Здравеопазване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 13)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Наредба № 12 от 4.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Обща и клинична патология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Наредба № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените перални
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Наредба № 12 от 24.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по неонатология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-08

 Наредба № 13 от 13.06.1994 г. за условията и реда за работа на медицинските лаборатории (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 13 от 7.08.1998 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-21

 Наредба № 13 от 14.07.2000 г. за условията и реда за одобряване на рекламата на лекарствени продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 13 от 30.07.2003 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-01

 Наредба № 13 от 4.04.2007 г. за условията и реда за информиране на българските граждани за дейностите по вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 13 от 23.07.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Неонатология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 13 от 16.12.2016 г. за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Наредба № 13 от 7.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нефрология и диализа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-28

 Наредба № 13 от 06.12.2021 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-12

 Наредба № 14 от 22.07.1991 г. за медицинските документи, които могат да издават медицинските специалисти по чл. 25е от Закона за народното здраве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 14 от 7.08.1998 г. за службите по трудова медицина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-12

 Наредба № 14 от 31.07.2000 г. за условията и реда за провеждане на клинични изпитвания на лекарства върху хора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-17

 Наредба № 14 от 2.07.2008 г. за реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-20

 Наредба № 14 от 20.04.2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция "Медицински одит" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наредба № 14 от 28.07.2014 г. за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните метод
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-15

 Наредба № 14 от 14.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-25

 Наредба № 15 от 28.08.2000 г. за условията и реда за разрешаване за употреба на лекарствените продукти по чл. 3, ал. 3 и 5 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 15 от 13.08.2003 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Гръдна хирургия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Наредба № 15 от 2.07.2008 г. за придобиване на специалност "Обща медицина" от общопрактикуващите лекари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-15

 Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-24

 Наредба № 15 от 13.12.2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Наредба № 15 от 3.02.2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-09

 Наредба № 15 от 17.04.2009 г. за принципите и изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване и на активни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № 15 от 28.07.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ревматология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-22

 Наредба № 15 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Наредба № 16 от 21.08.1996 г. за организацията на болничната медицинска помощ в държавните болнични заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 16 от 13.05.2005 г. за съдебно-психиатричните експертизи за задължително настаняване и лечение на лица с психични разстройства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Наредба № 16 от 25.04.2007 г. за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 16 от 4.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Наредба № 16 от 30.07.2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Наредба № 16 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-11

 Наредба № 17 от 16.10.1992 г. за дейността на дезинфекционните станции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 17 от 13.07.1994 г. за ограничаване на въшливостта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 17 от 19.04.2001 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за разрешаване за употреба на лекарствени продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-03

 Наредба № 17 от 11.07.2006 г. за платените услуги, извършвани от националните центрове по проблемите на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Наредба № 17 от 30.07.2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Наредба № 17 от 01.08.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична токсикология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 17 от 5.12.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на имуномедиирани заболявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Наредба № 18 от 09.08.1991 г. за организацията и дейността на лабораториите за контрол на лекарствени средства към хигиенно-епидемиологичните инспекции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 18 от 6.08.2002 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична патология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Наредба № 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Наредба № 18 от 1.08.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-22

 Наредба № 18 от 5.12.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на урологични заболявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Наредба № 19 от 19.09.1991 г. за приложение на водоразтворими йодни контрастни вещества за диагностични цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 19 от 07.12.1992 г. за профилактика на заболяванията на работилите в предприятията на уранодобива
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 19 от 22.07.1999 г. за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Наредба № 19 от 5.10.1999 г. за строителство в горите и земите от горския фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-09

 Наредба № 19 от 2.08.2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нервни болести" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-13

 Наредба № 19 от 27.08.2008 г. за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на регистър на оптиките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-23

 Наредба № 19 от 22.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Педиатрия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-21

 Наредба № 19 от 22.12.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 Наредба № 20 от 10.10.2000 г. за заплащане на експертизите по чл. 9 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 20 от 23.06.2010 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-10

 Наредба № 20 от 1.11.2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Наредба № 21 от 28.06.2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ортопедия и травматология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-25

 Наредба № 21 от 18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Наредба № 21 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на медицинско облъчване с източници на йонизиращи лъчения при извършване на медикоправни процедури на лица, срещу които е образувано наказателно производство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-18

 Наредба № 21 от 3.05.2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция "Медицински надзор", редът за вписване и ползване на информацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 21 от 24.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Инфекциозни болести" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Наредба № 22 от 9.12.1997 г. за условията и реда за заплащане на медицинската помощ по избор на пациента
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 22 от 18.07.2005 г. за условията и реда за разрешаване за употреба на лекарствени продукти, предназначени за лечение на редки заболявания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 22 от 3.05.2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки и за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 22 от 14.10.2008 г. за условията и реда за блокиране, изтегляне и/или унищожаване на медицински изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Наредба № 22 от 25.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нефрология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Наредба № 23 от 5.11.1996 г. за извършване на оперативно лечение чрез лапароскопски хирургичен метод (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 23 от 25.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Кожни и венерически болести"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 24 от 5.09.2006 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-01

 Наредба № 24 от 28.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Вирусология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Наредба № 25 от 6.06.2007 г. за условията и реда за вземане на проби и провеждане на лабораторни изследвания, анализи и експертизи, необходими за целите на държавния здравен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-15

 Наредба № 25 от 10.11.2008 г. за условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 от Закона за медицинските изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-18

 Наредба № 25 от 29.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Гастроентерология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-09

 Наредба № 26 от 11.08.2005 г. за изискванията към данните относно наблюдаваните нежелани лекарствени реакции, условията и реда, както и честотата на подаване на информация за проследяване и оценка на безопасността на лекарствените продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 26 от 12.09.2006 г. за временно упражняване на медицински дейности в Република България от граждани на държава-членка на Европейския съюз, и другите държави от Европейското икономическо пространство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 26 от 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-26

 Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба № 26 от 29.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Урология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Наредба № 27 от 16.08.2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Наредба № 27 от 30.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Образна диагностика" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

 Наредба № 28 от 9.09.2005 г. за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Наредба № 28 от 3.10.2006 г. за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наредба № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Наредба № 28 от 9.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Наредба № 28 от 1.07.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Вътрешни болести"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 29 от 16.09.2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-02

 Наредба № 29 от 4.10.2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността "Психология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-12

 Наредба № 29 от 9.12.2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-06

 Наредба № 29 от 15.07.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ревматология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Наредба № 30 от 31.10.2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-09

 Наредба № 30 от 15.07.2010 г. за утвърждаване на медицинския стандарт "Медицинска онкология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-07

 Наредба № 31 от 12.08.2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Наредба № 32 от 7.11.2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Наредба № 32 от 30.12.2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Наредба № 33 от 2.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нервни болести" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-21

 Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-28

 Наредба № 34 от 29.12.2006 г.за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-27

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 13)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 1249 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА