Здравеопазване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 13)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>
 Постановление № 55 на МС от 28.03.2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Постановление № 57 на МС от 8.04.1992 г. за закриване на Научния институт по обществено здравеопазване към Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 57 на МС от 16.03.2015 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Постановление № 59 на МС от 18.02.2021 г. за одобряване на промени в разходите и трансферите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г., свързани с дейностите и мерките за превенция и борба с COVID-19
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-19

 Постановление № 61 на МС от 18.12.1989 г. за преустройство на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 61 на МС от 26.03.1996 г. за създаване на Национален комитет по профилактика на синдрома на придобитата имунна недостатъчност и полово предавани болести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 66 на МС от 4.04.1994 г. за създаване на Клинична болница "Лозенец" като държавно здравно заведение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-08

 Постановление № 66 на МС от 25.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Постановление № 66 на МС от 28.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Постановление № 67 на МС от 23.03.2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването и на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Медицински одит"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Постановление № 69 на МС от 19.03.2001 г. за приемане на Правилник за функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 69 на МС от 4.05.2023 г. за създаване на Център за спешна медицинска помощ по въздуха
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Постановление № 70 на МС от 5.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Постановление № 71 на МС от 5.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Постановление № 74 на МС от 21.03.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Постановление № 76 на МС от 5.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 77 на МС от 19.04.1999 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 78 на МС от 14.05.2018 г. за приемане на Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-18

 Постановление № 78 на МС от 10.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-14

 Постановление № 79 на МС от 31.03.2011 г. за създаване на Спортно-оздравителен комплекс "Лозенец"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-08

 Постановление № 80 на МС от 9.05.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 80 на MС от 3.05.2005 г. за приемане на Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават Краткосроч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Постановление № 81 на МС от 8.04.2003 г. за приемане на Наредба за критериите, условията и правилата за включване на лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 82 на МС от 12.04.1996 г. за реда за предоставяне безвъзмездно право на ползване върху аптеките по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 83 на МС от 26.04.2010 г. за приемане на Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-04

 Постановление № 87 на МС от 5.05.2010 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-14

 Постановление № 88 на МС от 23.05.2018 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на "Многопрофилна болница за активно лечение - Христо Боте
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Постановление № 88 на МС от 24.04.2019 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Постановление № 90 на МС от 11.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Постановление № 93 на МС от 25.04.2019 г. за приемане на Наредба за критериите за определяне на университетски болници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-03

 Постановление № 94 на МС от 24.04.2014 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Постановление № 96 на МС от 17.05.1994 г. за определяне на мерки за предотвратяване и ликвидиране на йоддефицитните заболявания и нарушения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Постановление № 97 на MС от 31.05.2005 г. за приемане на Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-04

 Постановление № 97 на МС от 28.05.2012 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Постановление № 97 на МС от 19.04.2013 г. за приемане на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Постановление № 99 на МС от 31.05.2005 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза на работоспособността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-07

 Постановление № 100 на МС от 15.05.2002 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 103 на МС от 31.05.1999 г. за преобразуване и закриване на здравни заведения в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 105 на МС от 30.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерския съвет и на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за авансово финансиране на разходи за лица, търсещи временна закрила в Република Българи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-26

 Постановление № 108 на МС от 28.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овлад
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Постановление № 109 на МС от 4.06.1999 г. за откриване на публични здравни заведения в системата на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 113 на МС от 16.05.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за възмездяване и остойностяване на разходите по вземане, диагностика и преработка на кръв и кръвни съставки, за стимулирането, организирането и провеждането на дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-29

 Постановление № 115 на МС от 23.06.2000 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 119 на МС от 22.05.2006 г. за приемане на Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-02

 Постановление № 120 на МС от 29.05.2007 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по медицинска експертиза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-08

 Постановление № 120 на МС от 20.05.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по Плана за изпълнение на допълнителни мерки за повишаване на готовността за реагиране при очакван зас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 120 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-27

 Постановление № 121 на МС от 9.05.2011 г. за закриване на Център "Фонд за трансплантация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Постановление № 128 на МС от 16.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-13

 Постановление № 130 на МС от 13.07.2000 г. за приемане на Наредба за пределните цени на разрешените за употреба лекарствени продукти при продажбата им на дребно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 139 на МС от 4.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Постановление № 140 на МС от 21.07.2000 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 141 на МС от 13.07.2018 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца - Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-20

 Постановление № 142 на МС от 25.07.2000 г. за приемане на Наредба за условията и реда за извършване на експертно изследване на иззети наркотични вещества и прекурсори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 142 на МС от 5.06.2015 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г. във връзка с предоставяне на средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор - за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Постановление № 143 на МС от 14.07.1995 г. за приемане на Наредба за управление на държавните здравни заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 143 на МС от 5.06.2014 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Кинезитерапия" за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" от професионално напр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Постановление № 145 на МС от 17.07.1995 г. за преобразуване на регионалните центрове по здравна информация в районни центрове по здравеопазване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Постановление № 145 на МС от 26.05.2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Постановление № 146 на МС от 9.06.2015 г. за създаване на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Постановление № 147 на МС от 27.07.2000 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на болница "Лозенец"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 147 на МС от 8.07.2005 г. за структурни промени в системата на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-23

 Постановление № 148 на МС от 24.07.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Постановление № 150 на МС от 6.07.1999 г. за преобразуване на здравни заведения в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 151 на МС от 3.07.1998 г. за преобразуване на публични здравни заведения в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 151 на МС от 6.07.1999 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 151 на МС от 15.06.2015 г. за създаване на Съвет "Партньорство за здраве"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Постановление № 153 на МС от 20.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Постановление № 154 на МС от 21.07.1999 г. за преобразуване на публични здравни заведения в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 157 на МС от 28.07.1999 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 158 от 7.07.2022 г. за създаване на Национален съвет по психично здраве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-12

 Постановление № 159 на МС от 31.07.2000 г. за приемане на Наредба за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 159 на МС от 23.07.2002 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 159 на МС от 17.07.2003 г. за определяне на лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на техните специфични функции и за приемане на Правилник за устройството и дейността на лечебните заведения към Министерството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Постановление № 159 на МС от 23.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Постановление № 163 на мс от 20.06.2001 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта и съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Постановление № 163 на МС от 21.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Постановление № 164 на МС от 15.08.1995 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на здравеопазването на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 166 на МС от 17.06.2011 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по трансплантация по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закона за здравето и Закона за лечебните заведения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Постановление № 168 на МС от 6.08.2010 г. за закриване на Националния медицински координационен център
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Постановление № 168 на МС от 4.07.2019 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-09

 Постановление № 169 на МС от 2.07.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-10

 Постановление № 170 на МС от 23.08.1994 г. за създаване на държавно здравно заведение "Очна банка" към Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 173 на МС от 9.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-14

 Постановление № 173 МС от 30.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 176 на МС от 10.07.2015 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца - Ветрен, община Септември, и на Дома за медико-социални грижи за деца - Разград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 178 на МС от 4.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Постановление № 179 на МС от 4.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Постановление № 184 на МС от 31.07.2007 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на ин витро диагностичните медицински изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-10

 Постановление № 185 на МС от 31.07.2007 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на активни имплантируеми медицински изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-10

 Постановление № 187 на МС от 23.09.1999 г. за утвърждаване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Постановление № 188 на МС от 5.05.1997 г. за определяне на цени на биопродукти за хуманни цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 189 на МС от 17.05.2021 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Министер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-21

 Постановление № 189 на МС от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Постановление № 191 на МС от 21.09.2000 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 191 на МС от 13.08.2001 г. за закриване на Трета районна болница - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 191 на МС от 21.07.2022 г. за възлагане на "България Хели Мед Сървиз" - ЕАД, да извършва услуга от общ икономически интерес - полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата пр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-28

 Постановление № 192 на МС от 9.08.2007 г. за въвеждане на Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер за спешни повиквания 112
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-21

 Постановление № 193 на МС от 28.08.2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение и реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Постановление № 193 на МС от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Репуб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 13)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>

Общо: 1249 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА