Трудови отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 9)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  следваща> последна>>
 Наредба № 8121з-573 от 30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане ежегодно на парична сума за облекло на лицата, работещи по трудово правоотношение в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-12

 Наредба № 8121з-908 от 2.08.2018 г. за условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-04

 Наредба № 8121з-919 от 13.07.2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Наредба № 8121з-920 от 13.07.2017 г. за условията и реда за изплащане на обезщетенията по глава единадесета от Закона за Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-05

 Наредба за безплатното работно и униформено облекло
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Наредба за безплатното работно и униформено облекло (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Наредба за възнагражденията на резервистите от мобилизационния резерв, взели участие в учебно-мобилизационни мероприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Наредба за договаряне на работната заплата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Фармация" за образователно-квалификационна степен "Магистър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-07

 Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Наредба за заплащане на възнагражденията на лицата, заети с добиване на злато от промиване на пясъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туропе- раторска или туристическа агентс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Наредба за командировките в страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07

 Наредба за медицинската експертиза на работоспособността (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-14

 Наредба за намаленото работно време (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-23

 Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно участие през 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-08

 Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно участие през 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-20

 Наредба за образуване на средствата за работна заплата за второто тримесечие на 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за образуване на средствата за работна заплата за третото и четвъртото тримесечие на 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за образуване на средствата за работна заплата през 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-18

 Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-21

 Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Наредба за определяне размера на възнаграждението за извънреден труд на кадровите военнослужеши
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Наредба за придобиване на допълнителни инвестиционни бонове за компенсиране на заработени до 31.12.1997 г., но незаплатени работни заплати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за работното време, почивките и отпуските
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"(отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

 Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-11

 Наредба за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-03

 Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Наредба за трудовите и осигурителните отношения на българските граждани, изпратени на работа в чужбина от български работодатели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-27

 Наредба за трудовото възнаграждение на екипажите на риболовни кораби, които работят по договори с чуждестранни физически и юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за трудоустрояване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-24

 Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-07

 Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Наредба за условията и реда за поддържане на Списъка на регулираните професии в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба за условията и реда за признаване на право за упражняване на регулирана професия, за която се изисква притежаването на общи търговски или общи професионални знания и умения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Постановление № 1 на МС от 3.01.2003 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-14

 Постановление № 1 на МС от 11.01.2008 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-18

 Постановление № 1 на МС от 10.01.2009 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-16

 Постановление № 1 на МС от 3.01.2020 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-07

 Постановление № 4 на МС от 17.01.2007 г. за приемане на Наредба за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Постановление № 6 на МС от 25.02.1988 г. за осигуряване, подготовка и стабилизиране на кадрите за атомната енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 7 на МС от 22.01.1993 г. за признаване на организациите на работниците и служителите и на работодателите за представителни на национално равнище в тристранното сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 7 на МС от 19.01.1999 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и на гарантирания минимален доход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 7 на МС от 16.01.2004 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Постановление № 9 на МС от 20.01.2003 г. за определяне размерите на основното месечно възнаграждение за военно звание на кадровите военнослужещи от Националната служба за охрана при Президента на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-31

 Постановление № 10 на МС от 20.01.2011 г. за приемане на Наредба за безплатното работно и униформено облекло
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Постановление № 11 на МС от 23.01.2018 г. за приемане на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Постановление № 12 на МС от 22.01.1998 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 12 на МС от 14.02.2000 г. за определяне на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 12 на МС от 21.01.2005 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Постановление № 14 на МС от 23.01.1998 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности през 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 16 на МС от 2.02.2006 г. за приемане на Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Постановление № 18 на МС от 17.02.2000 г. за приемане на Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 20 на МС от 23.01.1998 г. за приемане на Наредба за образуване на средствата за работна заплата през 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 22 на МС от 5.02.2002 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Постановление № 22 на МС от 26.01.2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Постановление № 23 на МС от 5.02.2002 г. за приемане на Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 23 на МС от 26.01.2017 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Постановление № 25 на МС от 2.03.2000 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности (Загл. изм. - ДВ, бр. 10 от 2001 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 27 на МС от 7.02.1994 г. за определяне на минималната работна заплата за страната, нов размер на социалната пенсия и компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 29 на МС от 16.02.1999 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности през 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 30 на МС от 16.02.1999 г. за приемане на Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 31 на МС от 11.02.1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 31 на МС от 5.02.1997 г. за определяне на възнаграждението на кадровите военнослужещи, офицерите, сержантите и войниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 34 на МС от 6.02.1997 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 35 на МС от 5.06.1987 г. за приемане на Правилник за колективната и личната трудова дейност на гражданите за допълнително производство на стоки и услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 36 на МС от 6.02.1997 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности през 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 36 на МС от 17.02.2017 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-24

 Постановление № 39 на МС от 17.02.2003 г. за приемане на наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-21

 Постановление № 40 на МС от 17.02.2003 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-09

 Постановление № 41 на МС от 17.02.1998 г. за приемане на Наредба за процедурата за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 43 на МС от 26.02.2004 г. за приемане на Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-05

 Постановление № 43 на MС от 18.03.2005 г. за приемане на Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-29

 Постановление № 44 на МС от 19.02.2009 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори "Индустрия" и "Услуги"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-08

 Постановление № 46 на МС от 26.02.2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-27

 Постановление № 48 на MС от 1.03.2004 г. за залатите в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-05

 Постановление № 49 на МС от 11.11.1965 г. за уреждане на някои въпроси относно материалното и служебното положение на старите революционни кадри (извлечение)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 54 на МС от 1.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Постановление № 56 на МС от 20.03.1996 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 56 на МС от 7.04.2000 г. за определяне на възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и лицата, ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 9)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 816 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА