Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>
 Актове и протоколи, съставяни по време на строителството, съдържащите се в тях волеизявления и доказателственото им значение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Възбрани върху имоти с влезли в сила кадастрална карта и регистри при обезпечаване на иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Исковете по чл. 88 и 90 от Закона за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура, свързани с разкопаване на общински терени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Оксана Дериволкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Запазва ли се учредената ипотека след извършено уедряване на земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Бележки по законопроекта за изменение на ЗУТ относно паркоместата и гаражите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Документиране на изпълнението на строежа - Окончателен доклад
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Арендното плащане по Закона за арендата в земеделието и средното годишно рентно плащане по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Режими на въвеждане в експлоатация в зависимост от категорията на строежите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Нов ред за определяне на цени за придобиването на право на собственост върху земи в бившите стопански дворове на прекратените селскостопански организации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Специфични проблеми при въвеждане в експлоатация на завършените строежи, породени от неизпълнение на изисквания на специални закони
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Кой одобрява парцеларния план, засягащ два имота, разположени в два различни квартала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Оксана Дериволкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Актове на общинските служби по земеделие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Гаражите са самостоятелни обекти със специални правила за тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Преглед на съдебната практика по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФпо новия ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Актуални въпроси на съгласуването на проектите за подробни устройствени планове и техните изменения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Промяна на предназначението на имоти в горски територии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Един нов поглед върху глава седма от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Новите положения в правния режим на опазването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Правно значение на одобрените кадастрални карти и на подробните устройствени планове за упражняване на имуществените права на заинтересованите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Особености и срокове в производството по чл. 57а ЗУТ по премахване на преместваеми обекти и рекламни или информационни елементи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Кога е налице интерес от предявяването на установителен иск?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Актуални промени в Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Устройствен и вещноправен режим на общинските обекти от първостепенно значение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Горското планиране според новия Закон за горите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Режим на земята - Източници и регистри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Груб строеж - Обща характеристика и особености
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Практически проблеми при прилагането на Закона за устройството и застрояването на Черноморското крайбрежие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралните планове от общинската администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Оксана Дериволкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Практически аспекти при оспорването на индивидуалните актове по устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Наследство върху земеделски земи - Последващ съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Достъпна архитектурна среда в стари (съществуващи) сгради
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Промените в правния режим на ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Констатиране на незаконното строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Нови моменти при договора за замяна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Техническият ръководител в строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Критичен поглед към измененията в ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Срокове и особености на оспорването в производството по приемане на кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Новите положения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Учредяване право на строеж за съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Изработване на инвестиционни проекти на територията на Република България от граждани на чужди държави
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Придобиване на земеделски земи от чужденци по наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Въпроси за промяна характера на собствеността върху общинска земеделска земя и на предназначението й
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Начало и продължителност на гаранционните срокове в строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Значението на правната квалификация в производството по недопускане и отстраняване на незаконното строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Оксана Дериволкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Срок за промяна на предназначението на сгради по чл. 39, ал. 3 от Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Премахване на незаконно строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Как се изгражда техническа инфраструктура за обслужване на конкретен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Изменения в уредбата на изземването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Оксана Дериволкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Облекчения за европейски участници в инвестиционно-строителния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислава Филипова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Възможност за извършване на разпоредителни сделки или строителство в земи по чл. 19 и в мери и пасища по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Практически проблеми при процедирането на подробни устройствени планове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Сделки с урегулирани поземлени имоти (дворищнорегулационни парцели) след влизане в сила на кадастралната карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Някои въпроси във връзка с договора за замяна по българското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Регистрация на строителите - Изисквания към строителните фирми, наемани за изпълнение на обществено-обслужващи обекти със специфично предназначение (магазини за оръжие, стрелбища, рентгенови кабинети, аптеки)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Магазини в жилищни сгради се откриват по стриктни правила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Категоризация на строежите - Съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Обединения между строителни фирми и наемане на подизпълнители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Истинност и актуалност на кадастъра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 За предимствата на кадастралната карта Особености на предмета на иска по чл. 53, ал. 2 ЗКИР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Регистрация на строителни фирми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Регистрация на строителни фирми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Изменения в подзаконовата уредба на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Промени в нормативните актове по благоустройството и проблеми при прилагането им в съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Нови промени в Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост в областта на замяната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Въвеждане в експлоатация на обекти по § 24 от Заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Перспективи пред оземляването на безимотни и малоимотни граждани
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Основни положения при установяването и устройството на площадките за игра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Строителство в устройствени зони с комплексно застрояване при действието на Решението на Народното събрание от 31.07.2008 г. (ДВ, бр. 70 от 08.08.2008 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Практика на ДНСК - Въвеждане в експлоатация на обекти на техническата инфраструктура – Особености
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Измененията на ЗСПЗЗ относно ползването на държавните и общински мери и пасища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Планове за новообразувани имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Нови изменения в Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Отказ на съдията по вписванията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Нарушения при провеждане на процедури по въвеждане в експлоатация на строежите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Могат ли да навлизат в имота ми?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Документиране на изпълнението на строежа. Окончателен доклад
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Въвеждане в експлоатация на завършените строежи. Режими на въвеждане в зависимост от категорията на строежите.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Задължения на участниците в строителството за спазването на съществените изисквания към строежите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Сграда в дворното място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Мораториум върху застрояването, наложен от Народното събрание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Бележки по Тълкувателно решение № 1 от 14.01.2008 г. на ВАС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Има ли право съседът да санира самоволно жилището си?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Как се определят границите между недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Новости при задълженията за поддържане и възстановяване на частни имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Енергиен паспорт на сградите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Срок по чл. 7, ал. 5 ЗСПЗЗ за уведомяване на общинските служби по земеделие и гори за промени в собствеността и предназначението на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Срокове по чл. 14 ЗСПЗЗ за обжалване и изменение на решения на общинските служби по земеделие и гори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Новите изисквания към строителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Сделки с вещноправно действие при имоти с неуредени сметки по регулация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Правната уредба по въпроса за “паркоместата”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Нови положения в административния процес при режима на АПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Правомощия на общината в производството по премахване на незаконните строежи или части от тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Оксана Дериволкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Разделяне на общ УПИ на няколко отделни имота
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Промяна на практиката на ВАС по чл. 132, ал. 1, т. 3 ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Обследване на аварии в строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Някои особености при промяна на ПУП в частта за регулация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 За легитимацията на лицата относно правото им да получат съобщение по реда на ЗУТ за изменение в ПУП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 За някои проблеми със съобщаването на индивидуалните административни актове по ЗУТ след влизане в сила на Административно-процесуалния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>

Общо: 476 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА