Данък върху добавената стойност

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 11)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа при услуга по настаняване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа при доставка по отдаване под наем на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа на безвъзмездна доставка между свързани лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа на облагаема доставка между свързани лица, за която доставчикът и получателят имат право на пълен данъчен кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа при продажба на урегулиран поземлен имот и построена върху него стара сграда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа на доставка на част от нова сграда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Изискуемост на ДДС при вътреобщностно придобиване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Изискуемост на ДДС при продажба на недвижим имот на изплащане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Дата на настъпване на данъчното събитие при извършване на подобрение върху нает имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Настъпване на данъчното събитие при доставка на горива по договор за месечно зареждане с бензиностанции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Настъпване на данъчното събитие при доставка на стоки с монтаж и инсталация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуга, оказвана на чуждестранно данъчно задължено лице, което има дъщерно дружество в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на електронни съобщителни услуги, оказвани в полза на данъчно задължени и данъчно незадължени лица, установени в държава - членка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на доставки по договор за изработка с материали на доставчика, както и на нематериални услуги - разработване на идеен проект, дизайн и отпечатване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуга по фериботен превоз на пътници и стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуга по превоз на стоки, оказвана на данъчно задължено лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуга, свързана с недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуга, оказвана на данъчно задължено лице, установено в повече от една държава - членка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуга, оказвана на юридическо лице, което е установено в друга държава - членка, но няма издаден от нея ДДС номер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на доставките на стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Възможност за частично възстановяване на данъка при възложена ревизия, съгласно ал. 11 от чл. 92 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Прилагане на чл. 36а, ал. 1 ЗДДС при транспортните и спедиторски услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране на получени услуги с място в България, за които не се начислява ДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Право на данъчен кредит за лек автомобил, получен по договор за финансов лизинг с опция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Практика на Националната агенция за приходите и на Съда на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране и отразяване на услуги с получател данъчно задължено лице, установено и регистрирано в друга държава – членка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Право на данъчен кредит за начислен ДДС по повод разходи за вътрешнофирмено обучение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Прилагане на чл. 36а, ал. 1 ЗДДС при транспортни и спедиторски услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Данъчен режим по ЗДДС на услугата „приемане на опасни отпадъци за последващо третиране“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране и отразяване на облагаеми услуги с обърнато данъчно задължение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Право на данъчен кредит за налични към датата на регистрацията активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Посреднически услуги и такива по администриране на парични кредити като освободени доставки на финансови услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Обърнато данъчно задължение за получени услуги от физически лица, установени извън България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Корекция на ползван данъчен кредит във връзка с апортиран актив, който впоследствие ще се използва за извършване на освободена доставка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Облагаем оборот и получени финансирания, които не са пряко свързани с доставка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Място на изпълнение на услуги по гаранционно обслужване на стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Място на изпълнение на услуги, оказани по електронен път в полза на данъчно задължени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Отразяване на спедиторски услуги с място на изпълнение в трета страна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Отразяване на услуги, свързани с недвижими имоти, чието място на изпълнение е в друга държава – членка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Извършване на корекцията на частичния данъчен кредит през последния данъчен период на календарната година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Издаване на протокол за получена доставка на стоки по Приложение № 2 към ЗДДС, за която преди това данъкът е начислен в пълен размер по повод извършено авансово плащане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Промените в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 01.01.2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Срокове за документиране на осъществен ВОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Третиране на ВОД на стоки, които са погинали по време на превоза им до другата държава – членка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Режим на транспортни услуги, оказвани на данъчно незадължено лице, като превозът е международен и преминава или не преминава през територията на България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Регистрация по ЗДДС на физическо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Регистрация по чл. 97а ЗДДС при доставка на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране и облагане на транспорта на стоки по чл. 163а ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Третиране на продажбите на удължени гаранции за продадени стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Третиране на транзитната продажба на стоки, извършена между териториите на две държави – членки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Третиране на продажбата на стоки в държава - членка, в която лицето има клон, получил ДДС номер от същата държава
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Третиране на осъществен ВОП на стоки, получавани в друга държава - членка, под българския ДДС номер на придобиващия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Фактуриране на услуги по електронен път, оказвани в полза на физически и юридически лица, установени в трети страни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Право на данъчен кредит за леки автомобили, и стоки и услуги, свързани с тяхната експлоатация и поддръжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Анулиране на сгрешени фактури по реда на ЗДДС - Въпроси и отговори – 1/2014
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Анулиране на сгрешени фактури по реда на ЗДДС - Въпроси и отговори – 2/2014
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Прилагане на специалния режим на маржа на цената при доставки на стоки, възникващи по силата на договори за финансов лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Облагането с ДДС на сделките с туристически пакети между двама туроператори е правилно да се извършва по специалния режим на общата туристическа услуга
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Най-интересните данъчни решения на Съда на Европейския съюз по преюдициални запитвания от втората половина на 2013 г. и началото на 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Татарова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 1 януари 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2014 г. - Промени в чл. 92 ЗДДС - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2014 г. - Новият механизъм на касова отчетност - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2014 г. - Третиране на лизинговите договори с опция като такива, изрично предвиждащи прехвърлянето на собствеността върху лизинговата вещ - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2014 г. - Безвъзмездните доставки на стоки или услуги като приравнени на възмездни - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2014 г. - Промени в данъчната основа при внос и при услуги, свързани с вноса на стоки - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2014 г. - Промени в данъчната основа на доставките - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2014 г. - Място на изпълнение при доставки на стоки и услуги на Граничния комбиниран мост „Видин - Калафат“ - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2014 г. - Други промени в ЗДДС - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2014 г. - Въвеждане на механизма за обратно начисляване на ДДС за доставки на зърно - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, извършени в края на 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Относно специалния режим за касова отчетност по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Владикин
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Промените в ЗДДС, направени със Закона за изменение и допълнение на ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Корекция на грешки във VIES-декларация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Анулиране на погрешно съставени данъчни документи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Приспадане и възстановяване на данъка върху добавената стойност - Въпроси и отговори - 2/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Приспадане и възстановяване на данъка върху добавената стойност - Въпроси и отговори - 1/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Относно правото на данъчен кредит и реалното осъществяване на доставките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Приспадане и възстановяване на данъка върху добавената стойност - Въпроси и отговори - 5/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Приспадане и възстановяване на данъка върху добавената стойност - Въпроси и отговори - 4/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Приспадане и възстановяване на данъка върху добавената стойност - Въпроси и отговори - 3/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Място на изпълнение на доставка на услуга, оказана в полза на чуждестранно лице, имащо и български ДДС номер - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Лице - платец на данъка за доставката на минни отпадъци - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Условия за наличие на обърнато данъчно задължение при доставки на услуги - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Данъчна основа на доставка на недвижим имот, включващ УПИ и построена в него стара сграда, която е осъществена между свързани лица - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Годишна корекция в размера на частичния данъчен кредит - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Липса на задължение за корекция на ползван данъчен кредит за придобит дълготраен актив, който се продава, преди да е напълно амортизиран - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Анулиране на погрешно съставени данъчни документи - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Право на данъчен кредит за телефонни услуги и мобилни телефони, ползвани от служители на данъчно задължено лице - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Право на данъчен кредит за разходи, предхождащи извършването на стопанската дейност - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Регистрация при доставки на услуги, свързани с недвижим имот, находящ се на територията на друга държава - членка - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Режим по ЗДДС на доставката на бракуван ДМА - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Регистрация по чл. 97а ЗДДС за извършени доставки на услуги в полза на данъчно задължено лице, установено в друга държава - членка- 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Данъчна основа на доставката на ДМА - Употребяван товарен автомобил, за който при придобиването му е ползвано право на данъчен кредит - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Сделки, извършени от данъчно задължено лице, но не в това му качество - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране и отразяване в регистрационните дневници на доставки на услуги, оказвани на данъчно задължено лице, установено в друга държава - членка - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката – Издаване на фактури за получени аванси за износ и отразяването им в дневника за продажбите и справката-декларация за ДДС - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране и отразяване в регистрационните дневници на услуга, оказвана на лице, установено в трета страна - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Транспортни услуги, облагаеми с нулева ставка - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Износ на стоки втора употреба, извършен от лице - дилър - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Проблеми, свързани с правото на данъчен кредит - Писма на НАП и решения на СЕС - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 11)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 1063 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА