Корпоративно подоходно облагане

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 676 (стр. 7 от 7)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 следваща> последна>>
 Актуални промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от началото на 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Пренасяне на загуби от минали години за финансовата 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Данъчно облагане на приходите на бюджетните предприятия по реда на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Съществува ли данъчно задължение за доходите, получени от наем от упълномощено лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Данъчно третиране на даренията по смисъла на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Преотстъпване на данък по реда на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в режима на авансовите вноски - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Лихви за просрочие на авансови вноски за корпоративен данък по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Увеличение на финансовия резултат с дневни пари за командировки в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени по отношение на пренасянето на загуби от минали години - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данъчно третиране на разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили, когато с тях не се осъществява дейност по занятие - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени по отношение на данъка при източника - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данъчно третиране на дивидентите за 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в режима на преотстъпване на корпоративен данък - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данъчно преобразуване на финансовия резултат за 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в субектите, извършващи телефонни и телекомуникационни услуги – 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данъчни активи и данъчен амортизационен план (ДАПл) – 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в данъчното третиране на сумите, отчетени в резултат от събития от минали отчетни периоди, от корекции на фундаментални грешки от минали периоди и промени в счетоводната политика – 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в ЗКПО във връзка с преобразуване на търговските дружества, прекратяване с ликвидация и промените в Търговския закон – 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Облагане на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Нови изисквания за деклариране - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Облагане на лицензираните дружества със специална инвестиционна цел (ДСИЦ) по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Облагане на бюджетните предприятия – 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Обща характеристика на направените изменения и допълнения в ЗКПО за 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Изменения и допълнения на категориите на амортизируемите активи и амортизационните норми по реда на ЗКПО за 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Данъчно третиране на социалните разходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Извънредните промени в ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Режим на регулиране на слабата капитализация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Данъчно облагане на застрахователните дружества по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Данъчно облагане на дивидентите и ликвидационните дялове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Данъчно третиране на разходите за подобрения на наети ДМА
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Някои въпроси на уредбата на корпоративното облагане при преобразуване и прекратяване с ликвидация или несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Данъчно третиране на сумите, отчетени в резултат на събития от минали отчетни периоди и промени в счетоводната политика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Данъчно третиране на ваучерите за храна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Ново разширяване на алтернативните корпоративни данъци по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Данъчно третиране на разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леките автомобили, когато с тях не се осъществява дейност по занятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Данъчен амортизационен план по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Данъчни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Ефективен процент на корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Нови изменения и допълнения на ЗКПО за 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Данъчно третиране на преобразуване чрез отделяне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Данъчно третиране на суми за наем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Намаления на финансовия резултат с постоянните данъчни разлики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Увеличения на финансовия резултат с постоянните данъчни разлики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Данъчен режим на дружествата с чуждестранно участие по реда на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Облагане учебно-производствената дейност в учебните работилници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Облагане по ЗКПО на бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в режима на данъчните постоянни разлики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в режима на данъчните временни разлики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Въпроси и отговори по ЗКПО - 8/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Въпроси и отговори по ЗКПО - 7/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Въпроси и отговори по ЗКПО - 9/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Постановка на коментара
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Въпроси и отговори по ЗКПО - 6/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Данъчен амортизационен план по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Облагане на дивидент по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Новите правила за пренасяне на загубите и прекратяване правото на пренасяне на загубите по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Преотстъпване на корпоративния данък с цел намаляване на безработицата и повишаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Въпроси и отговори по ЗКПО - 4/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Въпроси и отговори по ЗКПО - 5/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Внасяне на дължимите данъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Данъчно облагане на социалните разходи след 1 януари 2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Данъчно третиране на дивидентите и тантиемите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Облагане доходите на бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Приспадане, преотстъпване и намаляване на данък по реда на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Въпроси и отговори по ЗКПО - 3/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Въпроси и отговори по ЗКПО - 2/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Въпроси относно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Въпроси и отговори по ЗКПО - 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Облагането на застрахователните дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Максим Сираков
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Данъчно третиране на разходите за командировки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Новите изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Коментар на проментите в Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Василева
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - 2002
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Данъчно третиране на дивидентите в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Показани от 601 до 676 (стр. 7 от 7)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 следваща> последна>>

Общо: 676 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА