Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 476 (стр. 5 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 следваща> последна>>
 Възстановяването и поддържането на сградния фонд по ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Мерки за насърчаване на инвеститорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мохамед Ал-Шамали
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Осемстепенна скала за оценка на жилищните сгради
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Обхват и съдържание на техническите паспорти на строежите съгласно Наредба № 5 (ДВ, бр. 7 от 2007 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислава Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Крайната необходимост в полезрението на Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Придобиване на право на строеж чрез административен акт при действието на ЗТСУ (отм.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Някои проблеми, породени от преструктуриране на жилищните комплекси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Как се учредява право на строеж в съсобствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Целесъобразността при съдебните решения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Ограничения на правото на собственост в публичен интерес по Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Как се прокарват съоръжения през чужд имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Променя ли АПК правната същност на удостоверението за търпимост по ЗУТ?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Приложно поле на разпоредбите на параграфи 184 и 187 от Преходните разпоредби на ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Ограждане на имот с висока растителност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Същност на имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Ограждане на недвижими имоти според правилата на застрояване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Специфични аспекти при премахването на строежи и преместваеми обекти съгласно Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Кадастърът и правната сигурност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Ограничаване кръга на лицата, имащи право да обжалват издадено строително разрешение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Строителните фирми влизат в регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Радмилова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Измененията в Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Неподеляемост и неделимост на поземлените имоти при режима на ЗУТ в светлината на ТР № 102/1986 г., ТР № 1/2004 г. и ТР № 1/2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Необходимостта от съгласие при преустройство и промяна на предназначението на обекти в сгради - етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислава Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Как се премахват опасни строежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Контактна зона при териториалното устройство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Как се правят магазини и офиси в жилищни сгради
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Какви вещни права са необходими за строителството на линейни обекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Функции на възложителя във фаза строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Кафене във входа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Подобрение ли е незаконният строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Функции на възложителя във фаза проектиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Правен режим на рекламно-информационните елементи съгласно Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Допустими и недопустими отклонения от одобрен инвестиционен проект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Кадастър ­ същност и правна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Практически проблеми при прилагането на Закона за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Договорът за проектантски услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Статутът на проектанта в инвестиционния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Необходима ли е отмяна на действащата процедура по промяна на предназначението по Закона за опазване на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Отчуждително действие на подробните устройствени планове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Христова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Бележки по актуални правни проблеми на ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Имуществени спорове при грешки и непълноти в кадастралната основа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Парцеларните планове по ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Обжалване на измененията на подробните устройствени планове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Откриване на магазин при липсващ акт 16 за строежа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Правна уредба на озеленените площи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Участие на заинтересувани лица в административното и съдебното производство по Закона за устройство на територията. Защита срещу незаконното строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Какво включва площта на недвижимия имот и как влияе при определяне на цената му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Принудително застрояване при режима на ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Даване на съгласие при промяна на предназначение на жилище в обект за нежилищни нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Нова уредба за създаване на кадастрална карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Белчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Някои промени при съдебния контрол върху актовете, свързани с устройството на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Комплексен проект за инвестиционна инициатива
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Категоризация на строежите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Участие на техническия експерт при установяване правилното прилагане на чл. 36 ЗУТ (чл. 100 ППЗТСУ) за намалени сервитутни разстояния
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Манчо Манев
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Наредба № 6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. Анализ и практическо приложение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Колко квадратни метра може да бъде най-малкият поземлен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Делба на жилищна сграда с предвидено според подробния устройствен план надстрояване и пристрояване на сградата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Манчо Манев
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Консултантът-старият нов участник в строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Отстраняването на несъответствия при съвместяването на данни за поземлените имоти от различни източници при създаването на кадастрална карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Хорташка
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Придобиване по давност на реални части от поземлени имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Договори с реални части от урегулирани имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Правни изисквания за делба на урегулирани поземлени имоти по Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Делба на жилища по Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Ролята на техническия експерт в съдебния процес за установяване нарушенията при одобряване на устройствените планове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Манчо Манев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Въвеждане в експлоатация на завършените строежи съгласно измененията и допълненията на Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Реални части от урегулиран поземлен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Промените в Закона за устройство на територията ­ основни положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Индивидуализация на недвижимите имоти, за които не е налице влязъл в сила подробен устройствен план по ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Практически проблеми при строителството на бензиностанции, газостанции и автомивки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Рени Панева
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Законът и строежите, вредни в санитарно - хигиенно отношение или застрашени от самосрутване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Извършване на вътрешни преустройства в сгради в режим на етажна собственост ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Белчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Технически дейности по създаването на кадастъра през 2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Хорташка
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Особености на сделките по чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Още за търпимите строежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Реални части от урегулиран поземлен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Продажба на части от поземлени имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Показани от 401 до 476 (стр. 5 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 следваща> последна>>

Общо: 476 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА