Трудови отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 9)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>
 Конвенция № 156 на Международната организация на труда относно равенството на възможностите и еднаквото отношение към работниците и служителите от двата пола: работници и служители със семейни задължения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-06

 Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната организация на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-07

 Конвенция № 173 на Международната организация на труда относно защитата на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя, 1992 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-20

 Конвенция № 177 относно надомния труд, 1996 г., приета на 83-ата сесия на международната конференция на труда на 20 юни 1996 г., Женева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-24

 Конвенция № 180 на Международната организация на труда относно работното време на моряците и окомплектоване на корабите с екипажи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-03

 Конвенция № 182 относно най-тежките форми на детския труд, 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 183 относно закрилата на майчинството, 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция относно представителите на трудещите се
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция относно урегулирането на работното време в търговията и търговските бюра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция относно установяването на методи за определяне минимални надници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Методика за изчисляване коефициента на изменението на добавената стойност на един зает
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-03

 Методика за изчисляване коефициента на изменението на добавената стойност на един зает
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

 Методика за изчисляване на коефициент, измерващ изменението на приходите от медицински и други услуги на търговските дружества - лечебни заведения за извънболнична помощ, с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Морска трудова конвенция, 2006 г., на Международната организация на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Наредба № H-1 от 24.01.2020 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и в териториалните й служби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Наредба № I-6 от 12.10.2012 г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-23

 Наредба № IЗ-1011 от 4.07.2006 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Наредба № Iз-1681 от 21.08.2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на МВР, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на МВР, които работят на с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Наредба № Iз-2209 от 29.10.2012 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за резултати в служебната дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Наредба № Н-11 от 31.08.2012 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Наредба № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Наредба № Н-16 от 30.06.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба "Военна полиция"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Наредба № Н-18 от 19.12.2012 г. за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите, неговото отчитане извън нормалната му продължителност и определяне на допълнителното възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата продължите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-25

 Наредба № Н-2 от 6.03.2009 г. за униформеното облекло на служителите в Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" и в териториалните дирекции "Гражданска защита" на Министерството на извънредните ситуации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Наредба № Н-3 от 8.02.2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и цивилните служители от Министерство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-30

 Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-23

 Наредба № Н-7 от 17.05.2013 г. за условията и реда за изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при отиване и връщане от п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-10

 Наредба № Н-8 от 9.03.2011 г. за режима на корабоплаване в териториалното море, вътрешните води, пристанищата и рейдовете при осъществяване отбраната на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-22

 Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-07

 Наредба № РД-07-1 от 2.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Наредба № РД-07-4 от 15.06.2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-23

 Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № РД-07-6 от 10.10.2012 г. за кариерно развитие на социалните работници в Агенцията за социално подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-23

 Наредба № РД-07-8 от 27.10.2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Наредба № 1 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Електротехник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Наредба № 1 от 21.08.2007 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-11

 Наредба № 1 от 14.11.2007 г. за униформеното облекло на работещите в Държавната агенция по горите, нейните структури, специализираните териториални звена, държавните дивечовъдни станции и учебно-опитните горски стопанства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Наредба № 1 от 19.12.2007 г. относно реда и организацията по провеждане на конкурси за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Наредба № 1 от 19.01.2009 г. за униформеното облекло на служителите в Център 112
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-03

 Наредба № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-28

 Наредба № 1 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на транспортна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Наредба № 1 от 14.10.2013 г. за кариерното развитие на дипломатическите служители и ротацията на служителите в дипломатическата служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-22

 Наредба № 1 от 8.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Наредба № 1 от 15.01.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Приложен програмист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Наредба № 1 от 24.01.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Администратор в хотелиерството"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-05

 Наредба № 1 от 1.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-12

 Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-12

 Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Наредба № 2 от 7.05.1996 г. за набиране, разходване, отчитане и контрол на средствата по извънбюджетната приходно-разходна сметка за усъвършенстване на контролната дейност към Главната инспекция по труда (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Наредба № 2 от 1.02.1999 г. за условията и реда за обезпечаване с технически помощни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 5.11.2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Агенцията по вписванията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Наредба № 2 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Тапицер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-15

 Наредба № 2 от 7.09.2006 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-28

 Наредба № 2 от 8.01.2008 г. за съдебните заседатели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-15

 Наредба № 2 от 18.02.2008 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Наредба № 2 от 21.01.2009 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, включително за информационно и технологично осигуряване, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Центра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Наредба № 2 от 7.01.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник по промишлен риболов и аквакултури"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-05

 Наредба № 2 за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Наредба № 2 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на подемно-транспортна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-21

 Наредба № 2 от 27.03.2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-12

 Наредба № 2 от 4.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник на енергийни съоръжения и инсталации"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-15

 Наредба № 3 от 11.05.1993 г. за реда и изискванията за определяне правото на допълнителен платен годишен отпуск за работа във вредни за здравето условия или за работа при специфични условия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 16.03.1999 г. за устройството и дейността на инспектората към Националната служба за социално подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 19.04.2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Наредба № 3 от 3.01.2006 г. за признаване на право за упражняване на професията "ветеринарен лекар" в Република България на граждани и лица, придобили ветеринарномедицинско образование и/или правоспособност в държави-членки на европейското икономическо пр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-28

 Наредба № 3 от 07.01.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор по експлоатация на пристанищата и флота"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-09

 Наредба № 3 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на железопътна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Наредба № 3 от 15.02.2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителна агенция по горите, нейните структур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-18

 Наредба № 3 от 4.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Посредник на трудовата борса"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-19

 Наредба № 4 за работите, които са забранени за лица от 15- до 18-годишна възраст (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-08

 Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Наредба № 4 от 9.06.2004 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-07

 Наредба № 4 от 7.03.2005 г. за реда за приемане на заявления, комплектоване на досиета и водене на регистър на досиетата на храни с традиционно специфичен характер (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Наредба № 4 от 4.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Икономист-мениджър" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 4 от 24.03.2008 г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-23

 Наредба № 4 от 4.12.2008 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник-озеленител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-13

 Наредба № 4 от 21.12.2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Наредба № 4 от 11.03.2011 г. за реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Наредба № 4 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Корабен монтьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-24

 Наредба № 4 от 4.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Лаборант"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-19

 Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 5 от 22.01.2001 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения, с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 5 от 23.11.2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите в Агенцията по кадастъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Наредба № 5 от 4.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Сътрудник в малък и среден бизнес"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-02

 Наредба № 5 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник по железопътна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-27

 Наредба № 5 от 4 декември 2008 г. за придобиване на квалификация по професията "Дивечовъд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-13

 Наредба № 5 от 7.01.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Наредба № 5 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Строител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Наредба № 5 от 14.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Изпълнител на термални процедури"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Наредба № 5 от 4.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Готвач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 6 от 14.08.1995 г. за реда, условията и изискванията за организиране провеждането на квалификационно и мотивационно обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 6 от 17.05.2003 г. за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала, зает в средното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-08

 Наредба № 6 от 10.02.2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ендокринология и болести на обмяната" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-11

 Наредба № 6 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Икономист-информатик" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 9)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 816 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА