Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 4001 до 4100 (стр. 41 от 43)
<<първа <предишна  36  37  38  39  40 41 42  43  следваща> последна>>
 Постановление № 340 на МС от 30.12.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Постановление № 340 на МС от 14.12.2011 г. за приемане на Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Постановление № 340 на МС от 20.12.2012 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца - с. Широка лъка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 340 на МС от 27.10.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотврат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-04

 Постановление № 340 на МС от 3.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-08

 Постановление № 340 на МС от 20.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 340 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Постановление № 341 на МС от 4.09.1997 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Химични технологии" за образователно-квалификационните степени "бакалавър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 341 на МС от 16.12.2004 г. за образуване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Публични инвестиционни проекти" - ЕАД - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-21

 Постановление № 341 на МС от 15.12.2006 г. за прехвърляне на бюджетни кредити от централния бюджет по бюджета на Министерството на културата за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Постановление № 341 на МС от 30.10.2014 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-07

 Постановление № 341 на МС от 3.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-08

 Постановление № 341 на МС от 2.12.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден и за защитени училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-09

 Постановление № 341 на МС от 20.12.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 341 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Постановление № 342 на МС от 30.12.1994 г. за уреждане на просрочените кредити на общините, предоставени им от Държавната спестовна каса срещу обезпечение от фонда им за жилищно строителство за изграждането на жилища на собственици на отчуждени по Закона
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 342 на МС от 15.12.2006 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Постановление № 342 на МС от 30.10.2014 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики и по други бюджетни програми по бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-07

 Постановление № 342 на МС от 2.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-09

 Постановление № 342 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Постановление № 343 на МС от 17.12.2004 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-30

 Постановление № 343 на МС от 30.12.2008 г. за реда за продължаване на дейността на взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Постановление № 343 на МС от 15.12.2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 343 на МС от 3.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-08

 Постановление № 343 на МС от 2.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-09

 Постановление № 343 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Постановление № 344 на МС от 30.12.1994 г. за приемане на Наредба за усвояване на военни изделия и за създаване и поддържане на мощности за военновременна дейност на националното стопанство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 344 на МС от 4.09.1997 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Биология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 344 на МС от 30.10.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-07

 Постановление № 344 на МС от 3.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-08

 Постановление № 344 на МС от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-03

 Постановление № 344 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Постановление № 345 на МС от 4.09.1997 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Математика"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 345 на МС от 17.12.2004 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Постановление № 345 на МС от 18.12.2006 г. за приемане на Методика за определяне и актуализиране на линията на бедност за страната и за определяне размера на линията на бедност за страната за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Постановление № 345 на МС от 8.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджетна програма "Администрация" по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Постановление № 345 на МС от 21.12.2018 г. за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 345 на МС от 18.12.2019 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. максимални размери на ангажиментите за разходи и нови задължения за разходи, които могат да бъдат поети през
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Постановление № 346 на МС от 4.09.1997 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Физика"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 346 на МС от 30.12.2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на финансите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Постановление № 346 на МС от 31.10.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование, одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-07

 Постановление № 346 на МС от 7.12.2015 г. за приемане на Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-11

 Постановление № 346 на МС от 8.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Постановление № 346 на МС от 21.12.2018 г. за отмяна на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия, приет с Постановление № 312 на Министерския съвет от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-29

 Постановление № 346 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 347 на МС от 4.09.1997 г. за компенсиране на обезщетенията на кадровите военнослужещи, ползващи отпуск по болест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 347 на МС от 16.12.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-22

 Постановление № 347 на МС от 3.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи и допълнителен трансфер за бюджети на първостепенни разпоредители с бюджет за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-07

 Постановление № 347 на МС от 10.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 347 на МС от 8.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Постановление № 347 на МС от 27.12.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-29

 Постановление № 347 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 348 на МС от 17.12.2004 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2004 г. и за предоставяне на допълнителни средства от републиканския
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Постановление № 348 на МС от 16.12.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на Министерството на отбраната за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-22

 Постановление № 348 на МС от 10.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 348 на МС от 9.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Постановление № 348 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Постановление № 349 на МС от 17.12.2004 г. за разрешаване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2004 г. във връзка с усвояването на държавните инвестиционни заеми от Световната банка - Проект "Рефо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Постановление № 349 на МС от 20.12.2006 г. за приемане на Правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Постановление № 349 на МС от 30.12.2008 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-27

 Постановление № 349 на МС от 16.12.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-22

 Постановление № 349 на МС от 3.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-07

 Постановление № 349 на МС от 10.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 349 на МС от 9.12.2016 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Постановление № 349 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 350 на МС от 17.12.2004 г. за създаване на Театрална къща "Надежда" като държавен културен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Постановление № 350 на МС от 19.12.2011 г. за целево финансово осигуряване изпълнението на споразумение за извънсъдебно разрешаване на спор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-22

 Постановление № 350 на МС от 3.11.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование за 2014 г., одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Постановление № 350 на от 10.12.2015 Г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 Постановление № 350 на МС от 9.12.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "Без свободен час в училище" и "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на преду
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Постановление № 350 на МС от 28.12.2018 г. за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-03

 Постановление № 350 на МС от 19.12.2019 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Постановление № 351 на МС от 17.12.2004 г. за преобразуване на хигиенно-епидемиологичните инспекции в регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Постановление № 351 на МС от 20.12.2006 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-15

 Постановление № 351 на МС от 20.12.2011 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-23

 Постановление № 351 на МС от 27.12.2012 г. за приемане на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Постановление № 351 на МС от 10.12.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "Оптимизация на училищната мрежа", "Модернизиране на системата на професио
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 351 на МС от 12.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за финансиране на мерки за преодоляване на последиците от инцидента на 10 декември 2016 г. в с. Хитрино, област Шумен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Постановление № 351 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 352 на МС от 19.09.1997 г. за приемане на Правилник за състава и функциите на съветите за отбрана в областите и общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 352 на МС от 27.12.2012 г. за приемане на Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Постановление № 352 на МС от 14.12.2016 г. за приемане на Наредба за ползването на повърхностните води
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Постановление № 352 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от сп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-08

 Постановление № 352 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 353 на МС от 24.09.1997 г. за определяне нов размер на социалната пенсия и увеличаване на пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 353 на МС от 14.12.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Постановление № 353 на МС от 19.12.2019 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максимални размер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 354 на МС от 28.12.2012 г. за приемане на Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Постановление № 354 на МС от 11.12.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 354 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 355 на МС от 22.12.2011 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Постановление № 355 на МС от 28.12.2012 г. за приемане на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Постановление № 355 на МС от 5.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Постановление № 355 на МС от 11.12.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 355 на МС от 15.12.2016 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Постановление № 355 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за доставка на ваксина срещу болестта заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 356 на МС от 22.12.2011 г. за одобряване на допълнителен трансфер от републиканския бюджет за 2011 г. по бюджета на държавното обществено осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Постановление № 356 на МС от 5.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2014 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. за финансиране обезопасяването на аварирал пътен участък от републикански път ІІ-19 "Симитли - Разл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Постановление № 356 на МС от 11.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 356 на МС от 15.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

Показани от 4001 до 4100 (стр. 41 от 43)
<<първа <предишна  36  37  38  39  40 41 42  43  следваща> последна>>

Общо: 4299 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА