Здравеопазване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 13)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>
 Наредба № 1 от 31.01.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична лаборатория"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-13

 Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Наредба № 1 от 05.01.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Eкскурзовод"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-11

 Наредба № 1 от 7.04.2016 г. за придобиване на квалификация по професията "Парамедик"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-19

 Наредба № 1 от 5.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-04

 Наредба № 1 от 22.01.2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 1 от 26.03.2019 г. за условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция "Медицински надзор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-05

 Наредба № 1 от 12.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-30

 Наредба № 1 от 22.11.2019 г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Наредба № 1 от 16.01.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-07

 Наредба № 1 от 19.08.2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Наредба № 1 от 28.01.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ортопедия и травматология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 1 от 1.12.2022 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по акушерство и гинекология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-16

 Наредба № 1 от 20.04.2023 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по трансплантология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-02

 Наредба № 2 за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-16

 Наредба № 2 от 01.02.1990 г. за условията и реда за изкуствено прекъсване на бременност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 6.01.1995 г. за реда за определяне броя и разпределението на болничните легла и длъжностите за медицински и стоматологичен персонал в здравните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 2 от 27.04.2000 г. за видовете имунизации в Република България и сроковете за извършването им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-16

 Наредба № 2 от 27.02.2004 г. за условията и реда за разпореждане с акцизни стоки, отнети в полза на държавата от данъчните органи по Закона за акцизите и Закона за тютюна и тютюневите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-12

 Наредба № 2 от 10.01.2005 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-03

 Наредба № 2 от 1.07.2005 г. за условията и реда за оказване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата на българските граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Наредба № 2 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-09

 Наредба № 2 от 5.02.2008 г. за изискванията към събирането, потвърждаването и предоставянето на информация за нежелани лекарствени реакции и към съдържанието и формата на спешните доклади за съобщения за нежелани лекарствени реакции и периодичните доклади
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-04

 Наредба № 2 от 25.01.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Кардиология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-12

 Наредба № 2 от 22.03.2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-11

 Наредба № 2 от 26.10.2011 г. за условията и реда за извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-31

 Наредба № 2 от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Наредба № 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Наредба № 2 от 06.02.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нервни болести"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 2 от 23.01.2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-09

 Наредба № 2 от 29.01.2016 г. за условията и реда за сертифициране на "балнеолечебен (медикъл СПА) център", "СПА център", "уелнес център" и "таласотерапевтичен център" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-22

 Наредба № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-13

 Наредба № 2 от 29.07.2016 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-17

 Наредба № 2 от 06.10.2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ортопедия и травматология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-19

 Наредба № 2 от 5.02.2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-03

 Наредба № 2 от 27.03.2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-25

 Наредба № 2 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергичните болести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Наредба № 2 от 23.01.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кожни и венерически заболявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-14

 Наредба № 2 от 23.12.2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Обща медицина"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-12

 Наредба № 2 от 28.01.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ревматология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 2 от 7.09.2023 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кардиология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Наредба № 3 от 16.02.1996 г. за организацията на извънболничната медицинска помощ на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 11.02.1997 г. за профилактиката, лечението и контрола на местните паразитози (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-16

 Наредба № 3 от 16.06.1997 г. за пожарната безопасност на обектите в експлоатация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Наредба № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба № 3 от 4.03.2008 г. за критериите за класификация на лекарствените продукти и изискванията към документацията за извършване на промяна в класификацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-14

 Наредба № 3 от 25.01.2010 г. за утвърждаване на Медицински стандарт "Кардиохирургия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-21

 Наредба № 3 от 11.05.2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 3 от 24.08.2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Наредба № 3 от 8.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Наредба № 3 от 07.02.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Педиатрия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-18

 Наредба № 3 от 27.01.2015 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-19

 Наредба № 3 от 26.05.2016 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна инфекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-07

 Наредба № 3 от 06.10.2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Наредба № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-18

 Наредба № 3 от 5.04.2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-02

 Наредба № 3 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по клинична хематология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-20

 Наредба № 3 от 5.03.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-07

 Наредба № 3 от 31.12.2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Гръдна хирургия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 3 от 23.02.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нефрология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-18

 Наредба № 4 от 2.04.1992 г. за условията и реда за изследване за заразеност с вируса на Синдрома на придобитата имунна недостатъчност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Наредба № 4 от 25.06.1999 г. за изтегляне от пазара и унищожаване на опасни стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-02

 Наредба № 4 от 8.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Наредба № 4 от 31.01.2005 г. за определяне на заболяванията, за чието лечение Министерството на здравеопазването финансира дейностите по вземане и присаждане на тъкани и клетки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 4 от 6.04.2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността "кинезитерапия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Наредба № 4 от 19.02.2007 г. за условията и реда за извършване на инспекции на лечебните заведения от Изпълнителната агенция по трансплантация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наредба № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Наредба № 4 от 25.01.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Микробиология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-03

 Наредба № 4 от 27.05.2011 г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здраве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Наредба № 4 от 19.10.2012 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-05

 Наредба № 4 от 10.12.2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Урология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Наредба № 4 от 13.03.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нефрология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-05

 Наредба № 4 от 3.02.2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-07

 Наредба № 4 от 16.05.2018 г. за условията и реда за унищожаването на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-31

 Наредба № 4 от 14.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по ергономия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба № 4 от 31.05.2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Наредба № 4 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по анестезиология и интензивно лечение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-15

 Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-04

 Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по педиатрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-23

 Наредба № 4 от 31.12.2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Съдова хирургия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 4 от 24.02.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Пластично-възстановителна и естетична хирургия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 5 за общественото диетично хранене
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 5 от 8.11.2000 г. за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на Националната система за мониторинг на водите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-05

 Наредба № 5 от 22.01.2001 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения, с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 5 от 31.01.2005 г. за условията и реда за безвъзмездно предоставяне на медицински изделия за вземане и съхраняване на кръв и кръвни съставки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Наредба № 5 от 6.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Наредба № 5 от 6.07.2011 г. за условията и реда за получаване на разрешениe за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Наредба № 5 от 10.12.2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Вирусология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 5 от 21.03.2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Наредба № 5 от 9.02.2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Наредба № 5 от 3.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Гръдна хирургия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-12

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 13)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>

Общо: 1280 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА