Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 6)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  следваща> последна>>
 Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-01

 Наредба № 1 от 28.07.2014 г. за проверките, извършвани от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-19

 Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 20
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Наредба № 1 от 1.07.2016 г. за одобряване на Методика за прилагане на изключенията по чл. 156б - 156е от Закона за водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-19

 Наредба № 1 от 5.01.2017 г. за съхранение, транспортиране и износ на неодобрени активни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Наредба № 1 от 12.03.2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидрокан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Наредба № 1 от 18.07.2018 г. за реда за издаване на разрешения за извършване на търговска дейност с движими културни ценности и за водене на регистъра по чл. 116, ал. 1 от Закона за културното наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Наредба № 1 от 1.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-01

 Наредба № 1 от 16.02.2021 г. за реда за извършване на идентификация на движимите културни ценности и за водене на регистри на движимите културни ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Наредба № 2 от 5.05.1987 г. за противопожарните строително-технически норми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-04

 Наредба № 2 от 10.08.1994 г. за проектиране на заведения за социални грижи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Наредба № 2 от 24.01.1995 г. за правила и нормативи за териториалноустройствено планиране на Черноморското крайбрежие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-21

 Наредба № 2 от 7.08.1995 г. за удостоверяване на професионалната компетентност на експертите, извършващи оценки на въздействието върху околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 10.04.1998 г. за застрояване в земеделските земи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Наредба № 2 от 10.07.2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Наредба № 2 от 16.10.2000 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-11

 Наредба № 2 от 21.01.2002 г. за финансово подпомагане на сдруженията за напояване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 10.01.2003 г. за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-24

 Наредба № 2 от 5.03.2003 г. за реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на националните, регионалните и областните планове и програми за развитие, устройствените планове и техните изменения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Наредба № 2 от 18.06.2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-10

 Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Наредба № 2 от 28.05.2004 г. за топлоснабдяването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-24

 Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно- транспортните системи на урбанизираните територии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Наредба № 2 от 11.01.2005 г. за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите по възпроизводство на горите в държавния горски фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Наредба № 2 от 21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-31

 Наредба № 2 от 6.02.2006 г. за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 2 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Наредба № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Наредба № 2 от 23.07.2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Наредба № 2 от 6.10.2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-21

 Наредба № 2 от 2.02.2009 г. за залесяване и инвентаризация на горските култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-19

 Наредба № 2 от 8.06.2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-19

 Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-19

 Наредба № 2 от 25.02.2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследство за изнасяне и временно изнасяне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба № 2 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба № 2 от 24.10.2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Наредба № 2 от 17.02.2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Наредба № 2 от 3.02.2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Наредба № 2 от 23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-12

 Наредба № 2 от 26.03.2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-15

 Наредба № 2 от 5.08.2020 г. за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за пе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Наредба № 3 от 1979 г. за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в почвата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Наредба № 3 от 24.11.1987 г. за осигуряване безопасността на атомните централи при проектиране, изграждане и експлоатация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 9.11.1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 20.02.1995 г. за проектиране на системи за газоснабдяване в населените места и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-07

 Наредба № 3 от 19.08.1998 г. за настаняване в жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-19

 Наредба № 3 от 21.07.2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

 Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-13

 Наредба № 3 от 2006 г. за отчетите на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 3 от 26.10.2006 г. за транслитерация на българските географски имена на латиница
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-21

 Наредба № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Наредба № 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Наредба № 3 от 22.05.2013 г. за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-04

 Наредба № 3 от 05.08.2014 г. за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-22

 Наредба № 3 от 24.10.2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Наредба № 3 от 18.11.2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-06

 Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-20

 Наредба № 3 от 3.02.2016 г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Наредба № 3 от 23.02.2017 г. за показателите и методиката за атестиране и критериите за отчитане степента на натовареност на прокурори и следователи и на административни ръководители и техните заместници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-10

 Наредба № 3 от 10.07.2019 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния публичен регистър на недвижимите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Наредба № 3 от 20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Наредба № 4 за буферните зони около резерватите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 за хигиенните изисквания при използуването на язовири за питейно-битово водоснабдяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 20.02.1995 г. за контрол и приемане на системи за газоснабдяване в населените места и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-07

 Наредба № 4 от 27.03.1997 г. за железопътните прелези
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 5.04.1999 г. за защита от шум на територията на населените места (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-18

 Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-02

 Наредба № 4 от 14.08.2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-18

 Наредба № 4 от 3.02.2004 г. за условията и реда за поставяне на забранителни знаци на горските пътища и места в горския фонд и определяне на техните образци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-13

 Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Наредба № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

 Наредба № 4 от 6.02.2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 4 от 27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Наредба № 4 от 10.01.2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-25

 Наредба № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Наредба № 4 от 19.02.2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Наредба № 4 от 05.11.2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-09

 Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-26

 Наредба № 4 от 12.06.2015 г. за условията и реда за осъществяване на дейностите по консервация и реставрация на движими културни ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Наредба № 4 от 3.02.2016 г. за реда за пускане на пазара на употребяваната техника по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Наредба № 4 от 25.05.2016 г. за придобиване на квалификация по професията "Маркшайдер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-07

 Наредба № 4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 4 от 16.03.2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-04

 Наредба № 4 от 8.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Наредба № 4 от 1.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наредба № 5 за корабните документи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-08

 Наредба № 5 за набиране и разходване на средствата по фонд "Жилищно строителство" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-23

 Наредба № 5 от 14.05.1998 г. за обявяване на недвижимите паметници на културата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Наредба № 5 от 26.02.1999 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Наредба № 5 от 10.05.1999 г. за структурата на записа в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационните планове и плановете на почвените категории
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 5 от 8.11.2000 г. за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на Националната система за мониторинг на водите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-05

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 6)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 533 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА