Корпоративно подоходно облагане

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  следваща> последна>>
 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Алтернативни данъци - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Данъчно третиране при ликвидация и несъстоятелност, и при разпределение на ликвидационен дял - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Деклариране и внасяне на корпоративен данък - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Авансови вноски - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Дивидентите в рамките на Европейската общност (ЕО) - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Специфични разпоредби, регламентиращи данъчното третиране на местата на стопанска дейност съгласно новия ЗКПО - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Преобразуване на дружества и кооперации и прехвърляне на предприятие - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Специфични особености при определяне на облагаемата печалба за 2006 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Данъчно третиране на сумите, отчетени в резултат на промени в счетоводната политика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Данъчно третиране на грешки от минали отчетни периоди и промени в счетоводната политика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Данъчно третиране на дивидентите на кооперациите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Данъчен режим на разходите за осигуровки и задължителни застраховки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Коментар по корпоративно подоходно облагане - Актуална практика на МФ по отношение извършването на икономическа дейност и повишаване на заетостта в общини с висока безработица - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Коментар по корпоративно подоходно облагане - Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Правни аспекти и данъчно третиране при преобразуване на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Данъчно облагане на дивидентите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Данъчно третиране по зкпо на продажбата на дълготрайни материални активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Авансови вноски за корпоративен данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Промени в ЗКПО, свързани с публичните дружества и колективните инвестиционни схеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Данъчно третиране по ЗКПО на даренията през финансовата 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Данъчно третиране на разходите за ремонт, поддръжка и експлоатация на леки автомобили
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Промени в облагане доходите на чуждестранните лица с данък при източника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Ангелов
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Въпроси и отговори по ЗКПО - 1/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Промени в ЗКПО относно данъчния амортизационен план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Данък върху социалните разходи по реда на ЗКПО за финансовата 2006 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Основни изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Обща постановка - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Пренасяне на загуби в следващи данъчни периоди - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Данъчно третиране на колективни инвестиционни схеми, инвестиционни дружества от затворен тип и дружества със специална инвестиционна цел - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Данъчна основа - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Данъчно третиране на събития от минали периоди, корекции на фундаментални грешки от минали периоди и промени в счетоводната политика - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Данъци, удържани при източника, и данъци върху разходите - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Облагаема печалба - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Регулиране по метода на слабата капитализация - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Предотвратяване на отклонението от данъчно облагане по реда на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Данъчно третиране на разходите за транспортно обслужване на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Данъчно третиране на загубите, подлежащи на пренасяне в следващи данъчни периоди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Относно понятието “бедствие”, ползвано в ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Въпроси и отговори по ЗКПО - 1/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Данъчни задължения по ЗКПО при прекратяване с ликвидация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Въпроси и отговори по ЗКПО - 2/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Данъчно третиране на факторинга
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Облагане с данък при източника на доходите на чуждестранни лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Ангелов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Коментар по корпоративното подоходно облагане за 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Актуална данъчна практика – 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Случаи на данъчно преобразуване на финансовия резултат - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в ЗКПО, в сила през 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Коментар на някои писма на ГДД, свързани с прилагането на чл. 34 ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Данъчно третиране на предоставяните ваучери за храна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Данък върху разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Регулиране на слабата капитализация през 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Промени в декларирания финансов резултат и облагаема печалба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Данъчни задължения на организациите за колективно управление на авторски права. Правна регламентация в ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Прилагане на специалните облагателни състави по глава първа, раздел четвърти от ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Данъчно и счетоводно третиране на разходите, водещи до увеличаване на икономическите изгоди на наети ДМА ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Данъчно облагане на преоценъчния резерв
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Данъчен режим на дивидентите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Увеличение на максимално допустимата данъчна амортизационна норма за инвестирани активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Промени в данъчното облагане по ЗКПО на застрахователите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Данъчно третиране на разходите за дарения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Данъчно облагане на лицата, извършващи морско търговско корабоплаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Нови изменения и допълнения на ЗКПО за 2005 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Коментар на промените в Закона за корпоративно подоходно облагане - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Коментар на промените в Закона за корпоративно подоходно облагане - Принципни положения - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Актуални промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от началото на 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Пренасяне на загуби от минали години за финансовата 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Данъчно облагане на приходите на бюджетните предприятия по реда на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Съществува ли данъчно задължение за доходите, получени от наем от упълномощено лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Данъчно третиране на даренията по смисъла на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Преотстъпване на данък по реда на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в режима на авансовите вноски - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Лихви за просрочие на авансови вноски за корпоративен данък по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Увеличение на финансовия резултат с дневни пари за командировки в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени по отношение на пренасянето на загуби от минали години - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данъчно третиране на разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили, когато с тях не се осъществява дейност по занятие - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени по отношение на данъка при източника - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данъчно третиране на дивидентите за 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в режима на преотстъпване на корпоративен данък - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данъчно преобразуване на финансовия резултат за 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в субектите, извършващи телефонни и телекомуникационни услуги – 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данъчни активи и данъчен амортизационен план (ДАПл) – 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в данъчното третиране на сумите, отчетени в резултат от събития от минали отчетни периоди, от корекции на фундаментални грешки от минали периоди и промени в счетоводната политика – 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в ЗКПО във връзка с преобразуване на търговските дружества, прекратяване с ликвидация и промените в Търговския закон – 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Облагане на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Нови изисквания за деклариране - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Облагане на лицензираните дружества със специална инвестиционна цел (ДСИЦ) по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Облагане на бюджетните предприятия – 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Обща характеристика на направените изменения и допълнения в ЗКПО за 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Изменения и допълнения на категориите на амортизируемите активи и амортизационните норми по реда на ЗКПО за 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Данъчно третиране на социалните разходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Извънредните промени в ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Режим на регулиране на слабата капитализация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Данъчно облагане на застрахователните дружества по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Данъчно облагане на дивидентите и ликвидационните дялове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Данъчно третиране на разходите за подобрения на наети ДМА
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Някои въпроси на уредбата на корпоративното облагане при преобразуване и прекратяване с ликвидация или несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Данъчно третиране на сумите, отчетени в резултат на събития от минали отчетни периоди и промени в счетоводната политика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Данъчно третиране на ваучерите за храна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Ново разширяване на алтернативните корпоративни данъци по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Данъчно третиране на разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леките автомобили, когато с тях не се осъществява дейност по занятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  следваща> последна>>

Общо: 640 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА