Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>
 Отражение върху задълженията на гражданите на последното изменение на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (ДВ, бр. 68 от 17.08.2021 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Осигуряване на паркоместа при преустройство и промяна в предназначението на обекти в съществуваща сграда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Дейността на консултантите по смисъла на чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията след измененията в закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Изграждане на улични мрежи по неприложена улична регулация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Урегулирани поземлени имоти без изход към път
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Технически паспорти на строежите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Новият Закон за индустриалните паркове - добри намерения и необходимост от допълнителна конкретика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бояна Милчева
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Промените в Закона за устройство на територията Намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Вписване на актове в Кадастралния регистър на недвижимите имоти от Службата по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Акт образец 19 в строителството като условие за заплащане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Непълноти и/или грешки в кадастралната карта Разграничение между непълнота и грешка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Особености и проблеми при започване и изпълнение на инфраструктурни строежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Следва ли да бъдат изпращани съобщения по чл. 26 АПК на заинтересовани страни, преди да бъде извършено изменение на кадастралните регистри?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Бележки по Решение № 14 от 15.10.2020 г. на Конституционния съд по конст. д. № 2/2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Новата наребда за условията и реда за осъществяване на двустранна връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Същност и роля на визата за проектиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Практика по кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Въпроси, свързани с вписване на актове в кадастралния регистър на недвижимите имоти от Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Приложение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие в контекста на Решение № 6/2020 г. на Конституционния съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Преглед на промените в Закона за устройство на територията, приети през първото полугодие на 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Въпроси и отговори по кадастъра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Набиране, поддържане в актуално състояние и предоставяне на специализирани данни за обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Промените в Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Особености при строителството в свлачищни райони
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Трябва ли да се създават имотни партиди само на обекти на кадастъра по чл. 23 от Закона за кадастъра и имотния регистър?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Авторското право в архитектурата - Сравнителен анализ на архитектурните произведения в българското законодателство и предложения de lege ferenda
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Авторското право в архитектурата - Законодателни решения в Съединените американски щати
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Авторското право в архитектурата - Законодателни решения във Великобритания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Авторското право в архитектурата - Законодателни решения в Германия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Авторското право в архитектурата - Законодателни решения в Италия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Авторското право в архитектурата - Законодателни решения в Швейцария
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Авторското право в архитектурата - Законодателни решения във Франция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Премахване на „временни строежи“, разрешени по чл. 120, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство (отм.) при действието на ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Предложение за промени на член 208 от Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Въпроси и отговори по кадастъра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Спиране и удължаване на сроковете в производствата по ЗУТ по време на извънредното положение и след неговата отмяна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Отговорност при дефекти на строителния обект след въвеждането му в експлоатация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Забраната за обжалване на общите устройствени планове по чл. 215, ал. 6 от Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сибила Игнатова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Нанасяне в кадастралната карта на поземлен имот в границите на урбанизирана територия, възстановен с постановено на основание чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ съдебно решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Актуални въпроси на устройството и застрояването на черноморското крайбрежие - Въпроси на „свободното къмпингуване“ в зоните за териториалноустройствена защита по ЗУЧК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Актуални въпроси на устройството и застрояването на черноморското крайбрежие - Правен режим на пясъчните дюни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Актуални въпроси на устройството и застрояването на черноморското крайбрежие - Опазване и използване на морските плажове и прилежащите им зони
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Актуални въпроси на устройството и застрояването на черноморското крайбрежие - Цели на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие като специален благоустройствен закон. Приложно поле
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Устройство и застрояване на територията на столичната община. Преглед на промените в закона за устройството и застрояването на столичната община от 2018 г. - Новите положения в законовата уредба на зелената система на СО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Устройство и застрояване на територията на столичната община. Преглед на промените в закона за устройството и застрояването на столичната община от 2018 г. - Преглед на промените в Закона за устройството и застрояването на Столичната община от 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Устройство и застрояване на територията на столичната община. Преглед на промените в закона за устройството и застрояването на столичната община от 2018 г. - Цели на Закона за устройството и застрояването на Столичната община. Приложно поле
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Устройство и застрояване на територията на столичната община. Преглед на промените в закона за устройството и застрояването на столичната община от 2018 г. - Правна уредба по отменените специални благоустройствени закони за територията на Столичната общин
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Актуални въпроси по прилагането на закона за кадастъра и имотния регистър - Концепция за „многоцелеви“ и „многослоен“ кадастър. Специализирани кадастрални карти (чл. 32 ЗКИР). Специализирани карти за устройствено планиране (чл. 34 ЗКИР)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Актуални въпроси по прилагането на закона за кадастъра и имотния регистър - Предоставяне на административни услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Актуални въпроси по прилагането на закона за кадастъра и имотния регистър - Кадастърът и значението му за правото на собственост и ограниченията за благоустройствени цели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Актуални въпроси на допускането, съгласуването и одобряването на устройствените планове. компетентни органи. Допускане и одобряване на подробни устройствени планове за национални обекти и обекти с национално значение. защита на правата и законните интерес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Актуални въпроси на допускането, съгласуването и одобряването на устройствените планове. компетентни органи. Допускане и одобряване на подробни устройствени планове за национални обекти и обекти с национално значение. защита на правата и законните интерес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Актуални въпроси на допускането, съгласуването и одобряването на устройствените планове. компетентни органи. Допускане и одобряване на подробни устройствени планове за национални обекти и обекти с национално значение. защита на правата и законните интерес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Благоустройство. Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. урегулиране и застрояване на поземлените имоти във и извън урбанизираните територии - Прилагане на подробните устройствени планове. Понятието „приложена регулация“ по ЗУТ и по ЗКИР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Благоустройство. Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. урегулиране и застрояване на поземлените имоти във и извън урбанизираните територии - Урегулиране на поземлените имоти при условията на чл. 16 ЗУТ (градска комасация)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Благоустройство. Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. урегулиране и застрояване на поземлените имоти във и извън урбанизираните територии - Урегулиране на поземлените имоти по реда на ЗУТ. Благоустройство по ЗУТ. Общи изисквания за урегулира
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Благоустройство. Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. урегулиране и застрояване на поземлените имоти във и извън урбанизираните територии - Статут на обектите, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, предназначени за задоволяв
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Благоустройство. Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. урегулиране и застрояване на поземлените имоти във и извън урбанизираните територии - Благоустройство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Актуални въпроси на устройственото планиране. видове територии. законови ограничения за промяна на предназначението на поземлени имоти с цел застрояване извън урбанизираните територии - Видове територии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Актуални въпроси на устройственото планиране. видове територии. законови ограничения за промяна на предназначението на поземлени имоти с цел застрояване извън урбанизираните територии - Законодателни мерки за ограничаване на хаотичното застрояване на извъ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Практика по нормата - Член 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Регистриране на собственик в сгради, в които има самостоятелни обекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Пространствени данни през призмата на Закона за кадастъра и имотния регистър и свързаните с тях проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Актуални въпроси по прилагането на заварените подробни устройствени планове при одобрена кадастрална карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Актуални въпроси относно използването на ателиета и други нежилищни обекти за постоянно обитаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Осигуряване на достъпна архитектурна среда съобразно изискванията на ЗУТ и специалната нормативна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Дамянов
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Промени в изискуемите документи при заявяване на скица и схема на самостоятелен обект в сграда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Въвеждане в експлоатация на завършените строежи съобразно последните изменения на Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, свързани с негови основни принципи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Има ремонти, при които няма нужда от съгласие на съседи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Промените в Закона за устройство на територията по отношение на местоположението на регулационната линия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Промени в предоставянето на административни услуги от АГКК, влезли в сила на 22 август 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Въпроси по „свободното“ къмпингуване в некатегоризирани къмпинги в зоните за териториалноустройствена защита по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Искове и разрешаване на спорове по договорите ФИДИК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бояна Милчева
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Отклонение от одобрения инвестиционен проект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Отразяване на сервитутите върху земеделски земи в имотния регистър, кадастъра и в плановете за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, обнародвани в ДВ, бр. 41 от 28 май 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Издаване на разрешение за строеж, започване и завършване на строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Разлика между площите по документ за собственост и скица при деклариране и облагане на недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Оспорване на разрешенията за строеж по съдебен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Основни нормативни предпоставки за започване и завършване на строежа в срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Срок на валидност на скицата-проект, издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наличие на техническа грешка при оцифряване на регулационния план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Какво трябва да знаем за новите договорни форми на ФИДИК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бояна Милчева
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Преглед на промените в Закона за устройството на територията, обнародвани в ДВ, бр. 1 от 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 В какъв срок от допускането им подробните устройствени планове подлежат на съгласуване от Службата по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Особености на производството по чл. 195, ал. 6 от Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Правен статут на търпимите строежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Могат ли издаваните от АГКК в електронна форма скици и схеми да служат за изповядване на сделки с недвижими имоти?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Въпроси по отчуждаването на частни имоти за държавни и общински нужди. Прилагане на уличната регулация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Мога ли да трансформирам балкон или тераса в затворена използваема площ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 За ефекта от смяната на титуляря на вещните права по време на строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Практика по прилагане на Закона за устройство на територията след изпълнението на мерките за намаляване на административната тежест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Измененията в Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Промени в правната уредба на зелената система на територията на Столичната община
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Бележки по промените в Закона за устройството и застрояването на столичната община
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Основни промени при изграждането на електронни съобщителни мрежи, които се въвеждат с новия Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (Обн. ДВ, бр. 21 от 09.03.2018 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Има ли право всяко лице на достъп до информация за строителните книжа на сграда - чужда собственост, по Закона за достъп до обществена информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Актуални въпроси от практиката на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>

Общо: 476 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА