Здравеопазване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 13)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>
 Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-25

 Наредба № 6 от 5.03.2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Наредба № 6 от 4.04.2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Козметична (естетична) хирургия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-18

 Наредба № 6 от 29.01.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Лъчелечение"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-05

 Наредба № 6 от 11.04.2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-22

 Наредба № 6 от 24.08.2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Пластично-възстановителна и естетична хирургия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Наредба № 6 от 3.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ревматология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Наредба № 6 от 7.06.2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Медицинска онкология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 6 от 9.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Наредба № 6 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска паразитология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-11

 Наредба № 6 от 23.07.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по психични заболявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Наредба № 6 от 31.12.2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Инфекциозни болести"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 6 от 26.03.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Детска клинична хематология и онкология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 7 от 25.01.1995 г. за реда за заплащане на таксите по раздел II на Тарифа № 10 за таксите, които се събират в системата на Министерството на здравеопазването по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 7 от 25.03.1996 г. за вземане и разпределение на очна роговична тъкан за трансплантация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-10

 Наредба № 7 от 15.04.1997 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени средства на ветерани от войните и лицата, станали инвалиди при изпълнение на служебния си дълг като военнослужещи във въоръжените сили или вследствие на заболявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 7 от 1.03.2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Наредба № 7 от 12.04.2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична и лабораторна имунология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Наредба № 7 от 5.03.2007 г. за изискванията към квалификацията и здравословното състояние на лицата, които извършват вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и присаждане на органи, тъкани и клетки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 7 от 23.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на информация за пуснатите на пазара биоциди и/или химични препарати, класифицирани като опасни въз основа на физико-химичните и токсикологичните си свойства, и на информация за всеки случай
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-13

 Наредба № 7 от 5.08.2008 г. за условията и реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-15

 Наредба № 7 от 7.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-27

 Наредба № 7 от 6.11.2015 г. за критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-27

 Наредба № 7 от 3.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Педиатрия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 7 от 18.06.2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Гастроентерология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 7 от 2.08.2019 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-16

 Наредба № 7 от 3.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-06

 Наредба № 7 от 31.12.2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Неврохирургия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 7 от 31.03.2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № 8 от 2.06.1992 г. за условията и реда за провеждане на дезинсекции и дератизации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-04

 Наредба № 8 от 23.06.2000 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Наредба № 8 от 16.05.2003 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Алергология и клинична имунология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Наредба № 8 от 18.03.2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Наредба № 8 от 25.04.2006 г. за платените услуги, извършвани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

 Наредба № 8 от 9.03.2007 г. за изтегляне от употреба, унищожаване или предоставяне за учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Наредба № 8 от 26.11.2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд "Условия на труд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-08

 Наредба № 8 от 23.03.2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична хематология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 8 от 7.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-27

 Наредба № 8 от 8.05.2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Наредба № 8 от 3.11.2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-28

 Наредба № 8 от 27.06.2018 г. за дейностите по здравно консултиране, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години, за които не е необходимо съгласието на родителя или попечителя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Наредба № 8 от 10.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ушно-носно-гърлени болести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-25

 Наредба № 8 от 13.11.2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Наредба № 8 от 31.03.2021 г. за условията и реда за провеждане на неинтервенционални проучвания на лекарствени продукти на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Наредба № 9 от 2.07.1992 г. за изследване на продукти от човешка кръв за повърхностен антиген на вируса на хепатит Б и антитела срещу вирусите на синдрома на придобитата имунна недостатъчност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 9 от 29.05.1998 г. за набиране на извънбюджетни приходи и реда за тяхното разходване в Министерството на здравеопазването и бюджетните организации в системата на здравеопазването по реда на § 8 от Закона за народното здраве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Наредба № 9 от 23.04.2008 г. за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарствени продукти, показали несъответствие с изискванията за качество, безопасност и ефикасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-13

 Наредба № 9 от 12.02.2010 г. за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-02

 Наредба № 9 от 17.11.2011 г. за реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-02

 Наредба № 9 от 12.06.2014 г. за определяне на реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-03

 Наредба № 9 от 1.12.2015 г. за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наредба № 9 от 4.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ортопедия и травматология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-20

 Наредба № 9 от 13.07.2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Образна диагностика"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Наредба № 9 от 10.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за използване на антимикробни лекарствени продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-25

 Наредба № 9 от 27.04.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 10 от 26.05.1987 г. за организацията и дейността на психиатричните служби (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 10 от 28.09.1993 г. за набиране и разходване на средствата по фонд "Здравна профилактика" към Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 10 от 31.05.1994 г. за неотложната медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 10 от 26.03.2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Диализно лечение" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-20

 Наредба № 10 от 10.05.2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична лаборатория" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-24

 Наредба № 10 от 30.03.2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на органите, тъканите и клетките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 10 от 2008 г. за документацията, представяна от главния/координиращия изследовател или възложителя за получаване на становище от съответната комисия по етика и за процедурата по проследяване на безопасността на медицинските изделия в хода на кли
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-17

 Наредба № 10 от 4.03.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-19

 Наредба № 10 от 17.11.2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба, и лекарствени продукти за състрадателна употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-31

 Наредба № 10 от 2.12.2015 г. за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-24

 Наредба № 10 от 4.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ушно-носно-гърлени болести"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 10 от 07.09.2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Неврохирургия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Наредба № 10 от 10.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по детска клинична хематология и онкология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-23

 Наредба № 10 от 5.05.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Хирургия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 11 от 28.09.1993 г. за набиране и изразходване на средствата по фонд "Здравна информация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 11 от 2.03.2001 г. за специалистите, които могат да ръководят оптически магазини, складове за материали за очна оптика, оптически магазини с кабинет за рефракция и магазини за медицинска аудиотехника и слухопротезиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Наредба № 11 от 18.04.2002 г. за определяне на изискванията към границите на радиоактивното замърсяване на храните при радиационна авария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 11 от 29.03.2004 г. за водене на регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-15

 Наредба № 11 от 18.04.2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-19

 Наредба № 11 от 17.11.2011 г. за реда за предоставяне на яйцеклетки, сперматозоиди и оплодени яйцеклетки, които не са използвани за създаване на потомство, на научни, учебни и лечебни заведения в страната и в чужбина за медицински, научни и лечебни цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 11 от 30.06.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нуклеарна медицина"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 11 от 4.11.2016 г. за утвърждаване на здравноинформационни стандарти, прилагани от лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-25

 Наредба № 11 от 22.10.2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Наредба № 11 от 17.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-10

 Наредба № 12 от 30.05.1987 г. за изкуственото оплождане на жените (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 12 от 16.07.1992 г. за цените на кръв, серуми, ваксини и биопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 12 от 3.05.1995 г. за медицинско освидетелстване и изследване на кръводарителите и контрол на взетата кръв и кръвни съставки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Наредба № 12 от 14.07.2000 г. за условията и реда за класификация на лекарствените продукти, които се отпускат със или без лекарско предписание (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-14

 Наредба № 12 от 16.07.2003 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нуклеарна медицина" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-12

 Наредба № 12 от 20.12.2006 г. за медицинското обслужване на лишените от свобода (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Наредба № 12 от 4.04.2007 г. за реда за установяване и удостоверяване на обстоятелствата, при които може да се извърши вземане на органи, тъкани и клетки от починало лице
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-08

 Наредба № 12 от 22.12.2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наредба № 12 от 21.07.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 Наредба № 12 от 30.12.2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-27

 Наредба № 12 от 4.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Обща и клинична патология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Наредба № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените перални
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Наредба № 12 от 24.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по неонатология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-08

 Наредба № 13 от 13.06.1994 г. за условията и реда за работа на медицинските лаборатории (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 13 от 7.08.1998 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-21

 Наредба № 13 от 14.07.2000 г. за условията и реда за одобряване на рекламата на лекарствени продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 13 от 30.07.2003 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-01

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 13)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 1203 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА