Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 27)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>
 Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Многостранно споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-01

 Наредба № Н-20 от 15.12.2008 г. за условията и реда за компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-22

 Наредба № РД-16-511 от 7.06.2006 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-21

 Наредба № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Наредба № 1 от 23.05.2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-27

 Наредба № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-28

 Наредба № 2 от 7.05.1996 г. за набиране, разходване, отчитане и контрол на средствата по извънбюджетната приходно-разходна сметка за усъвършенстване на контролната дейност към Главната инспекция по труда (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Наредба № 2 от 5.11.2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Агенцията по вписванията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Наредба № 2 от 21.03.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-18

 Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Наредба № 2 от 8.05.2006 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за премахване на незаконно строителство, за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите на Дирекцията за национале
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-20

 Наредба № 3 от 4.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Наредба № 4 от 3.07.1998 г. за набиране на извънбюджетни приходи и реда за тяхното разходване в системата на Министерството на околната среда и водите по чл. 18 от Закона за опазване на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 3.09.2011 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Наредба № 5 от 23.11.2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите в Агенцията по кадастъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-28

 Наредба № 7 от 31.03.2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове, на стойността на нетните активи на фондовете, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Наредба № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-23

 Наредба № 14 от 22.04.1998 г. за условията и реда за предоставяне на средства от държавния бюджет и от други целеви източници за издръжка на дейностите по създаване, съхраняване, опазване, отглеждане, обновяване и възпроизводство на генофонд от риби и дру
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 21 от 30.06.2010 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за национални доплащания към директните плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Наредба № 23 от 14.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-17

 Наредба № 26 от 9.12.1994 г. за набиране и разходване на средства по фонд "Съдебни сгради" и фонд "Затворни сгради"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-28

 Наредба № 37 от 29.11.2006 г. за признаването на приетите пазарни практики (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

 Наредба № 44 от 28.07.2022 г. за условията и реда за избор на независими оценители по чл. 55а от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-12

 Наредба № 8121з-1059 от 26 септември 2019 г. за условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за време
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-04

 Наредба № 8121з-1060 от 26.09.2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Наредба за изпълнение разходната част на държавния бюджет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-16

 Наредба за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-28

 Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-05

 Наредба за реда и методиката за определяне на коефициента по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане и за определяне на механизма за заявяване на средства от централния бюджет и за изплащане на застрахователни обезщетения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища пор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-21

 Наредба за условията и реда за приемане, финансиране и изпълнение на стратегиите, плановете и програмата за регионално развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-12

 Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-06

 Наредба за условията и реда за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини в затруднено финансово положение през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-05

 Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26

 Наредба за условията, реда и критериите за предоставяне на средства на общини в затруднено финансово състояние за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-20

 Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Национална програма за статистическите изследвания през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-12

 Постановление № 1 на МС от 4.01.2002 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 1 на МС от 9.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Постановление № 2 на МС от 4.01.2018 г. за одобряване на допълнителeн трансфер за Българската академия на науките за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Постановление № 3 на МС от 7.01.2005 г. за приемане на Наредба за реда и методиката за определяне на коефициента по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане и за определяне на механизма за заявяване на средства от централния бюджет и за изплаща
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-18

 Постановление № 3 на МС от 15.01.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ във вид на имущество за пострадалото население на Република Хаити от разрушителното земетресение на 12.01.2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Постановление № 3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-24

 Постановление № 3 на МС от 11.01.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер за Софийския университет "Св. Климент Охридски" за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Постановление № 3 на МС от 14.01.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Постановление № 4 на МС от 11.01.2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Постановление № 4 на МС от 16.01.2014 г. за условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Публична инвестиционна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Постановление № 4 на МС от 15.01.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г. за предоставяне на услугата "Личен асистент" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Постановление № 4 на МС от 9.01.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-13

 Постановление № 4 на МС от 11.01.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Постановление № 4 на МС от 14.01.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Постановление № 5 на МС от 13.01.2006 г. за приемане на национален план на Република България за готовност за грипна пандемия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-24

 Постановление № 5 на МС от 21.01.2008 г. за предоставяне на допълнителни финансови средства от централния бюджет за 2008 г. по бюджета на Министерството на културата за подготовката и провеждането на втората извънредна сесия на Междуправителствения комите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Постановление № 5 на МС от 14.01.2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на културата за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-11

 Постановление № 6 на МС от 14.01.1997 г. за уреждане на правоотношенията, свързани с отделянето на бюджетите на военните съдилища и на Военната прокуратура от бюджета на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 6 на МС от 18.01.2012 г. за осигуряване на средства за крайни декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности за приемане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване и за провеждане на национална информационна кампа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 6 на МС от 12.01.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. за авансово финансиране на доизграждането на автомагистрала "Хемус"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Постановление № 6 на МС от 15.01.2021 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-12

 Постановление № 7 на МС от 22.01.2010 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличението на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Постановление № 7 на МС от 23.01.2014 г. за увеличаване разходите по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Постановление № 7 на МС от 14.01.2016 Г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Постановление № 7 на МС от 19.01.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-23

 Постановление № 7 на МС от 22.01.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. във връзка с учредяване на еднолично акционерно холдингово дружество с държавно участие в капитала "Бълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-24

 Постановление № 8 на МС от 17.01.2001 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 8 на МС от 20.01.2006 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Постановление № 8 на МС от 20.01.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-25

 Постановление № 8 на МС от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-23

 Постановление № 9 на МС от 21.01.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-26

 Постановление № 10 на МС от 20.01.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за заплащане на лицензионната такса по Договора за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здраве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Постановление № 10 на МС от 30.01.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-04

 Постановление № 10 на МС от 19.01.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Постановление № 11 на MС от 19.01.2005 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Постановление № 11 на МС от 20.01.2009 г. за разходване на средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта за допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, т. 4.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-06

 Постановление № 11 на МС от 3.02.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката и определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Постановление № 11 на МС от 19.01.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-24

 Постановление № 11 на МС от 24.01.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Постановление № 11 на МС от 19.01.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Постановление № 12 на МС от 21.01.2005 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Постановление № 12 на МС от 23.01.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Постановление № 13 на МС от 30.01.2006 г. за определяне на условията и реда за разходване на целеви средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на български граждани през 2006 г., които нямат доход и/или лично имущество, което
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-07

 Постановление № 13 на МС от 31.01.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Постановление № 13 на МС от 21.01.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-26

 Постановление № 13 на МС от 31.01.2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Постановление № 14 на МС от 31.01.2006 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Постановление № 14 на МС от 31.01.2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на културата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 14 на МС от 19.01.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-20

 Постановление № 14 на МС от 31.01.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Постановление № 15 на МС от 15.02.2000 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 27)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 2614 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА