Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 3701 до 3800 (стр. 38 от 43)
<<първа <предишна  33  34  35  36  37 38 39  40  41  42  43  следваща> последна>>
 Постановление № 306 на МС от 21.12.2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка "Отговорност на туроператора"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Постановление № 306 на МС от 26.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-03

 Постановление № 306 на МС от 11.11.2015 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

 Постановление № 306 на МС от 17.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Постановление № 306 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 306 на МС от 5.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 306 на МС от 9.11.2020 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-17

 Постановление № 307 на МС от 27.12.1996 г. за реда за координация и изпълнение на задълженията на Република България като член на Световната търговска организация (СТО)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Постановление № 307 на МС от 29.07.1997 г. за приемане на Наредба за образуване на средствата за работна заплата за третото и четвъртото тримесечие на 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 307 на МС от 27.12.2001 г. за определяне на цени на тютюневите изделия от местно производство и от внос за вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-07

 Постановление № 307 на МС от 20.12.2002 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за 2002 г. за увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 307 на МС от 19.12.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 307 на МС от 12.11.2004 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Постановление № 307 на МС от 14.12.2007 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2007 г. за финансиране изграждането на елементи на транспортната техническа инфраструктура - пътен участък от републикански път II-37 "Пирдоп - Панагюрище", нео
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Постановление № 307 на МС от 11.12.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на външните работи за 2008 г. за създаване на Доверителен фонд към ЮНЕСКО за участие в международното сътрудничество за развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-19

 Постановление № 307 на МС от 30.11.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на община Пловдив във връзка с приемането и депонирането на 100 000 тона балирани неопасни битови отпадъци, генерирани на територията на Столичната община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Постановление № 307 на МС от 21.12.2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеде
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Постановление № 307 на МС от 26.09.2014 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-03

 Постановление № 307 на МС от 11.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2015 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

 Постановление № 307 на МС от 17.11.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Постановление № 307 на МС от 5.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 307 на МС от 10.11.2020 г. за одобряване на мерки за осигуряване на равнопоставен достъп на гражданите до медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-13

 Постановление № 308 на МС от 28.12.1996 г. за приемане на Правилник за установяване и внасяне на дивидента от търговските дружества с държавно и общинско участие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 308 на МС от 30.07.1997 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Биотехнологии" за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 308 на МС от 27.12.2001 г. за приемане на Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 308 на МС от 20.12.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2002 г. по бюджета на Министерството на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 308 на МС от 19.12.2003 г. за предоставяне на еднократна субсидия от централния бюджет за 2003 г. за подпомагане на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 308 на МС от 12.11.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-23

 Постановление № 308 на МС от 11.12.2008 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Постановление № 308 на МС от 17.11.2011 г. за преобразуване на Техническия колеж - Ямбол, в структурата на Тракийския университет - Стара Загора, във факултет "Техника и технологии"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-25

 Постановление № 308 на МС от 26.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-19

 Постановление № 308 на МС от 17.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 308 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за изграждане на Автомагистрала "Хемус"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 309 на МС от 30.07.1997 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Стопанско управление" за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 309 на МС от 20.12.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджетите на общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 309 на МС от 21.11.2006 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2006 г. за финансиране на обучението от "Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър" - ЕООД, на служители на "Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-28

 Постановление № 309 на МС от 11.12.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2008 г. по бюджета на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-19

 Постановление № 309 на МС от 17.11.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Постановление № 309 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 309 на МС от 14.12.2018 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-01

 Постановление № 310 на МС от 30.07.1997 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Библиотечно-информационни дейности" за образователно- квалификационната степен "бакалавър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 310 на МС от 20.12.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2002 г. по бюджета на Министерството на младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 310 на МС от 19.12.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2003 г. за финансово подпомагане на общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-23

 Постановление № 310 на МС от 17.11.2004 г. за утвърждаване на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Постановление № 310 на МС от 11.12.2008 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за закупуване на акции от държавата във връзка с увеличението на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-13

 Постановление № 310 на МС от 5.12.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2012 г. по бюджетите на Министерския съвет и на община Любимец
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Постановление № 310 на МС от 11.11.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

 Постановление № 310 на МС от 17.11.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Постановление № 310 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за стипендии на учениците след завършено основно образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 310 на МС от 5.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 311 на МС от 22.12.1994 г. за структурни промени в здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 311 на МС от 28.12.2001 г. за приемане на Наредба за условията и реда за възлагане и изпълнение на задълженията за извършване на обществени превозни услуги в железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 311 на МС от 20.12.2002 г. за финансиране на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) и за реда и начина на предаване на Министерството на правосъдието от Националния статистически институт на резултатите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 311 на МС от 19.12.2003 г. за приемане на Наредба относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 311 на МС от 17.11.2004 г. за приемане на Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Постановление № 311 на МС от 22.11.2006 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2006 г. за финансиране изграждането на елементи на транспортната техническа инфраструктура на София - улици, необходими за реализация на инвестиционния план на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Постановление № 311 на МС от 15.12.2007 г. за приемане на Наредба за условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по Позитивния л
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Постановление № 311 на МС от 11.12.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2008 г. по бюджета на Министерството на външните работи за поемане на разходи, свързани със защитата на българската държава по дело № 25 О 206/07 н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Постановление № 311 на МС от 18.11.2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-25

 Постановление № 311 на МС от 7.12.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Постановление № 311 на МС от 21.12.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Постановление № 311 на МС от 2.10.2014 Г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-10

 Постановление № 311 на МС от 12.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 311 на МС от 5.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за предприемане на допълнителни мерки и действия по отношение на предотвратяване разпространението н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 312 на МС от 29.12.1996 г. за приемане на Наредба за държавни резерви и военновременни запаси (Загл. изм. - ДВ, бр. 58 от 2001 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 312 на МС от 20.12.2002 г. за откриване на Колеж по строителство в структурата на Висшето строително училище "Любен Каравелов" - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 312 на МС от 19.12.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства за компенсиране стойността на нормативно регламентираните пътувания с ценови облекчения във вътрешноградския и междуселищния транспорт в страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 312 на МС от 17.11.2004 г. за приемане на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Постановление № 312 на МС от 24.11.2006 г. за одобряване на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-28

 Постановление № 312 на МС от 15.12.2007 г. за приемане на Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Постановление № 312 на МС от 17.12.2009 г. на МС за приемане на Наредба за достъпа на нотариусите до Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи - "Национален регистър на българските лични документи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Постановление № 312 на МС от 18.11.2011 г. за компенсирани промени между елементите на кредитите по бюджета на Министерството на отбраната за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-25

 Постановление № 312 на МС от 12.12.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити и предоставяне на допълнителна субсидия за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Постановление № 312 на МС от 12.11.2015 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

 Постановление № 312 на МС от 21.11.2016 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 312 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 312 на МС от 20.11.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-24

 Постановление № 313 на МС от 20.12.2002 г. за създаване на Институт по тютюна и тютюневите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 313 на МС от 17.11.2004 г. за създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-20

 Постановление № 313 на МС от 12.12.2008 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2008 г. за финансиране изграждането на елементи на общинска, пътна и В и К техническа инфраструктура за индустриална зона в с. Гара Елин Пелин, община Елин Пели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Постановление № 313 на МС от 22.12.2010 г. за приемане на Наредба за реда и начина на функциониране на Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-30

 Постановление № 313 на МС от 22.11.2011 г. за приемане на Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Постановление № 313 на МС от 16.11.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "На училище без отсъствия" и "Информационни и комуникационни технологии (И
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-20

 Постановление № 313 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г., приета с Постановление № 46 на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 313 на МС от 19.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Постановление № 313 на МС от 5.12.2019 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 313 на МС от 20.11.2020 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на Държав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-24

 Постановление № 314 oт 4.12.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Постановление № 314 на МС от 12.12.2008 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2008 г. за финансиране изграждането на елементи на общинска, пътна и В и К инфраструктура за производствената зона в гр. Костинброд, община Костинброд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Постановление № 314 на МС от 23.11.2011 г. за приемане на нормативни актове по прилагането на Закона за държавния служител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-13

 Постановление № 314 на МС от 03.10.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за обновяване на фондовете на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", на регионалните библиотеки и на общински библиотеки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-10

 Постановление № 314 на МС от 16.11.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-20

 Постановление № 314 на МС от 24.11.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 314 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 314 на МС от 5.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 314 на МС от 20.11.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-24

 Постановление № 315 на МС от 20.12.2002 г. за въвеждане на защитна мярка по вноса на амониев нитрат в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 315 на МС от 15.12.2007 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Постановление № 315 на МС от 12.12.2008 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2008 г. за финансиране изграждането на елементи на общинска, пътна и В и К техническа инфраструктура за източната индустриална зона в Перник, община Перник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Постановление № 315 на МС от 16.11.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", одобрена с Решение № 299 на Министерски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-20

Показани от 3701 до 3800 (стр. 38 от 43)
<<първа <предишна  33  34  35  36  37 38 39  40  41  42  43  следваща> последна>>

Общо: 4299 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА