Трудови отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 9)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  следваща> последна>>
 Постановление № 59 на МС от 13.03.1995 г. за определяне размера на обезщетенията при прекратяване на служебните правоотношения на следователите и помощник-следователите от Националната следствена служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 60 на МС от 11.03.2002 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и на лицата, р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 64 на МС от 24.02.1997 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 64 на МС от 16.03.2001 г. за определяне на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 65 на МС от 26.03.1993 г. за определяне на минимална работна заплата за страната и за компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Постановление № 68 на МС от 27.02.1997 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие през първото тримесечие на 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 68 на МС от 25.03.1998 г. за определяне на възнаграждението на кадровите военнослужещи и военните служители и работници по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на офицерите, сержантите и гражданската администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 69 на МС от 20.03.2003 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и на лицата, р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-12

 Постановление № 69 на МС от 4.05.2018 г. за уреждане на отношенията във връзка с преобразуването на административните структури по § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незакон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Постановление № 71 на МС от 10.05.2018 г. за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Постановление № 72 на МС от 30.12.1986 г. за приемане на наредби по прилагането на Кодекса на труда от 1986 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 74 на МС от 4.03.1997 г. за изплащане на обезщетения на съпругите (съпрузите) на кадровите военнослужещи, на които трудовите правоотношения са прекратени поради това, че са ги последвали при преместването им от едно населено място в друго
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-25

 Постановление № 74 на МС от 23.03.2001 г. за приемане на Наредба за определяне размера на възнаграждението за извънреден труд на кадровите военнослужещи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 75 на МС от 11.05.1992 г. за закриване и преобразуване на специализирани звена към Министерството на труда и социалните грижи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 75 на МС от 23.03.2001 г. за приемане на Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 77 на МС от 9.04.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 85 на МС от 4.04.2001 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 86 на МС от 18.04.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за поддържане на Списъка на регулираните професии в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 88 на МС от 15.05.1991 г. за определяне на лекторските и други възнаграждения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 88 на МС от 9.04.2001 г. за определяне на възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и лицата, ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 92 на МС от 17.04.1998 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и на базовия минимален доход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 92 на МС от 26.05.2000 г. за преобразуване на Главната инспекция по труда към Министерството на труда и социалната политика в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социалната политика и за приемане на не
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 94 на МС от 18.05.2010 г. за изплащане на обезщетения на съпругите/съпрузите на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения, и н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-17

 Постановление № 95 на МС от 18.05.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и за закриване на Изпълнителната агенция по хидромелиорации към министъра на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Постановление № 97 на MС от 31.05.2005 г. за приемане на Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-04

 Постановление № 98 на МС от 15.05.1995 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и компенсиране на някои доходи на населението през 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 99 на МС от 31.05.2005 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза на работоспособността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-07

 Постановление № 105 на МС от 31.05.2012 г. за реда за дългосрочно командироване на служители от държавната администрация в задграничните представителства на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-08

 Постановление № 108 на МС от 29.05.1995 г. за определяне размера на порционните пари в Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и в другите военизирани ведомства, организации и звена
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 111 на МС от 15.05.2007 г. за приемане на Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Постановление № 121 на МС от 2.06.2008 г. за закриване на Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" към министъра на икономиката и енергетиката и на Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки към министъра на икономиката и енергети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Постановление № 123 на МС от 27.03.1997 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 124 на МС от 24.06.2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" към министъра на транспорта и съобщенията и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-29

 Постановление № 126 на МС от 24.06.2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Международни младежки програми" към министъра на младежта и спорта и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Международни младежки програми"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-05

 Постановление № 129 на МС от 5.07.1991 г. за преминаване към договаряне на работната заплата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 129 на МС от 26.06.2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, на Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, на Нар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Постановление № 131 на МС от 27.05.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за Националната служба за охрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Постановление № 132 на МС от 25.06.1999 г. за определяне на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 132 на МС от 27.05.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Постановление № 133 на МС от 14.07.1993 г. за приемане на Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 135 на МС от 17.07.1992 г. за определяне на нова минимална работна заплата за страната и за компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 139 на МС от 4.06.2015 г. за определяне нови размери на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Постановление № 141 на МС от 13.07.2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Постановление № 142 на МС от 8.07.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за допускане на командировани чужденци в Република България в рамките на предоставяне на услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Постановление № 145 на МС от 26.05.2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Постановление № 146 на МС от 1.08.1994 г. за определяне на минималната работна заплата за страната, нов размер на социалната пенсия и компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 147 на МС от 8.07.2005 г. за структурни промени в системата на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-23

 Постановление № 147 на МС от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-10

 Постановление № 149 на МС от 3.08.1993 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и за компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 152 на МС от 25.07.1995 г. за определяне на вещевото доволствие и допълнителните възнаграждения на служителите от Националната следствена служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 152 на МС от 11.07.2003 г. за приемане на Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-16

 Постановление № 157 на МС от 11.08.1993 г. за изменение на средните месечни брутни работни заплати в Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и в другите военизирани ведомства и организации на бюджетна издръжка и за изменение на По
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 162 на МС от 18.08.1992 г. за приемане на Наредба за трудовите и осигурителните отношения на българските граждани, изпратени на работа в чужбина от български работодатели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 166 на МС от 16.08.1995 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 168 на МС от 20.07.2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Държавна мрежа за сигурност и отбрана" и за отделяне на далекосъобщителните обекти с отбранително предназначение и инсталирани мощности за военно време от далекосъобщителната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-03

 Постановление № 168 на МС от 7.07.2006 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-17

 Постановление № 169 на МС от 28.08.1991 г. за решаване на някои въпроси, свързани с договарянето на работната заплата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-06

 Постановление № 171 на МС от 12.07.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-02

 Постановление № 172 на МС от 18.07.1996 г.за определяне на минималната работна заплата за страната и компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 175 на МС от 24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-10

 Постановление № 178 на МС от 10.07.2009 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-24

 Постановление № 180 на МС от 30.06.2011 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

 Постановление № 181 на МС от 2.05.1997 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 184 на МС от 23.08.2012 г. за привеждане в съответствие на длъжностите на служителите по Закона за Министерството на вътрешните работи, ранговете на служителите по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" от резерва и по Закона за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Постановление № 190 на МС от 30.07.2009 г. за назначаване на комисия за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на Министерството на извънредните ситуации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Постановление № 191 на МС от 9.08.2007 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Постановление № 194 на МС от 6.08.2009 г. за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на Министерството на държавната администрация и административната реформа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Постановление № 195 на МС от 6.08.2009 г. за закриване на Държавната агенция за младежта и спорта и за приемане на Устройствен правилник на Министерството на физическото възпитание и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Постановление № 196 на МС от 20.08.2001 г. за приемане на Наредба за възнагражденията на резервистите от мобилизационния резерв, взели участие в учебно-мобилизационни мероприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 196 на МС от 11.08.2009 г. за допълнителни мерки за ограничаване на нелихвените разходи и трансферите по републиканския бюджет за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-05

 Постановление № 197 на МС от 21.08.1998 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и на гарантирания минимален доход (Загл. изм. - ДВ, бр. 133 от 1998 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 197 на МС от 5.08.2008 г. за материално стимулиране на служителите, изпълняващи функции по усвояване на средства по структурните фондове и предприсъединителните програми на Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-04

 Постановление № 203 на МС от 14.08.1996 г. за определяне на допълнително месечно пожизнено възнаграждение на академици и член-кореспонденти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-02

 Постановление № 204 на МС от 26.09.1994 г. за осигуряване на средства за 1993 г. за изплащане на начислените до 31 декември 1993 г. трудови възнаграждения, осигурителни вноски и средства по фонд "Професионална квалификация и безработица" в търговските дру
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 208 на МС от 10.08.2015 г. за закриване на домове за медико-социални грижи за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 209 на МС от 21.09.2001 г. за определяне на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 209 на МС от 10.08.2015 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. със средства от мярка "Техническа помощ" и на персонал на местните ин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-18

 Постановление № 212 на МС от 14.08.2006 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, по Зак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-22

 Постановление № 213 на МС от 1.11.1991 г. за трудовоправното положение на екипажите на риболовните кораби, които работят по договори с чуждестранни физически и юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 213 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-17

 Постановление № 213 на МС от 9.10.2000 г. за определяне на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 214 на МС от 12.11.1993 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и за компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 214 на МС от 27.08.2009 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в Съвместните технически секретариати и в Информационните звена по програмите за трансгранично сътрудничество, в които Републи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 217 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 218 на МС от 19.05.1997 г. за приемане на Наредба за образуване на средствата за работна заплата за второто тримесечие на 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 219 на МС от 17.10.2005 г. за приемане на Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект", съответно "инженер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-25

 Постановление № 219 на МС от 5.09.2008 г. за приемане на Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Национална агенция "Пътна инфраструктура" и на нейната администрация и на Тарифа за таксите, които се събират от Национална агенция "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Постановление № 222 на МС от 23.11.1995 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 226 на МС от 14.10.2003 г. за приемане на Наредба за трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 227 на МС от 23.11.1993 г. за приемане на Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 233 на МС от 31.08.2015 г. за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Постановление № 239 на МС от 26.09.2008 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на държавните предприятия към Селскостопанската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-07

 Постановление № 244 на МС от 11.09.2006 г. за приемане на Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Постановление № 245 на МС от 26.09.1996 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 246 на МС от 10.10.2007 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция "Aрхиви", за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Държавна агенция "Aрхиви", и за определяне цени на услугите, предоставяни от Държавна аге
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-05

 Постановление № 250 на МС от 11.10.2012 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Постановление № 252 на МС от 30.11.2000 г. за приемане на Наредба за условията и реда за дългосрочно командироване в чужбина на служители в дипломатическите и консулските представителства на република България и на служители в други бюджетни организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 257 на МС от 29.12.1993 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества от рудодобива и уранодобива през 1993 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 9)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 816 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА