Информационни услуги. Медии. Пощи

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 8)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  следваща> последна>>
 Регионално споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища (RAINWAT)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-12

 Регионално споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-12

 Регламент (ЕС) 2017/1128 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-08

 Решение № 2 на КС на РБ от 12.03.2015 г. по Конституционно дело № 8 от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Решение № 7 на КС на РБ от 21.06.2016 г. по Конституционно дело № 8 от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-28

 Решение № 8 на КС на РБ от 11.10.2013 г. по Конституционно дело № 6 от 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Решение № 8 на КС на РБ от 15.11.2019 г. по Конституционно дело № 4 от 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Решение № 15 на КС на РБ от 17.11.2020 г. по Конституционно дело № 4 от 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Решение № 19 от 9.01.2020 г. за приемане на Правила за съдържанието, начина на разпределение на разходите, реда и сроковете за съгласуване на системата за разпределение на разходите на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-21

 Решение № 28 на МС от 26.01.2000 г. за определяне на лицето, спечелило конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за телевизионно радиоразпръскване с национално покритие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 36 на КРС от 28.01.2021 г. за обявяване на търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Решение № 69 на МС от 20.02.2001 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покрити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 73 на МС от 3.02.2015 г. за приемане на Актуализирана секторна пощенска политика на Република България до 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-10

 Решение № 74 на МС от 9.02.2006 г. за приемане на Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Решение № 82 на МС от 26.02.2001 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа от наземна фиксирана спътникова станц
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 94 на КРС от 10.03.2021 г. за обявяване за приключена процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, обявен с Решение № 36 от 28 януари 2021 г. на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Решение № 100 на КРС от 17.03.2021 г. за оттегляне изцяло Решение № 94 от 10.03.2021 г., с което се обявява за приключена процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Решение № 101 на КРС от 17.03.2021 г. за обявяване на търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Решение № 112 на КРС от 14.03.2019 г. за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Решение № 140 на КРС от 8.04.2021 г. за приемане на представения доклад от Експертната комисия по чл. 99, ал. 1 от Закона за електронните съобщения за извършената работа и за резултатите от проведения на 6 април 2021 г. търг с тайно наддаване за издаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Решение № 149 на МС от 11.03.2015 г. за приемане на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Решение № 168 на МС от 10.03.2005 г. за приемане на Отчета за дейността на Националния статистически институт през 2004 г. и Отчета за изпълнението на Националната програма за статистически изследвания през 2004 г. и на Национална програма за статистическ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Решение № 213 на МС от 4.04.2001 г. за приемане на Актуализирана национална програма за развитие на информационното общество в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 217 на МС от 29.03.2005 г. за приемане списък на радиосъоръженията, за които са въведени ограничения за пускането им в действие по чл. 209, ал. 2 от Закона за далекосъобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-12

 Решение № 240 на КРС от 22.05.2014 г. за приемане на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-14

 Решение № 263 на МС от 19.04.2001 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно ради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 263 от 26.03.2009 г. за тълкуване на чл. 9, ал. 3 от Наредба № 1 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-14

 Решение № 303 на МС от 21.05.2002 г. за приемане на актуализирана Секторна политика в далекосъобщенията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Решение № 304 на МС от 21.05.2002 г. за приемане на актуализирана Секторна пощенска политика на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 305 на МС от 21.05.2002 г. за утвърждаване на актуализиран Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 308 на МС от 1.06.2000 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за регион
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 347 на МС от 17.05.2001 г. за утвърждаване на актуализиран Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 352 на МС от 17.05.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 353 на МС от 17.05.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 354 на МС от 17.05.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 355 на МС от 17.05.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 356 на МС от 17.05.2001 г. за определяне на лицето, спечелило конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 357 на МС от 17.05.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Стара З
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 357 на МС от 15.05.2009 г. за приемане на Актуализирана секторна пощенска политика на Република България 2009 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26

 Решение № 358 на МС от 17.05.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Велико
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 359 на МС от 17.05.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Благоев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 385 на КРС от 29.10.2020 г. за актуализиране на Списъка на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Решение № 391 на МС от 8.07.2019 г. за приемане проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2019 - 2022 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-14

 Решение № 408 на КРС от 20.08.2015 г. за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Решение № 458 на КРС от 1.09.2016 г. за приемане на Правила за реда и сроковете за одобряване (съгласуване) на общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-31

 Решение № 461 от 1.09.2016 г. за приемане на Технически изисквания за осигуряване на оперативна съвместимост на потребителските цифрови телевизионни устройства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Решение № 479 на КРС от 19.12.2019 г. за приемане на Правила за реда и сроковете за съгласуване на общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-31

 Решение № 494 на МС от 22.08.2013 г. за актуализация на Плана за въвеждане на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, приет с Решение № 604 на Министерския съвет от 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-27

 Решение № 496 на МС от 29.06.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 497 на МС от 29.06.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Плевен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 498 на МС от 29.06.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Кюстенд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 499 на МС от 29.06.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 500 на МС от 29.06.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Кърджал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 501 на МС от 29.06.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Сливен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 502 на МС от 29.06.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 503 на МС от 29.06.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Видин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 504 на МС от 29.06.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Смолян
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 505 на МС от 29.06.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Шумен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 511 на МС от 5.08.2008 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Градище 2", община Септември, област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Решение № 551 на МС от 31.07.2000 г. за утвърждаване на актуализиран Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 556 на МС от 6.08.2020 г. за приемане на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България за периода до 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-14

 Решение № 559 на МС от 30.07.1999 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа и за телевизионно радиоразпръскване с национално покритие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 559 на МС от 10.07.2001 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за телевизионно разпръскване с нацио
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 559 на КРС от 21.12.2018 г. за приемане на Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-18

 Решение № 570 на МС от 29.10.1998 г. за приемане на Секторна политика в далекосъобщенията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 575 на МС от 14.08.2000 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с национално по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 575 на МС от 11.07.2001 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за телевизионно радиоразпръскване с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 577 на МС от 13.07.2001 г. за определяне на лицето, спечелило публичния търг за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за цифрово наземно телевизионно радиоразпръскване с ме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 604 на МС от 13.07.2012 г. за приеманe на План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-27

 Решение № 671 на МС от 7.08.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали, от находище "Суворово", община Суворово, област Варна, на "Пътища и мостове" - ЕООД, Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-14

 Решение № 693 на МС от 25.10.2000 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обществена мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 712 на КРС от 06.11.2014 г. относно преразглеждане наложените на предприятията задължения за пренос на радио- и телевизионни програми по § 3, ал. 1 и 7 ПЗРЗЕС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-21

 Решение № 734 на МС от 2.09.2016 г. за приемане на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радио- честотния спектър в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Решение № 736 на МС от 8.11.2001 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обществени далекосъобщителни мрежи за радиоразпръскване с национално пок
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 743 на МС от 13.11.2000 г. за утвърждаване на актуализиран Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 757 на МС от 16.11.2000 г. за определяне на лицето, спечелило конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа и телевизионно радиоразпръскване с национално покритие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 834 на МС от 12.12.2000 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 835 на МС от 30.12.1999 г. за утвърждаване на актуализиран Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 835 на МС от 12.12.2000 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 836 на МС от 12.12.2000 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 837 на МС от 12.12.2000 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 837 на МС от 18.12.2001 г. за утвърждаване на актуализация на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 838 на МС от 12.12.2000 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 839 на МС от 12.12.2000 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 839 на КРС от 14.07.2003 г. за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за наземно телевизионно радиоразпръскване с национално покритие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 840 на МС от 12.12.2000 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 841 на МС от 12.12.2000 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Благоевград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 855 на МС от 15.12.2000 г. за определяне на лицето, спечелило конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с национално покритие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 885 на МС от 10.11.2004 г. за приемане на Актуализирана секторна политика в далекосъобщенията на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-12

 Решение № 911 на МС от 28.12.2000 г. за определяне на лицето, спечелило публичен търг с тайно наддаване за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обществена мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 927 на МС от 31.12.2003 г. за приемане на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-09

 Решение № 1000 на КРС от 13.06.2005 г. за приемането на регулаторна политика за управление на разпределения за граждански нужди радиочестотен спектър съгласно приложение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Решение № 1124 на КРС от 16.08.2007 г. за приемане на Списък на мрежите и услугите, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения при спазване на общи изисквания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 1188 на КРС от 14.09.2007 г. за приемане Правила за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

 Решение № 1306 на КРС от 25.10.2007 г. за Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба "Радиоразпръскване" и съоръженията, свързани с тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-27

 Решение № 1308 от 25.10.2007 г. за приемане на Технически изисквания за работа с елетронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-13

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 8)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  следваща> последна>>

Общо: 721 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА