Информационни услуги. Медии. Пощи

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 8)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  следваща> последна>>
 Решение № 837 на МС от 18.12.2001 г. за утвърждаване на актуализация на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 838 на МС от 12.12.2000 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 839 на МС от 12.12.2000 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 839 на КРС от 14.07.2003 г. за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за наземно телевизионно радиоразпръскване с национално покритие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 840 на МС от 12.12.2000 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 841 на МС от 12.12.2000 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Благоевград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 855 на МС от 15.12.2000 г. за определяне на лицето, спечелило конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с национално покритие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 885 на МС от 10.11.2004 г. за приемане на Актуализирана секторна политика в далекосъобщенията на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-12

 Решение № 911 на МС от 28.12.2000 г. за определяне на лицето, спечелило публичен търг с тайно наддаване за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обществена мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 927 на МС от 31.12.2003 г. за приемане на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-09

 Решение № 1000 на КРС от 13.06.2005 г. за приемането на регулаторна политика за управление на разпределения за граждански нужди радиочестотен спектър съгласно приложение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Решение № 1124 на КРС от 16.08.2007 г. за приемане на Списък на мрежите и услугите, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения при спазване на общи изисквания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 1188 на КРС от 14.09.2007 г. за приемане Правила за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

 Решение № 1306 на КРС от 25.10.2007 г. за Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба "Радиоразпръскване" и съоръженията, свързани с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-21

 Решение № 1308 от 25.10.2007 г. за приемане на Технически изисквания за работа с елетронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-01

 Решение № 1310 от 25.10.2007 г. за приемане на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Решение № 1368 на КРС от 31.05.2012 г. за приемане на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Решение № 1555 на ДКД от 29.07.2004 г. за издаване на Обща лицензия № 202 за осъществяване на далекосъобщения чрез спътникови мрежи за репортажни цели - SNG
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Решение № 1556 на ДКД от 29.07.2004 г. за издаване на Обща лицензия № 203 за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи SAP/SAB, включително ENG/OB
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Решение № 1557 на ДКД от 29.07.2004 г. за издаване на Обща лицензия № 207 за осъществяване на далекосъобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Решение № 1558 на ДКД от 29.07.2004 г. за издаване на Обща лицензия № 212 за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба (PMR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Решение № 1559 на ДКД от 29.07.2004 г. за издаване на Обща лицензия № 213 за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба за персонално повикване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Решение № 1560 на ДКД от 29.07.2004 г. за издаване на Обща лицензия № 215 за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от неподвижната спътникова радиослужба - VSAT мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Решение № 1561 на ДКД от 29.07.2004 г. за издаване на Обща лицензия № 216 за предоставяне на далекосъобщителна услуга - достъп до спътникови системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Решение № 1797 на КРС от 26.07.2012 г. за приемане на Списък на мрежите и услугите, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения при спазване на общи изисквания и за отменяне на Решение № 1124 от 16 август 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 2152 на КРС от 21.11.2012 г. приемане на Tехнически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-16

 Решение № 2251 на КРС от 6.11.2008 г. за приема резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Решение на НС за избиране на заместник-председател и членове на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за избиране членове на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за освобождаване и избиране на генерален директор на Българската телеграфна агенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за освобождаване на член на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-30

 Решение на НС за попълване състава на Комисията по медиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Решение на НС от 1.09.2016 г. за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Решение на НС от 1.09.2016 г. за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Решение на НС от 10.04.2014 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2018 г. - 31 декември 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Решение на НС от 10.05.2018 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2017 г. - 31 декември 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Решение на НС от 11.02.2010 г. относно вътрешни правила на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-16

 Решение на НС от 11.05.2011 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2010 г. - 31 декември 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Решение на НС от 11.06.2020 г. по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Решение на НС от 11.06.2020 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2019 г. - 31 декември 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Решение на НС от 11.07.2012 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2011 г. - 31 декември 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-17

 Решение на НС от 12.01.2012 г. за приемане на годишни доклади на Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. по Закона за електронните съобщения и по Закона за пощенските услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-20

 Решение на НС от 12.01.2012 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2011 - 30.06.2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-20

 Решение на НС от 12.01.2017 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-20

 Решение на НС от 12.01.2017 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги - "Анализ на пазара на пощенските услуги за 2015 г."
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-20

 Решение на НС от 12.01.2018 г. за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Решение на НС от 12.02.2016 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-23

 Решение на НС от 12.02.2016 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги - "Анализ на пазара на пощенските услуги за 2014 г."
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-23

 Решение на НС от 12.06.2019 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-14

 Решение на НС от 12.09.2012 г. за приемане на годишните доклади на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения и на пощенските услуги за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-21

 Решение на НС от 12.09.2013 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1.01.2012 г. - 30.06.2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-20

 Решение на НС от 12.09.2013 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1.07.2012 г. - 31.12.2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-20

 Решение на НС от 12.12.2019 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по културата и медиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Решение на НС от 12.12.2019 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията от квотата на Народното събрание, представяне и публично опо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Решение на НС от 13.04.2005 г. за избиране на заместник-председател и членове на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 13.09.2012 г. за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2011 г. (поверителен)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-21

 Решение на НС от 13.09.2012 г. по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-21

 Решение на НС от 16.01.2020 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-21

 Решение на НС от 16.01.2020 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2018 г. - "Анализ на пазара на пощенските услуги"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-21

 Решение на НС от 17.05.2006 г. за приемане на актуализирани Национална стратегия и План за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Решение на НС от 17.07.2016 г. за избиране на член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Решение на НС от 18.08.2021 г. за избиране на Комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Решение на НС от 18.10.2017 г. за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Решение на НС от 18.12.2020 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Решение на НС от 19.04.2007 г. за избиране на член на Съвета за електронни медии Мая Борисова Вапцарова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Решение на НС от 19.09.2019 г. по Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-24

 Решение на НС от 19.12.2012 г. за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-21

 Решение на НС от 19.12.2019 г. за попълване състава на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма "Хоризонт" на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Решение на НС от 19.12.2019 г. за промяна в състава и ръководството на Комисията по икономическа политика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Решение на НС от 2.06.2010 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2009 г. - 31 декември 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-11

 Решение на НС от 20.02.2008 г. за промени в състава на Комисията по гражданското общество и медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Решение на НС от 20.05.2022 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Стоян Таслаков и Никола Димитров към заместник министър-председателя по ефективно управление Калина Константинова относно състоянието на "Български пощи" - ЕА
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-27

 Решение на НС от 20.09.2017 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Решение на НС от 20.09.2019 г. за промяна в състава на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Решение на НС от 21.02.2020 г. за избиране на заместник-председател на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-25

 Решение на НС от 21.02.2020 г. за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-25

 Решение на НС от 21.02.2020 г. за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-25

 Решение на НС от 21.05.2009 г. за избиране на членове на Комисията за регулиране на съобщенията във връзка с увеличаване състава на комисията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Решение на НС от 21.09.2006 г. за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Решение на НС от 22.04.2010 г. за освобождаване на членове на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-27

 Решение на НС от 22.04.2015 г. по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2013 г. - 31 декември 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Решение на НС от 22.04.2015 г. по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2014 г. - 30 юни 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Решение на НС от 22.12.2021 г. за избиране на Комисия по електронно управление и информационни технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-31

 Решение на НС от 24.09.2009 г. по Отчета на Съвета за електронни медии за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Решение на НС от 26.03.2014 г. за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Решение на НС от 26.10.2017 г. за промяна в състава на Комисията по културата и медиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Решение на НС от 27.01.2021 г. за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-29

 Решение на НС от 27.06.2013 г. за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-29

 Решение на НС от 27.07.2011 г. за увеличаване и попълване състава на Комисията по културата, гражданското общество и медиитe
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-05

 Решение на НС от 28.06.2018 г. по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-03

 Решение на НС от 28.09.2005 г. за приемане на Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-14

 Решение на НС от 28.09.2005 г. за промени в състава на Комисията по гражданското общество и медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-07

 Решение на НС от 28.09.2017 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Решение на НС от 28.09.2017 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г. - "Анализ на пощенските услуги"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Решение на НС от 29.10.2008 г. за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-07

 Решение на НС от 29.10.2015 г. по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2014 г. - 31 декември 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-06

 Решение на НС от 29.10.2015 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2014 г. - 30 юни 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-06

 Решение на НС от 3.07.2012 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Решение на НС от 30.01.2008 г. за промени в състава на Комисията по гражданското общество и медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-08

 Решение на НС от 30.01.2020 г. за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма "Хоризонт" на Българското национално радио, както и на твърденията за политиче
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-04

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 8)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  следваща> последна>>

Общо: 749 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА