Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>
 Премахване на „временни строежи“, разрешени по чл. 120, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство (отм.) при действието на ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Предложение за промени на член 208 от Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Въпроси и отговори по кадастъра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Спиране и удължаване на сроковете в производствата по ЗУТ по време на извънредното положение и след неговата отмяна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Отговорност при дефекти на строителния обект след въвеждането му в експлоатация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Забраната за обжалване на общите устройствени планове по чл. 215, ал. 6 от Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сибила Игнатова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Нанасяне в кадастралната карта на поземлен имот в границите на урбанизирана територия, възстановен с постановено на основание чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ съдебно решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Актуални въпроси на устройството и застрояването на черноморското крайбрежие - Въпроси на „свободното къмпингуване“ в зоните за териториалноустройствена защита по ЗУЧК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Актуални въпроси на устройството и застрояването на черноморското крайбрежие - Правен режим на пясъчните дюни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Актуални въпроси на устройството и застрояването на черноморското крайбрежие - Опазване и използване на морските плажове и прилежащите им зони
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Актуални въпроси на устройството и застрояването на черноморското крайбрежие - Цели на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие като специален благоустройствен закон. Приложно поле
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Устройство и застрояване на територията на столичната община. Преглед на промените в закона за устройството и застрояването на столичната община от 2018 г. - Новите положения в законовата уредба на зелената система на СО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Устройство и застрояване на територията на столичната община. Преглед на промените в закона за устройството и застрояването на столичната община от 2018 г. - Преглед на промените в Закона за устройството и застрояването на Столичната община от 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Устройство и застрояване на територията на столичната община. Преглед на промените в закона за устройството и застрояването на столичната община от 2018 г. - Цели на Закона за устройството и застрояването на Столичната община. Приложно поле
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Устройство и застрояване на територията на столичната община. Преглед на промените в закона за устройството и застрояването на столичната община от 2018 г. - Правна уредба по отменените специални благоустройствени закони за територията на Столичната общин
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Актуални въпроси по прилагането на закона за кадастъра и имотния регистър - Концепция за „многоцелеви“ и „многослоен“ кадастър. Специализирани кадастрални карти (чл. 32 ЗКИР). Специализирани карти за устройствено планиране (чл. 34 ЗКИР)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Актуални въпроси по прилагането на закона за кадастъра и имотния регистър - Предоставяне на административни услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Актуални въпроси по прилагането на закона за кадастъра и имотния регистър - Кадастърът и значението му за правото на собственост и ограниченията за благоустройствени цели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Актуални въпроси на допускането, съгласуването и одобряването на устройствените планове. компетентни органи. Допускане и одобряване на подробни устройствени планове за национални обекти и обекти с национално значение. защита на правата и законните интерес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Актуални въпроси на допускането, съгласуването и одобряването на устройствените планове. компетентни органи. Допускане и одобряване на подробни устройствени планове за национални обекти и обекти с национално значение. защита на правата и законните интерес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Актуални въпроси на допускането, съгласуването и одобряването на устройствените планове. компетентни органи. Допускане и одобряване на подробни устройствени планове за национални обекти и обекти с национално значение. защита на правата и законните интерес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Благоустройство. Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. урегулиране и застрояване на поземлените имоти във и извън урбанизираните територии - Прилагане на подробните устройствени планове. Понятието „приложена регулация“ по ЗУТ и по ЗКИР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Благоустройство. Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. урегулиране и застрояване на поземлените имоти във и извън урбанизираните територии - Урегулиране на поземлените имоти при условията на чл. 16 ЗУТ (градска комасация)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Благоустройство. Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. урегулиране и застрояване на поземлените имоти във и извън урбанизираните територии - Урегулиране на поземлените имоти по реда на ЗУТ. Благоустройство по ЗУТ. Общи изисквания за урегулира
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Благоустройство. Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. урегулиране и застрояване на поземлените имоти във и извън урбанизираните територии - Статут на обектите, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, предназначени за задоволяв
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Благоустройство. Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. урегулиране и застрояване на поземлените имоти във и извън урбанизираните територии - Благоустройство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Актуални въпроси на устройственото планиране. видове територии. законови ограничения за промяна на предназначението на поземлени имоти с цел застрояване извън урбанизираните територии - Видове територии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Актуални въпроси на устройственото планиране. видове територии. законови ограничения за промяна на предназначението на поземлени имоти с цел застрояване извън урбанизираните територии - Законодателни мерки за ограничаване на хаотичното застрояване на извъ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Практика по нормата - Член 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Регистриране на собственик в сгради, в които има самостоятелни обекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Пространствени данни през призмата на Закона за кадастъра и имотния регистър и свързаните с тях проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Актуални въпроси по прилагането на заварените подробни устройствени планове при одобрена кадастрална карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Актуални въпроси относно използването на ателиета и други нежилищни обекти за постоянно обитаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Осигуряване на достъпна архитектурна среда съобразно изискванията на ЗУТ и специалната нормативна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Дамянов
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Промени в изискуемите документи при заявяване на скица и схема на самостоятелен обект в сграда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Въвеждане в експлоатация на завършените строежи съобразно последните изменения на Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, свързани с негови основни принципи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Има ремонти, при които няма нужда от съгласие на съседи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Промените в Закона за устройство на територията по отношение на местоположението на регулационната линия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Промени в предоставянето на административни услуги от АГКК, влезли в сила на 22 август 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Въпроси по „свободното“ къмпингуване в некатегоризирани къмпинги в зоните за териториалноустройствена защита по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Искове и разрешаване на спорове по договорите ФИДИК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бояна Милчева
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Отклонение от одобрения инвестиционен проект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Отразяване на сервитутите върху земеделски земи в имотния регистър, кадастъра и в плановете за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, обнародвани в ДВ, бр. 41 от 28 май 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Издаване на разрешение за строеж, започване и завършване на строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Разлика между площите по документ за собственост и скица при деклариране и облагане на недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Оспорване на разрешенията за строеж по съдебен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Основни нормативни предпоставки за започване и завършване на строежа в срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Срок на валидност на скицата-проект, издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наличие на техническа грешка при оцифряване на регулационния план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Какво трябва да знаем за новите договорни форми на ФИДИК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бояна Милчева
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Преглед на промените в Закона за устройството на територията, обнародвани в ДВ, бр. 1 от 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 В какъв срок от допускането им подробните устройствени планове подлежат на съгласуване от Службата по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Особености на производството по чл. 195, ал. 6 от Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Правен статут на търпимите строежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Могат ли издаваните от АГКК в електронна форма скици и схеми да служат за изповядване на сделки с недвижими имоти?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Въпроси по отчуждаването на частни имоти за държавни и общински нужди. Прилагане на уличната регулация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Мога ли да трансформирам балкон или тераса в затворена използваема площ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 За ефекта от смяната на титуляря на вещните права по време на строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Практика по прилагане на Закона за устройство на територията след изпълнението на мерките за намаляване на административната тежест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Измененията в Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Промени в правната уредба на зелената система на територията на Столичната община
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Бележки по промените в Закона за устройството и застрояването на столичната община
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Основни промени при изграждането на електронни съобщителни мрежи, които се въвеждат с новия Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (Обн. ДВ, бр. 21 от 09.03.2018 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Има ли право всяко лице на достъп до информация за строителните книжа на сграда - чужда собственост, по Закона за достъп до обществена информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Актуални въпроси от практиката на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Презаверяване на разрешението за строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Актуални въпроси от практиката по прилагане на Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Правен режим на терасата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Въпроси и отговори по кадастъра - В кои случаи на преобразуване на търговските дружества се регистрират в КРНИ собствените им недвижими имоти?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Въпроси и отговори по кадастъра - Следва ли Службите по геодезия, картография и кадастър да прилагат разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), когато при изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Актуални въпроси от практиката по прилагане на Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Как да се защитя от незаконно изградената ограда в имота ми?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Нови моменти в предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Актуални въпроси от практиката по прилагане на Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Актуални проблеми при тълкуването и прилагането на чл. 27, ал. 3 от Закона за устройство на територията - необходимост от промяна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Милчев
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Проблеми при отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирани територии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Непълнота и грешка в кадастралната карта относно имотни граници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Съществени и несъществени изменения на фасадата на сграда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Допустим ли е договор за прилагане на регулационен план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Дюлгеров
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Съгласуване на устройствените планове по реда на екологичното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Въпроси и отговори по кадастъра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Проблеми при създаването на имотен регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Улесняване достъпа до информация относно електронни съобщителни мрежи и инфраструктура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Павлина Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Обжалване на виза за проектиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Разминаване между описанието по площ и по скица на поземлени имоти в документите за собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Продажба на обекти в незавършено строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Изменения в кадастралната карта при действието на новата Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Актуални въпроси, касаещи съдебните производства по оспорване на актове по Закона за устройство на територията, съгласно последните изменения (ДВ, бр. 13 от 2017 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Солакова
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Процедурата по одобряване на подробни устройствени планове след последните промени в Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Конституиране и участие на заинтересованите страни в производството по одобряване на подробните устройствени планове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Кои от актовете, изброени в чл. 112 от Закона за собствеността, не се регистрират в кадастралните регистри на недвижимите имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Кратко заключение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - „Висящи“ правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени в статута на търпимите строежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени в Преходните и Заключителните разпоредби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени в Допълнителните разпоредби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>

Общо: 443 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА