Данък върху добавената стойност

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 12)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Оформяне на фактура за доставка на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Документиране на аванси за доставки на стоки с място на изпълнение извън България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Документиране на аванси за доставки за износ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Начисляване на ДДС и лица - Платци на данъка - Задължение за самооблагане във връзка с ремонт на превозни средства в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Начисляване на ДДС и лица - Платци на данъка - Задължение за самооблагане във връзка с договори за франчайз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Начисляване на ДДС и лица - Платци на данъка - Изискуемост на ДДС, когато доставчикът има седалище и адрес на управление извън България, но притежава и постоянен обект на територията на страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Начисляване на ДДС и лица - Платци на данъка - Задължение за самооблагане във връзка с получена услуга по предоставяне на недвижим имот под наем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Приспадане и възстановяване на ДДС - Възстановяване на ДДС, начислен в друга държава - членка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Приспадане и възстановяване на ДДС - Определяне на „текущия месец“за целите на чл. 92, ал. 3 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Приспадане и възстановяване на ДДС - Доставки, за които не се прилага разпоредбата на чл. 92, ал. 3 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Приспадане и възстановяване на ДДС - Неотразен в клетка 80 от справка-декларацията данък за възстановяване след приключила процедура по приспадане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Приспадане и възстановяване на ДДС - Нововъзникнал данък за възстановяване в процедура по приспадане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Корекции на данъчния кредит - За корекцията на ползван данъчен кредит преди 01.01.2007 г. по повод придобиването на сгради, които при продажбата им след тази дата не са нови по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Корекции на данъчния кредит - Липса на необходимост от корекция на ползван данъчен кредит при продажба на отпадъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Корекции на данъчния кредит - Корекция на ползван данъчен кредит за автомобил, чието предназначение впоследствие е променено
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Корекции на данъчния кредит - Изчисляване на величината „брой години“ по чл. 79, ал. 6 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Корекции на данъчния кредит - Корекции при бракуване на активи поради изтичане на срока на годност, определен съгласно фирмените стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Корекции на данъчния кредит - Корекции при бракуване на автомобил и неговата продажба като отпадък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Корекции на данъчния кредит - Корекции на ползван данъчен кредит при откраднат лизингов актив
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Право на данъчен кредит - Невключване на лихвите за допълнителни парични вноски от съдружници в знаменателя на коефициента за частичен данъчен кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Право на данъчен кредит - Коефициент за частичен данъчен кредит при липса на осъществявани сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Право на данъчен кредит - Двукратно упражнено право на данъчен кредит за наличен актив към датата на регистрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Право на данъчен кредит - Право на данъчен кредит за закупени трайни насаждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Право на данъчен кредит - Право на данъчен кредит по повод внесена вещ като непарична вноска в търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Право на данъчен кредит - Право на данъчен кредит през 2012 г. за туроператори по фактури за платени от тях аванси на хотелиери през 2011 г., вече включени в дневника за покупките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Право на данъчен кредит - Право на данъчен кредит за наличен при регистрацията актив, който е получен по договор за финансов лизинг, изрично предвиждащ прехвърлянето на собствеността върху актива в полза на лизингополучателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Право на данъчен кредит - Право на данъчен кредит за разходи, предшестващи извършването на стопанска дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Международна търговия със стоки. Вътреобщностни придобивания и внос - Изпратени от държава - членка до България стоки, които се използват за извършване на услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Международна търговия със стоки. Вътреобщностни придобивания и внос - Покупка на стоки от държава - членка, които се доставят на лице от друга държава - членка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Международна търговия със стоки. Вътреобщностни придобивания и внос - Покупка на стоки по договор за консигнация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Международна търговия със стоки. Вътреобщностни придобивания и внос - Право на приспадане на данъчен кредит при ВОП на стоки, които не се въвеждат на територията на България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Международна търговия със стоки. Вътреобщностни придобивания и внос - Задължение за коригиранена данъчната основа при ВОП на стоки, във връзка с ползване на отстъпка при плащане в определен срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Международна търговия със стоки. Вътреобщностни придобивания и внос - Задължение за самооблагане във връзка с транспортни услуги, оказани по повод на внос на стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Освободени доставки - Продажба на сграда, която се състои от стари и нови части, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Освободени доставки - Случаи, в които разпоредбата на чл. 50 ЗДДС е неприложима
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Освободени доставки - Данъчно третиране на услуги по издаване на удостоверения за застрахователни оценки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Освободени доставки - Данъчно третиране на посреднически услуги за отпускане на кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Освободени доставки - Данъчно третиране на получено до 31.12.2011 г. Авансово плащане във връзка с предстояща сделка с право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Доставки, облагаеми с нулева ставка или приравнени на облагаеми с такава ставка - Доставки на стоки с място на изпълнение извън територията на България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Доставки, облагаеми с нулева ставка или приравнени на облагаеми с такава ставка - Превозване на стоки до друга държава - членка, в която след това се извършва тяхната продажба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Доставки, облагаеми с нулева ставка или приравнени на облагаеми с такава ставка - Вътреобщностна сделка със стоки, осъществена между две български дружества и фирма от друга държава - членка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Доставки, облагаеми с нулева ставка или приравнени на облагаеми с такава ставка - Доставките на стоки, явяващи се корабно оборудване, като доставки за износ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Доставки, облагаеми с нулева ставка или приравнени на облагаеми с такава ставка - Прилагане на нулева ставка при износ на стоки за трета страна, когато получателят е установен в държава - членка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчната основа на доставка, извършена от физическо лице, не се намалява с нормативно признатите разходи по ЗДДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Неустойки за неизпълнение на договор от страна на доставчик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Гаранцията за добро изпълнение като част от данъчната основа на доставката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа на доставка, за която договореното възнаграждение е определено в чуждестранна валута
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа при услуга по настаняване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа при доставка по отдаване под наем на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа на безвъзмездна доставка между свързани лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа на облагаема доставка между свързани лица, за която доставчикът и получателят имат право на пълен данъчен кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа при продажба на урегулиран поземлен имот и построена върху него стара сграда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа на доставка на част от нова сграда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Изискуемост на ДДС при вътреобщностно придобиване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Изискуемост на ДДС при продажба на недвижим имот на изплащане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Дата на настъпване на данъчното събитие при извършване на подобрение върху нает имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Настъпване на данъчното събитие при доставка на горива по договор за месечно зареждане с бензиностанции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Настъпване на данъчното събитие при доставка на стоки с монтаж и инсталация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуга, оказвана на чуждестранно данъчно задължено лице, което има дъщерно дружество в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на електронни съобщителни услуги, оказвани в полза на данъчно задължени и данъчно незадължени лица, установени в държава - членка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на доставки по договор за изработка с материали на доставчика, както и на нематериални услуги - разработване на идеен проект, дизайн и отпечатване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуга по фериботен превоз на пътници и стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуга по превоз на стоки, оказвана на данъчно задължено лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуга, свързана с недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуга, оказвана на данъчно задължено лице, установено в повече от една държава - членка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуга, оказвана на юридическо лице, което е установено в друга държава - членка, но няма издаден от нея ДДС номер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на доставките на стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Възможност за частично възстановяване на данъка при възложена ревизия, съгласно ал. 11 от чл. 92 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Прилагане на чл. 36а, ал. 1 ЗДДС при транспортните и спедиторски услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране на получени услуги с място в България, за които не се начислява ДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Право на данъчен кредит за лек автомобил, получен по договор за финансов лизинг с опция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Практика на Националната агенция за приходите и на Съда на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране и отразяване на услуги с получател данъчно задължено лице, установено и регистрирано в друга държава – членка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Право на данъчен кредит за начислен ДДС по повод разходи за вътрешнофирмено обучение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Прилагане на чл. 36а, ал. 1 ЗДДС при транспортни и спедиторски услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Данъчен режим по ЗДДС на услугата „приемане на опасни отпадъци за последващо третиране“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране и отразяване на облагаеми услуги с обърнато данъчно задължение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Право на данъчен кредит за налични към датата на регистрацията активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Посреднически услуги и такива по администриране на парични кредити като освободени доставки на финансови услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Обърнато данъчно задължение за получени услуги от физически лица, установени извън България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Корекция на ползван данъчен кредит във връзка с апортиран актив, който впоследствие ще се използва за извършване на освободена доставка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Облагаем оборот и получени финансирания, които не са пряко свързани с доставка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Място на изпълнение на услуги по гаранционно обслужване на стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Място на изпълнение на услуги, оказани по електронен път в полза на данъчно задължени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Отразяване на спедиторски услуги с място на изпълнение в трета страна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Отразяване на услуги, свързани с недвижими имоти, чието място на изпълнение е в друга държава – членка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Извършване на корекцията на частичния данъчен кредит през последния данъчен период на календарната година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Издаване на протокол за получена доставка на стоки по Приложение № 2 към ЗДДС, за която преди това данъкът е начислен в пълен размер по повод извършено авансово плащане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Промените в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 01.01.2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Срокове за документиране на осъществен ВОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Третиране на ВОД на стоки, които са погинали по време на превоза им до другата държава – членка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Режим на транспортни услуги, оказвани на данъчно незадължено лице, като превозът е международен и преминава или не преминава през територията на България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Регистрация по ЗДДС на физическо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Регистрация по чл. 97а ЗДДС при доставка на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране и облагане на транспорта на стоки по чл. 163а ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Третиране на продажбите на удължени гаранции за продадени стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Третиране на транзитната продажба на стоки, извършена между териториите на две държави – членки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Третиране на продажбата на стоки в държава - членка, в която лицето има клон, получил ДДС номер от същата държава
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Третиране на осъществен ВОП на стоки, получавани в друга държава - членка, под българския ДДС номер на придобиващия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Фактуриране на услуги по електронен път, оказвани в полза на физически и юридически лица, установени в трети страни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 12)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 1110 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА