Информационни услуги. Медии. Пощи

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 8)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>
 Наредба за реда за предоставяне и унищожаване на отнети в полза на държавата вещи по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-01

 Наредба за реда и начина за нанасяне на специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-27

 Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Наредба за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Наредба за условията и реда за опазването, съхраняването, достъпа и използването на ценни електронни документи в държавните архиви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Наредба за условията и реда за предоставяне на услугата "линии под наем"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-06

 Наредба за условията и реда за унищожаване или предоставяне на отнетите в полза на държавата вещи по реда на Закона за далекосъобщенията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-01

 Национален номерационен план на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-20

 Национален номерационен план на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-04

 Национална програма за статистическите изследвания през 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Нормативи за качество на универсалната пощенска услуга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Нормативи за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-19

 Нормативи за определяне гъстотата на местата за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, така че да съответстват по брой и гъстота на нуждите на потребителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Нормативи за определяне гъстотата на точките за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, така че да съответстват по брой и гъстота на нуждите на потребителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-03

 Общ правилник на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-10

 Общ правилник на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Общ правилник на Всемирния пощенски съюз (преработен и приет от Конгреса в Доха 2012 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Обща лицензия № 201 на ДКД от 2000 г. за осъществяване на далекосъобщителна дейност чрез мобилни спътникови терминали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Обща лицензия № 201 от 23.12.2003 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Обща лицензия № 202 за изграждане, поддържане и използване на спътникови мрежи за репортажни цели - SNG (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Обща лицензия № 202 от 29.07.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез спътникови мрежи за репортажни цели - SNG
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Обща лицензия № 203 от 28.09.2000 г. за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителни радиорелейни мрежи за репортажни цели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Обща лицензия № 203 от 29.07.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи SAP/SAB, включително ENG/OB
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Обща лицензия № 205 за осъществяване на далекосъобщителна дейност за собствени нужди за целите на морска подвижна и въздушна подвижна радиослужба (Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-08

 Обща лицензия № 205 от 20.01.2005 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез радиостанции и радиолокационни станции на плаващи обекти и радиостанции на въздухоплавателни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Обща лицензия № 206 от 8.02.2000 г. за изграждане, поддържане и използване на мрежи и крайни устройства, използващи ISM честотни обхвати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Обща лицензия № 207 oт 29.07.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Обща лицензия № 207 от 11 ноември 1999 г. за осъществяване на далекосъобщителна дейност за собствени нужди за целите на любителската радиослужба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Обща лицензия № 208 от 11.11.1999 г. за осъществяване на далекосъобщителна дейност чрез късовълнови радиостанции в гражданския обхват 27 MHz
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Обща лицензия № 210 на ДКД от 20.07.2000 г. за инсталиране и експлоатация на телефонни апарати за обществено ползване и предоставяне на услуга чрез тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Обща лицензия № 211 от 1.10.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба (PMR) - за краткосрочни събития
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Обща лицензия № 212 oт 29.07.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба (PMR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Обща лицензия № 212 на ДКД от 25.10.2001 г. за изграждане, поддържане и използване на обособени далекосъобщителни подвижни мрежи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Обща лицензия № 213 oт 29.07.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба за персонално повикване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Обща лицензия № 213 на ДКД от 25.10.2001 г. за изграждане, поддържане и използване на обособени далекосъобщителни мрежи за персонално повикване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Обща лицензия № 214 на ДКД от 8.11.2001 г. за изграждане, поддържане и използване на обособени далекосъобщителни мрежи за широколентов пренос на данни - WBDTS
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Обща лицензия № 215 на ДКД от 8.11.2001 г. за осъществяване на далекосъобщителна дейност за собствени нужди за целите на неподвижна спътникова служба - VSAT мрежи и станции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Обща лицензия № 215 от 29.07.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от неподвижната спътникова радиослужба - VSAT мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Обща лицензия № 216 на ДКД от 25.10.2001 г. за предоставяне на обществена далекосъобщителна услуга - достъп до глобални спътникови системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Обща лицензия № 216 от 29.07.2004 г. за предоставяне на далекосъобщителна услуга - достъп до спътникови системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Обща лицензия № 217 от 23.12.2003 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Обща лицензия № 218 от 15.10.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна телексна мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Обща лицензия № 219 от 15.10.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна телеграфна мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Обща лицензия № 220 от 1.10.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществени мрежи RLAN от подвижна радиослужба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-07

 Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-17

 Общи правила за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-02

 Определение № 1 на КС нс РБ от 30.03.2021 г. по Конституционно дело № 2 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Осми допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-11

 План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-27

 Постановление № 3 на МС от 9.01.2017 г. за приемане на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Постановление № 4 на МС от 21.01.2000 г. за закриване на Комитета по пощи и далекосъобщения и за приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 6 на МС от 19.01.2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-30

 Постановление № 6 на МС от 18.01.2012 г. за осигуряване на средства за крайни декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности за приемане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване и за провеждане на национална информационна кампа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 12 на МС от 9.02.1990 г. за определяне цените на вестниците и списанията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 12 на МС от 4.02.2022 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-08

 Постановление № 18 на МС от 26.01.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по далекосъобщения и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 20 на МС от 1.02.2002 г. за закриване на Изпълнителна агенция "Национална съобщителна система" и за приемане на Устройствен правилник на Агенция "Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 21 от 29.01.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на услугата "линии под наем"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 28 от 24.02.2020 г. за приемане на Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Постановление № 31 на МС от 19.02.1999 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия по далекосъобщения по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 31 на МС от 1.02.2021 г. за приемане на Наредба за общите технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-05

 Постановление № 38 на МС от 22.02.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Постановление № 38 на МС от 29.03.2022 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-01

 Постановление № 40 от 28.02.2008 г. за приемане на Методика за условията и редa за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-11

 Постановление № 50 на МС от 25.03.2005 г. за приемане на Наредба за дейността на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността и за реда и начина на взаимодействие на органите на с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Постановление № 55 на МС от 29.03.2005 г. за приемане на Наредба за реда и начина за нанасяне на специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

 Постановление № 58 на МС от 6.03.2013 г. за осигуряване на средства за крайни декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности за приемане на цифрово телевизионно радиоразпръскване и за провеждане на национална информационна кампания за в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 63 на МС от 23.03.2007 г. за приемане на Правилник за организацията, структурата и функциите на Специалната куриерска служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-03

 Постановление № 64 на МС от 20.03.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и провеждането на Европейската филателна изложба "България 2009"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Постановление № 71 на МС от 4.04.2008 г. за приемане на Тарифа за таксите, които събират Българската национална телевизия, Българското национално радио, Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и Българската национална филмотека за предоставяне на к
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Постановление № 72 на МС от 16.04.2020 г. за приемане на Наредба за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между орга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-24

 Постановление № 73 на МС от 3.05.2000 г. за създаване на Координационен съвет за информационно общество (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-19

 Постановление № 73 на МС от 4.04.2008 г. за приемане на Наредба за общи правила за взаимен достъп до мрежите на пощенските оператори на универсална пощенска услуга или на част от нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-15

 Постановление № 80 на МС от 2.04.2009 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Държавна агенция "Национална сигурност" по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Постановление № 89 на МС от 19.05.2022 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" и на Устройствен правилни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-20

 Постановление № 90 на МС от 15.04.2013 г. за предоставяне на средства по бюджета на Националната служба за охрана за прилагане на Решение 2008/477/ЕО за хармонизиране на радиочестотна лента 2500-2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на еле
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-04

 Постановление № 90 на МС от 19.04.2016 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Постановление № 97 на МС от 16.05.2008 г. за приемане на Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-23

 Постановление № 99 на МС от 12.04.2001 г. за приемане на Стратегия за хармонизиране на използваните от Министерството на отбраната честотни ленти в обхватите 900 и 1800 МНz
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 101 на МС от 7.05.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Постановление № 106 на МС от 25.03.2021 г. за приемане на Наредба за условията и реда за опазването, съхраняването, достъпа и използването на ценни електронни документи в държавните архиви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Постановление № 107 на МС от 19.05.2008 г. за приемане на Наредба за електронните административни услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Постановление № 108 на МС от 26.04.2011 г. за одобряване на Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Постановление № 111 на МС от 24.06.1992 г. за откриване на извънбюджетна сметка по изпълнение на Разпореждане № 53 на Министерския съвет от 1992 г. за намаляване капитала на "Информационно обслужване" - АД - София (необнародвано)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 111 на МС от 8.05.2001 г. за определяне на тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-17

 Постановление № 113 на МС от 28.05.2020 г. за възлагане на "Български пощи" - ЕАД, да извършва услуга от общ икономически интерес по разпространение на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонамент
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-16

 Постановление № 115 на МС от 23.06.1994 г. за приемане на Тарифи за фиксираните цени за вътрешните и международните далекосъобщителни услуги, предоставяни от "Българска телекомуникационна компания" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 123 на МС от 23.05.2013 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за финансиране на приоритетния инфраструктурен проект "Изграждане н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Постановление № 128 на МС от 5.07.2018 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на "Холдинг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-10

 Постановление № 130 на МС от 26.06.2012 г. за приемане на Нормативи за определяне гъстотата на точките за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, така че да съответстват по брой и гъс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-03

 Постановление № 131 на МС от 2.04.2021 г. за приемане на Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга и за определяне на критерии за наличие на несправедлива финансова тежест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Постановление № 135 на МС от 5.06.2006 г. за одобряване на Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-16

 Постановление № 139 на МС от 29.06.1999 г. за приемане на Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цените на универсални пощенски услуги, предоставяни от "Български пощи" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 144 на МС от 9.07.2002 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Постановление № 146 на МС от 25.06.2008 г. за приемане на Наредба за реда за предоставяне и унищожаване на отнети в полза на държавата вещи по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-01

 Постановление № 147 от 20.06.2016 Г. за приемане на Наредба за стандартните условия за повторно използване на информацията от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Постановление № 149 на МС от 30.06.1998 г. за определяне на фиксирани цени на вътрешните и международните телефонни, телеграфни и радиофикационни услуги и излъчване на радио- и телевизионни програми, предоставяни от "Българска телекомуникационна компания"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 8)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>

Общо: 749 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА