Информационни услуги. Медии. Пощи

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 8)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>
 Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Наредба за общите технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цените на универсални пощенски услуги, предоставяни от "Български пощи" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цените на услугите, включени в универсалната пощенска услуга, извършвана от основния пощенски оператор (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-16

 Наредба за определяне на процедурните правила и техническите параметри за работа на радиослужба "Радиоразпръскване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Наредба за отговорността и за прекратяването на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за прилагане на фиксираните цени на вътрешните и международните пощенски услуги, предоставяни от "Български пощи" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за прилагане на фиксираните цени на вътрешните и международните телефонни, телеграфни и радиофикационни услуги и излъчване на радио- и телевизионни програми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба за реда за предоставяне и унищожаване на отнети в полза на държавата вещи по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-01

 Наредба за реда и начина за нанасяне на специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-27

 Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Наредба за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на Регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и на уведомленията за разположени точки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Наредба за условията и реда за опазването, съхраняването, достъпа и използването на ценни електронни документи в държавните архиви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Наредба за условията и реда за предоставяне на услугата "линии под наем"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-06

 Наредба за условията и реда за унищожаване или предоставяне на отнетите в полза на държавата вещи по реда на Закона за далекосъобщенията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-01

 Национален номерационен план на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-20

 Национален номерационен план на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-04

 Национална програма за статистическите изследвания през 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Нормативи за качество на универсалната пощенска услуга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Нормативи за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-19

 Нормативи за определяне гъстотата на местата за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, така че да съответстват по брой и гъстота на нуждите на потребителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Нормативи за определяне гъстотата на точките за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, така че да съответстват по брой и гъстота на нуждите на потребителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-03

 Общ правилник на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-10

 Общ правилник на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Общ правилник на Всемирния пощенски съюз (преработен и приет от Конгреса в Доха 2012 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-04

 Обща лицензия № 201 на ДКД от 2000 г. за осъществяване на далекосъобщителна дейност чрез мобилни спътникови терминали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Обща лицензия № 201 от 23.12.2003 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Обща лицензия № 202 за изграждане, поддържане и използване на спътникови мрежи за репортажни цели - SNG (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Обща лицензия № 202 от 29.07.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез спътникови мрежи за репортажни цели - SNG
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Обща лицензия № 203 от 28.09.2000 г. за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителни радиорелейни мрежи за репортажни цели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Обща лицензия № 203 от 29.07.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи SAP/SAB, включително ENG/OB
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Обща лицензия № 205 за осъществяване на далекосъобщителна дейност за собствени нужди за целите на морска подвижна и въздушна подвижна радиослужба (Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-08

 Обща лицензия № 205 от 20.01.2005 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез радиостанции и радиолокационни станции на плаващи обекти и радиостанции на въздухоплавателни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Обща лицензия № 206 от 8.02.2000 г. за изграждане, поддържане и използване на мрежи и крайни устройства, използващи ISM честотни обхвати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Обща лицензия № 207 oт 29.07.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Обща лицензия № 207 от 11 ноември 1999 г. за осъществяване на далекосъобщителна дейност за собствени нужди за целите на любителската радиослужба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Обща лицензия № 208 от 11.11.1999 г. за осъществяване на далекосъобщителна дейност чрез късовълнови радиостанции в гражданския обхват 27 MHz
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Обща лицензия № 210 на ДКД от 20.07.2000 г. за инсталиране и експлоатация на телефонни апарати за обществено ползване и предоставяне на услуга чрез тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Обща лицензия № 211 от 1.10.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба (PMR) - за краткосрочни събития
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Обща лицензия № 212 oт 29.07.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба (PMR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Обща лицензия № 212 на ДКД от 25.10.2001 г. за изграждане, поддържане и използване на обособени далекосъобщителни подвижни мрежи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Обща лицензия № 213 oт 29.07.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба за персонално повикване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Обща лицензия № 213 на ДКД от 25.10.2001 г. за изграждане, поддържане и използване на обособени далекосъобщителни мрежи за персонално повикване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Обща лицензия № 214 на ДКД от 8.11.2001 г. за изграждане, поддържане и използване на обособени далекосъобщителни мрежи за широколентов пренос на данни - WBDTS
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Обща лицензия № 215 на ДКД от 8.11.2001 г. за осъществяване на далекосъобщителна дейност за собствени нужди за целите на неподвижна спътникова служба - VSAT мрежи и станции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Обща лицензия № 215 от 29.07.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от неподвижната спътникова радиослужба - VSAT мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Обща лицензия № 216 на ДКД от 25.10.2001 г. за предоставяне на обществена далекосъобщителна услуга - достъп до глобални спътникови системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Обща лицензия № 216 от 29.07.2004 г. за предоставяне на далекосъобщителна услуга - достъп до спътникови системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Обща лицензия № 217 от 23.12.2003 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Обща лицензия № 218 от 15.10.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна телексна мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Обща лицензия № 219 от 15.10.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна телеграфна мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Обща лицензия № 220 от 1.10.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществени мрежи RLAN от подвижна радиослужба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-30

 Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-17

 Общи правила за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-02

 Определение № 1 на КС нс РБ от 30.03.2021 г. по Конституционно дело № 2 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Осми допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-11

 План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-27

 Постановление № 3 на МС от 9.01.2017 г. за приемане на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Постановление № 4 на МС от 21.01.2000 г. за закриване на Комитета по пощи и далекосъобщения и за приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 6 на МС от 19.01.2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 6 на МС от 18.01.2012 г. за осигуряване на средства за крайни декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности за приемане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване и за провеждане на национална информационна кампа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 12 на МС от 9.02.1990 г. за определяне цените на вестниците и списанията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 12 на МС от 4.02.2022 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-08

 Постановление № 18 на МС от 26.01.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по далекосъобщения и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 20 на МС от 1.02.2002 г. за закриване на Изпълнителна агенция "Национална съобщителна система" и за приемане на Устройствен правилник на Агенция "Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 21 от 29.01.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на услугата "линии под наем"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 28 от 24.02.2020 г. за приемане на Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Постановление № 31 на МС от 19.02.1999 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия по далекосъобщения по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 31 на МС от 1.02.2021 г. за приемане на Наредба за общите технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-05

 Постановление № 36 на МС от 10.03.2023 г. за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-17

 Постановление № 38 на МС от 22.02.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Постановление № 38 на МС от 29.03.2022 г. за създаване на Съвет по цифровото десетилетие при Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Постановление № 40 от 28.02.2008 г. за приемане на Методика за условията и редa за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-11

 Постановление № 50 на МС от 25.03.2005 г. за приемане на Наредба за дейността на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността и за реда и начина на взаимодействие на органите на с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Постановление № 55 на МС от 29.03.2005 г. за приемане на Наредба за реда и начина за нанасяне на специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

 Постановление № 58 на МС от 6.03.2013 г. за осигуряване на средства за крайни декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности за приемане на цифрово телевизионно радиоразпръскване и за провеждане на национална информационна кампания за в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 63 на МС от 23.03.2007 г. за приемане на Правилник за организацията, структурата и функциите на Специалната куриерска служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-03

 Постановление № 64 на МС от 20.03.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и провеждането на Европейската филателна изложба "България 2009"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Постановление № 71 на МС от 4.04.2008 г. за приемане на Тарифа за таксите, които събират Българската национална телевизия, Българското национално радио, Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и Българската национална филмотека за предоставяне на к
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Постановление № 72 на МС от 16.04.2020 г. за приемане на Наредба за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между орга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-24

 Постановление № 73 на МС от 3.05.2000 г. за създаване на Координационен съвет за информационно общество (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-19

 Постановление № 73 на МС от 4.04.2008 г. за приемане на Наредба за общи правила за взаимен достъп до мрежите на пощенските оператори на универсална пощенска услуга или на част от нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-15

 Постановление № 80 на МС от 2.04.2009 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Държавна агенция "Национална сигурност" по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Постановление № 89 на МС от 19.05.2022 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" и на Устройствен правилни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-20

 Постановление № 90 на МС от 15.04.2013 г. за предоставяне на средства по бюджета на Националната служба за охрана за прилагане на Решение 2008/477/ЕО за хармонизиране на радиочестотна лента 2500-2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на еле
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-04

 Постановление № 90 на МС от 19.04.2016 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Постановление № 90 на МС от 2.06.2023 г. за приемане на Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Постановление № 97 на МС от 16.05.2008 г. за приемане на Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-23

 Постановление № 99 на МС от 12.04.2001 г. за приемане на Стратегия за хармонизиране на използваните от Министерството на отбраната честотни ленти в обхватите 900 и 1800 МНz
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 101 на МС от 7.05.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Постановление № 106 на МС от 25.03.2021 г. за приемане на Наредба за условията и реда за опазването, съхраняването, достъпа и използването на ценни електронни документи в държавните архиви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Постановление № 107 на МС от 19.05.2008 г. за приемане на Наредба за електронните административни услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Постановление № 108 на МС от 26.04.2011 г. за одобряване на Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 8)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>

Общо: 795 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА