Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 14)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>
 Наредба № 5 от 08.09.2017 г. за условията и реда за прилагане на временна извънредна мярка за подпомагане на пазара в сектора на плодовете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-15

 Наредба № 5 от 3.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху ко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-24

 Наредба № 5 от 13.08.2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-03

 Наредба № 5 от 30.09.2020 г. за здравните изисквания към животните, от които се добиват храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Наредба № 5 от 9.02.2021 г. за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-29

 Наредба № 5 от 2.05.2023 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-09

 Наредба № 6 от 24.01.1995 г. за бутилиране на натурални минерални води
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-10

 Наредба № 6 от 19.02.1998 г. за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-04

 Наредба № 6 от 25.07.2002 г. за реда за наблюдение и осигуряване на прозрачност на държавните помощи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-08

 Наредба № 6 от 16.01.2003 г. за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти, в които те се отглеждат (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 6 от 22.10.2003 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Наредба № 6 от 20.11.2003 г. за изискванията за пощенската сигурност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-15

 Наредба № 6 от 13.07.2004 г. за реда за инвестиране на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в чуждестранни ценни книжа, за видовете чуждестранни ценни книжа, изискванията към тях и регулираните пазари, на които те се търгуват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-27

 Наредба № 6 от 7.06.2005 г. за мониторинг на произведените и реализирани на пазара количества краве мляко и млечни продукти от краве мляко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Наредба № 6 от 24.01.2006 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта класическа чума по свинете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-09

 Наредба № 6 от 30.05.2006 г. за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 6 от 21.07.2006 г. за условията и реда за издаване на индивидуални лицензии без конкурс или търг за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижната радиослужба за професионални цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-01

 Наредба № 6 от 20.02.2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Наредба № 6 от 12.03.2008 г. за условията и реда за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-31

 Наредба № 6 от 30.03.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки" по приоритетна ос № 3 "Мерки от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Наредба № 6 от 12.03.2010 г. за условията и реда за прилагане на специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Наредба № 6 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. "Производствени инвестиции в аквакултурата" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-07

 Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-01

 Наредба № 6 от 8.10.2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Бълга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-27

 Наредба № 6 от 28.08.2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-15

 Наредба № 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Наредба № 6 от 17.09.2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-12

 Наредба № 6 от 3.08.2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-07

 Наредба № 6 от 29.09.2017 г. за прилагане на подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-13

 Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-18

 Наредба № 6 от 7.10.2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Наредба № 6 от 5.10.2020 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта антракс по животните и за условията и реда за прилагането им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-13

 Наредба № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на морските лица в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-21

 Наредба № 6 от 18.03.2022 г. за разследване на произшествия по вътрешните водни пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Наредба № 6 от 30.05.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията "Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000", включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-02

 Наредба № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № 7 от 21.10.1999 г. за големите експозиции на банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Наредба № 7 от 22.06.2000 г. за задължителните данни върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти и към указанията за употреба на медицинските изделия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Наредба № 7 от 23.05.2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с бре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Наредба № 7 от 19.03.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към животните, предназначени за клане, и при производството и предлагането на пазара на прясно месо (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 7 от 8.04.2002 г. за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-07

 Наредба № 7 от 18.03.2003 г. за правилата за обезщетяване на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателно средство по редовна въздушна линия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-01

 Наредба № 7 от 5.11.2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

 Наредба № 7 от 6.02.2004 г. за профилактика и борба с болестта африканска чума по свинете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 7 от 4.10.2004 г. за условията и реда за издаване на индивидуални лицензии без конкурс или търг за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-19

 Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-18

 Наредба № 7 от 14.06.2005 г. за условията и реда за определянето на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на репродуктивни материали, предназначени за лесовъдски цели, и тяхното окачествяване, включително и от внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-27

 Наредба № 7 от 27.01.2006 г. за условията и реда за ползването, поддържането и съхранението на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби и бордовото оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Наредба № 7 от 29.06.2006 г. за взаимодействието на регистър БУЛСТАТ с други регистри и информационни системи и за достъпа до данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-11

 Наредба № 7 от 4.07.2006 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Наредба № 7 от 22.12.2006 г. за големите експозиции на банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Наредба № 7 от 13.03.2008 г. за условията и реда за упражняване на контрол върху дейността на развъдните организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Наредба № 7 от 23.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на информация за пуснатите на пазара биоциди и/или химични препарати, класифицирани като опасни въз основа на физико-химичните и токсикологичните си свойства, и на информация за всеки случай
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-13

 Наредба № 7 от 1.07.2008 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Наредба № 7 от 5.08.2008 г. за условията и реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-15

 Наредба № 7 от 30.03.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области" по Приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативната програма за развитие на сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Наредба № 7 от 23.03.2010 г. за условията и реда за регистрация на земеделска техника, горска техника и машини за земни работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Наредба № 7 от 23.06.2011 г. за условията и реда за прилагане на извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Наредба № 7 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, прер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Наредба № 7 от 24.04.2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-14

 Наредба № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-25

 Наредба № 7 от 5.05.2016 г. за прилагане на подмярка 2.1.2. "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на се
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-13

 Наредба № 7 от 19.07.2017 г. за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-22

 Наредба № 7 от 28.12.2017 г. за реда за одобряване типа на земеделски и горски превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Наредба № 7 от 22.11.2018 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството и за одобрен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Наредба № 7 от 21.11.2019 г. за водене на регистрите по чл. 16, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Наредба № 7 от 9.10.2020 г. за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Наредба № 7 от 18.02.2021 г. за условията и реда за издаване на стикер за удостоверяване регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Наредба № 7 от 31.03.2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-31

 Наредба № 7 от 30.05.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията "Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения", включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република Българи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-02

 Наредба № 8 от 15.07.1997 г. за капиталовата адекватност на банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Наредба № 8 от 22.12.1997 г. за реда за набиране, разходване и отчитане на средствата по фонд "Стандартизация и метрология" към Комитета по стандартизация и метрология при МС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8 от 12.03.2001 г. за качество, класификация, съхранение и предлагане на пазара на месо и субпродукти от домашни птици (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-07

 Наредба № 8 за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-19

 Наредба № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Наредба № 8 от 3.10.2002 г. за безмитна търговия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-01

 Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-15

 Наредба № 8 от 12.12.2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-27

 Наредба № 8 от 9.06.2004 г. за условията и реда, при които се осъществява дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

 Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-13

 Наредба № 8 от 23.12.2004 г. за капиталовата адекватност на банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Наредба № 8 от 28.01.2006 г. за условията и реда за отпечатване и разпространяване на билети за любителски риболов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-16

 Наредба № 8 от 25.04.2006 г. за платените услуги, извършвани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

 Наредба № 8 от 30.06.2006 г. за реда за изграждане, внедряване, използване и развитие на автоматизираните информационни системи в съдебната власт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-18

 Наредба № 8 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 Наредба № 8 от 30.03.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, пре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-15

 Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-31

 Наредба № 8 от 24.04.2014 г. за капиталовите буфери на банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-14

 Наредба № 8 от 5.05.2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Наредба № 8 от 4.12.2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-29

 Наредба № 8 от 21.11.2019 г. за условията и реда за управление на риболовния флот на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Наредба № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-21

 Наредба № 8 от 05.11.2020 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация при ограничаване и ликвидиране на болестите по животните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-13

 Наредба № 8 от 23.02.2021 г. за условията и реда за контрол върху продуктите за растителна защита, търговията, преопаковането, съхранението и употребата им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Наредба № 8 от 31.03.2021 г. за условията и реда за провеждане на неинтервенционални проучвания на лекарствени продукти на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 14)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 1375 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА