Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 3801 до 3900 (стр. 39 от 43)
<<първа <предишна  34  35  36  37  38 39 40  41  42  43  следваща> последна>>
 Постановление № 315 на МС от 24.11.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми и за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 315 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 315 на МС от 19.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Постановление № 315 на МС от 5.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 315 на МС от 20.11.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-24

 Постановление № 316 на МС от 23.12.1994 г. за определяне на таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 316 на МС от 1.08.1997 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Педагогика" за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "маги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 316 на МС от 20.12.2002 г. за приемане на Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 316 на МС от 19.12.2003 г. за откриване на Медицински факултет в структурата на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 316 на МС от 22.11.2004 г. за приемане на Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Постановление № 316 на МС от 15.12.2007 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2007 г. по бюджета на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Постановление № 316 на МС от 12.12.2008 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2009 г. по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Постановление № 316 на МС от 23.12.2009 г. за създаване на териториални дирекции на Държавна агенция "Национална сигурност" и определяне на седалищата и районите им на действие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Постановление № 316 на МС от 23.12.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за нуждите на Център "Фонд за лечение на деца"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Постановление № 316 на МС от 24.11.2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Постановление № 316 на МС от 12.12.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства от Държавен фонд "Земеделие" по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Постановление № 316 на МС от 3.10.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-10

 Постановление № 316 на МС от 24.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 316 на МС от 20.12.2017 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 316 на МС от 19.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 316 на МС от 5.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 317 на МС от 22.12.2003 г. за закриване на Колежа по бизнес и публична администрация в структурата на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 317 на МС от 24.11.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за приемане, финансиране и изпълнение на стратегиите, плановете и програмата за регионално развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-03

 Постановление № 317 на МС от 12.12.2008 г. за приемане на Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Постановление № 317 на МС от 23.12.2009 г. за одобряване на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсии за януари 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Постановление № 317 на МС от 23.12.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-30

 Постановление № 317 на МС от 3.10.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински учили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-10

 Постановление № 317 на МС от 24.11.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за лично
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Постановление № 317 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 317 на МС от 19.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 318 на МС от 30.12.1996 г. за някои мерки по изпълнението на държавния бюджет за 1997 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 318 на МС от 23.12.2009 г. за внасяне на средства в републиканския бюджет от "ТЕРЕМ" - ЕАД, за сметка на негови допълнителни резерви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Постановление № 318 на МС от 23.12.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-30

 Постановление № 318 на МС от 24.11.2011 г. за предоставяне на допълнителна субсидия на Българската национална телевизия за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Постановление № 318 на МС от 3.10.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за Софийския университет "Св. Климент Охридски" за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-10

 Постановление № 318 на МС от 20.11.2015 г. за одобряване на промени по бюджета на Сметната палата за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Постановление № 318 на МС от 24.11.2016 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалности от регулираната професия "Инженер в инвестиционното проектир
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 318 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 318 на МС от 20.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 318 на МС от 5.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 319 на МС от 6.08.1997 г. за приемане на Наредба за реда за набиране, управление и разходване на средствата по Фонд "Укрепване на здравето" към Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 319 на МС от 29.12.2002 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-10

 Постановление № 319 на МС от 25.11.2004 г. за приемане на Наредба за изискванията към персонала на туроператорите или туристическите агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-07

 Постановление № 319 на МС от 4.12.2006 г. за осигуряване на допълнителни финансови средства от централния бюджет за 2006 г. за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Постановление № 319 на МС от 23.12.2010 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити и трансфери от републиканския бюджет за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-30

 Постановление № 319 на МС от 6.10.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-10

 Постановление № 319 на МС от 20.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Постановление № 319 на МС от 24.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 319 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 319 на МС от 20.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 319 на МС от 5.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 320 на МС от 6.08.1997 г. за преминаване на училища от системата на Министерството на отбраната към Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 320 на МС от 26.11.2004 г. за изплащане на еднократно допълнително материално стимулиране за 2004 г. в бюджетните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-03

 Постановление № 320 на МС от 4.12.2006 г. за одобряване на Тарифа за таксите, събирани за предоставяне на посреднически услуги от Агенцията по заетостта на чуждестранни работодатели и лицензирани посреднически агенции за наемане на български граждани в др
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Постановление № 320 на МС от 19.12.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Българската академия на науките за участие в съвместен награден фонд с Държавния университет в Айова - Съединените американски щати, учреден на името на Джон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Постановление № 320 на МС от 28.12.2009 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на Министерството на външните работи за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-05

 Постановление № 320 на МС от 27.12.2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-16

 Постановление № 320 на МС от 24.11.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. чрез бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката на Българската академия на науките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Постановление № 320 на МС от 12.12.2012 г. за предоставяне на допълнителна субсидия по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Постановление № 320 на МС от 8.10.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при инцидента в за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Постановление № 320 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 320 на МС от 20.12.2018 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 320 на МС от 6.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 321 на МС от 4.12.2006 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Постановление № 321 на МС от 28.12.2009 г. за приемане на Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-05

 Постановление № 321 на МС от 28.11.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката по линия на българската помощ за развитие за финансиране на оздравителен лагер за 50 души (деца и техните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Постановление № 321 на МС от 12.12.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на общини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Постановление № 321 на МС от 10.10.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-17

 Постановление № 321 на МС от 24.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 321 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 321 на МС от 12.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 322 от 5.12.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-15

 Постановление № 322 на МС от 29.12.2009 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-05

 Постановление № 322 на МС от 12.12.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Постановление № 322 на МС от 12.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 17
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 323 на МС от 3.12.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Постановление № 323 на МС от 6.12.2006 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по безопасност на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-15

 Постановление № 323 на МС от 28.12.2010 г. за предоставяне на допълнителна субсидия на Българската национална телевизия за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Постановление № 323 на МС от 24.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 323 на МС от 20.12.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 323 на МС от 12.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 324 на МС от 28.12.2010 . за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Постановление № 324 на МС от 13.08.1997 г. за приемане на Наредба за воденето и съхраняването на регистрите от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 324 на МС от 23.12.2003 г. за промяна на категорията на железопътни линии и участъци от железопътни линии и за преустановяване експлоатацията на железопътни линии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-15

 Постановление № 324 на MС от 3.12.2004 г. за приемане на Наредба за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от нотифицирани химични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Постановление № 324 на МС от 6.12.2006 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-15

 Постановление № 324 на МС от 30.12.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07

 Постановление № 324 на МС от 24.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 324 на МС от 20.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 324 на МС от 12.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 325 на МС от 30.12.1994 г. за заличаване на организациите в ликвидация по § 12 ЗСПЗЗ в регистрите на съответните окръжни съдилища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Постановление № 325 на МС от 7.12.2004 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обслед
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Постановление № 325 на МС от 6.12.2006 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Постановление № 325 на МС от 21.12.2007 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-08

 Постановление № 325 на МС от 28.12.2010 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството по Закона за животновъдството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07

 Постановление № 325 на МС от 30.11.2015 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 325 на МС от 28.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 325 на МС от 20.12.2017 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 325 на МС от 20.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 325 на МС от 12.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

Показани от 3801 до 3900 (стр. 39 от 43)
<<първа <предишна  34  35  36  37  38 39 40  41  42  43  следваща> последна>>

Общо: 4299 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА