Корпоративно подоходно облагане

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  следваща> последна>>
 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Изменения, свързани с подаването на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративен данък - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Общ преглед на промените, извършени със Закони за изменение и допълнение на ЗКПО, обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 32 от 28.04.2009 г. и бр. 95 от 01.12.2009 г. - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Изменения и допълнения в ЗКПО, свързани с определянето на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Изменения в облагането с алтернативни данъци - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Други промени, засягащи корпоративното подоходно облагане - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени в разпоредбите, регламентиращи данъка, удържан при източника - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени, засягащи данъчното третиране при прекратяване на неперсонифицирани дружества и осигурителни каси - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 За някои промени в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Третиране по реда на ЗКПО на приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация или повторна регистрация по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Въпроси и отговори по прилагането на ЗКПО - 1/2009
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Въпроси и отговори по прилагането на ЗКПО - 2/2009
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Третиране по реда на ЗКПО и съответната СИДДО на дохода от продажба на дялове на българско дружество, притежавани от чуждестранно юридическо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Регулиране на разходите за лихви по банкови кредити по режима на слабата капитализация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Счетоводни и данъчни аспекти на последващите оценки и продажбите на акции, допуснати за търговия на регулиран пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Приложение на ЗКПО по отношение на промени в счетоводната политика, вследствие на измененията на МСС 23, в сила от 01.01.2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Данъчно третиране на социалните разходи – 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Практико-приложни аспекти на разпоредбите, регламентиращи данъчните облекчения в ЗКПО за 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Данъчно третиране на социалните разходи – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Данъчно третиране на социалните разходи в натура – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Данъчно третиране на социалните разходи - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на някои видове разходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила за 2009 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени в разпоредбите, регламентиращи данъчните облекчения - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Изменения и допълнения, относими към определянето на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък за финансовата 2009 година - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Общ преглед на промените, извършени със Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (обн. ДВ, бр. 106 от 12.12.2008 г.) - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Измененията в ЗКПО относно данъчното третиране на дивидентите в рамките на Европейската общност, в сила от 01.01.2009 г.(обн. ДВ, бр. 69 от 05.08.2008 г.) - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени в регламентацията на облагането с данъци върху разходите - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Изменения, свързани с данъка, удържан при източника - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Третиране по ЗКПО на данъчните амортизируеми активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Суми, участващи при определянето на данъчния финансов резултат, регламентирани в глава девета на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Практически аспекти на данъчното третиране на счетоводни грешки, допускани през повече от един отчетен период
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Отклонение от данъчно облагане по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 За една предизвестена промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Данъчен режим според ЗКПО на доходите от използване и разпореждане с недвижимо имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Суми, участващи при определяне на данъчния финансов резултат – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данъчни временни разлики – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данъчни постоянни разлики – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промяна в режима на данъчно третиране на дивидентите в рамките на Европейския съюз – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Отклонение от данъчно облагане – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данъчен амортизационен план – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Ползване на данъчни облекчения под формата на държавна помощ за регионално развитие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Данъчно третиране на задълженията по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Пренасяне на данъчни загуби от източник в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Данъчно третиране по ЗКПО на активи, които временно не носят икономическа изгода. Практически аспекти по приложението на чл. 59 ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Доразвиване на регламентите на ЗКПО относно данъчното третиране на преобразуването на дружества и кооперации и прехвърлянето на предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Авансово данъчно облагане по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Промени в ЗКПО, засягащи данъчното третиране на някои видове разходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Непризнати приходи в резултат на разпределение на дивиденти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, приети в края на 2007 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени, касаещи данъчните амортизации и данъчния амортизационен план – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Данъчно третиране на счетоводните грешки и промяна в счетоводната политика – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Авансови вноски – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Общ преглед на промените, извършени със Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ДВ, бр. 110 от 21.12.2007 г.) – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Източници на печалби и доходи – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Определяне на корпоративния данък – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Деклариране и внасяне на корпоративния данък – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени, касаещи облагането с данък, удържан при източника – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Изменения в данъчните регламенти на данъкa върху разходите – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени в административнонаказателните разпоредби на ЗКПО – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Данъчно третиране при разпределение на дивиденти от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени в режима за преобразуване на дружества и кооперации – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени в режимите за намаляване и преотстъпване на корпоративен данък – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Годишна данъчна декларация за корпоративен данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Корекции на счетоводни грешки, допуснати през минали отчетни периоди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Данъчно облагане на бюджетните предприятия за 2007 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Данъчно третиране на представителните разходи по реда на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Непризнати разходи и приходи от липси на активи и брак на материални запаси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Лихви за просрочие на корпоративни данъци и авансови вноски, съгласно ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Определяне на данъчния финансов резултат - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данък, удържан при източника - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данък върху разходите - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

 Данъчно третиране в ЕС на преобразуванията на търговски дружества ­ 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Намаляване, преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Данъчно третиране в ЕС на преобразуванията на търговски дружества ­ 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Данъчно третиране в ЕС на преобразуванията на търговски дружества - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Данъчно третиране в ЕС на преобразуванията на търговски дружества - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Данъчно третиране на разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Пренасяне на загуби от минали години за финансовата 2007 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Данъчно третиране на дивидентите в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Авансови вноски за корпоративен данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Специфични моменти по отношение ползването на данъчни преференции по реда на ЗКПО през 2007 г., във връзка с изискванията на Закона за държавните помощи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Слабата капитализация ­ облекчения и нови ограничения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Данъчно третиране на ваучерите за храна, предоставяни на персонала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Промени, въведени с новия ЗКПО, по отношение на данъчния амортизационен план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Данъчно облагане на финансовите инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Данъчно облагане на финансовите инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Признаване на приходи и разходи от последващи оценки на вземания, съгласно новия ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Основни акценти в новия Закон за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане – Данъчни амортизации и данъчен амортизационен план - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане – Корпоративен данък - Общи правила за определяне на данъчния финансов резултат - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане – Данъчно третиране на счетоводните грешки и промяната в счетоводната политика - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане – Пренасяне на данъчна загуба - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане – Източници на печалби и доходи - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане – Общ преглед на основните постановки на новия ЗКПО - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане – Предотвратяване на отклонението от данъчно облагане - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане – Международно облагане - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Данък, удържан при източника - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Промени в режимите за намаляване, преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Данък върху разходите, съгласно част четвърта от новия ЗКПО - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Административни нарушения и наказания от 01.01.2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  следваща> последна>>

Общо: 640 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА