Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 2201 до 2300 (стр. 23 от 32)
<<първа <предишна  18  19  20  21  22 23 24  25  26  27  28  следваща> последна>>




 Постановление № 299 на МС от 8.12.2008 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за закупуване на акции от държавата във връзка с увеличението на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-13

 Постановление № 299 на МС от 20.12.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Постановление № 299 на МС от 14.11.2016 г. за приемане на Наредба за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-22

 Постановление № 299 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 299 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на енергетиката за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 299 на МС от 28.11.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Постановление № 299 на МС от 9.09.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-14

 Постановление № 299 на МС от 28.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. за финансово осигуряване на командированите преподаватели в средни и висши училища в чужбина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Постановление № 299 на МС от 13.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за юли, август, септември и октомври 2023 г. за отглеждане, възпитание и обучение н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Постановление № 300 на МС от 25.07.1997 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 1997 г. и за откриване на бюджетната процедура за 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 300 на МС от 14.12.2002 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за 2002 г. за изплащане на неразплатени социални помощи и за покриване на дефицита по фонд "Рехабилитация и социална интеграция"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 300 на МС от 10.12.2009 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по републиканския бюджет за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Постановление № 300 на МС от 5.11.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер за 2015 г. за изплащане на стипендия по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление № 40 на М
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 Постановление № 300 на МС от 14.11.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", одобрена с РМС № 271 от 2016 г. за одобряване на национални програ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-22

 Постановление № 300 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2017 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 300 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 300 на МС от 28.11.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Постановление № 300 на МС от 5.11.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-10

 Постановление № 300 на МС от 17.09.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2021 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-21

 Постановление № 300 на МС от 28.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-11

 Постановление № 300 на МС от 13.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските учил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Постановление № 301 на МС от 14.12.2010 г. за предоставяне на средства на Детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ) - България, за благотворителната кампания "Семейство за всяко дете" в подкрепа на Националната стратегия "Визия за деинст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-21

 Постановление № 301 на МС от 21.12.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни средства по бюджета на община Септември за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Постановление № 301 на МС от 6.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 Постановление № 301 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 301 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 301 на МС от 28.11.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Поста
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 301 на МС от 5.11.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-10

 Постановление № 301 на МС от 17.09.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. за финансиране на дейностите по изпълнение на Национална научна програма "Върхови изследвания и хора за раз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-21

 Постановление № 301 на МС от 28.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на отбраната за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Постановление № 301 на МС от 13.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Постановление № 302 на МС от 15.12.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Постановление № 302 на МС от 14.12.2010 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-21

 Постановление № 302 на МС от 21.12.2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на община Перник за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Постановление № 302 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 302 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 302 на МС от 28.11.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Постановление № 302 на МС от 5.11.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-10

 Постановление № 302 на МС от 13.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-29

 Постановление № 303 на МС от 17.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Постановление № 303 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 303 на МС от 29.11.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "Осигуряване на съвременна образователна среда" и "Иновации в действие", о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-06

 Постановление № 303 на МС от 5.11.2020 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., по бюджета на Минист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-10

 Постановление № 303 на МС от 14.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, одобрени с Решение № 408 на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Постановление № 304 на МС от 20.12.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2002 г. по бюджета на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 304 на МС от 11.12.2008 г. за предоставяне на финансова помощ като израз на солидарност и във връзка с международните усилия за преодоляване на тежките последствия от ураганите "Густав" и "Айк" в Република Куба и Република Хаити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-19

 Постановление № 304 на МС от 9.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 Постановление № 304 на МС от 17.11.2016 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. по бюджета на Министерството на туризма максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Постановление № 304 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 304 на МС от 17.09.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на културата за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Постановление № 305 на МС от 20.12.2002 г. за предоставяне на допълнителни субсидии за текуща дейност в транспорта и на средства за компенсиране стойността на нормативно определените пътувания с ценови облекчения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 305 на МС от 11.11.2015 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

 Постановление № 305 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 305 на МС от 29.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Постановление № 306 на МС от 27.12.2001 г. за извършване на допълнителни разходи от републиканския бюджет за 2001 г. за финансово подпомагане на семействата на пострадалите деца при трагичния инцидент на 21 декември 2001 г. в столичната дискотека "Индиго"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 306 на МС от 19.12.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 306 на МС от 16.11.2006 г. за приемане на Национална програма за отбелязване присъединяването на Република България към Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-28

 Постановление № 306 на МС от 14.12.2007 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2007 г. за финансиране изграждането на елементи на техническата инфраструктура - В и К проводи - собственост на община Варна, необходими за реализация на инвест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Постановление № 306 на МС от 20.12.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства за 2010 г. за окончателни плащания по проекти, изпълнявани от Министерството на образованието, младежта и науката по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 20
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Постановление № 306 на МС от 26.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-03

 Постановление № 306 на МС от 11.11.2015 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

 Постановление № 306 на МС от 17.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Постановление № 306 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 306 на МС от 5.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 307 на МС от 20.12.2002 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за 2002 г. за увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 307 на МС от 19.12.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 307 на МС от 12.11.2004 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Постановление № 307 на МС от 14.12.2007 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2007 г. за финансиране изграждането на елементи на транспортната техническа инфраструктура - пътен участък от републикански път II-37 "Пирдоп - Панагюрище", нео
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Постановление № 307 на МС от 11.12.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на външните работи за 2008 г. за създаване на Доверителен фонд към ЮНЕСКО за участие в международното сътрудничество за развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-19

 Постановление № 307 на МС от 30.11.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на община Пловдив във връзка с приемането и депонирането на 100 000 тона балирани неопасни битови отпадъци, генерирани на територията на Столичната община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Постановление № 307 на МС от 26.09.2014 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-03

 Постановление № 307 на МС от 11.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2015 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

 Постановление № 307 на МС от 17.11.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Постановление № 307 на МС от 5.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 308 на МС от 20.12.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2002 г. по бюджета на Министерството на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 308 на МС от 19.12.2003 г. за предоставяне на еднократна субсидия от централния бюджет за 2003 г. за подпомагане на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 308 на МС от 11.12.2008 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Постановление № 308 на МС от 20.12.2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-10

 Постановление № 308 на МС от 26.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-19

 Постановление № 308 на МС от 17.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 308 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за изграждане на Автомагистрала "Хемус"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 308 на МС от 29.09.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-01

 Постановление № 309 на МС от 20.12.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджетите на общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 309 на МС от 21.11.2006 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2006 г. за финансиране на обучението от "Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър" - ЕООД, на служители на "Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-28

 Постановление № 309 на МС от 11.12.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2008 г. по бюджета на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-19

 Постановление № 309 на МС от 17.11.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Постановление № 309 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 309 на МС от 29.09.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-01

 Постановление № 309 на МС от 3.10.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-07

 Постановление № 309 на МС от 15.12.2023 г. за приемане на Методика за оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 310 на МС от 20.12.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2002 г. по бюджета на Министерството на младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 310 на МС от 19.12.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2003 г. за финансово подпомагане на общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-23

 Постановление № 310 на МС от 11.12.2008 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за закупуване на акции от държавата във връзка с увеличението на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-13

 Постановление № 310 на МС от 5.12.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2012 г. по бюджетите на Министерския съвет и на община Любимец
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Постановление № 310 на МС от 11.11.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

 Постановление № 310 на МС от 17.11.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Постановление № 310 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за стипендии на учениците след завършено основно образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 310 на МС от 5.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 310 на МС от 5.10.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-15

 Постановление № 310 на МС от 15.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

Показани от 2201 до 2300 (стр. 23 от 32)
<<първа <предишна  18  19  20  21  22 23 24  25  26  27  28  следваща> последна>>

Общо: 3108 елемента в списъка



ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА