Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 14)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>
 Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-12

 Наредба № 6 от 7.10.2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Наредба № 6 от 5.10.2020 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта антракс по животните и за условията и реда за прилагането им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-13

 Наредба № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на морските лица в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-29

 Наредба № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-17

 Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № 7 от 21.10.1999 г. за големите експозиции на банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Наредба № 7 от 22.06.2000 г. за задължителните данни върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти и към указанията за употреба на медицинските изделия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Наредба № 7 от 23.05.2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с бре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Наредба № 7 от 19.03.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към животните, предназначени за клане, и при производството и предлагането на пазара на прясно месо (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 7 от 8.04.2002 г. за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-07

 Наредба № 7 от 18.03.2003 г. за правилата за обезщетяване на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателно средство по редовна въздушна линия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-01

 Наредба № 7 от 5.11.2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

 Наредба № 7 от 6.02.2004 г. за профилактика и борба с болестта африканска чума по свинете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 7 от 4.10.2004 г. за условията и реда за издаване на индивидуални лицензии без конкурс или търг за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-19

 Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-21

 Наредба № 7 от 14.06.2005 г. за условията и реда за определянето на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на репродуктивни материали, предназначени за лесовъдски цели, и тяхното окачествяване, включително и от внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-27

 Наредба № 7 от 27.01.2006 г. за условията и реда за ползването, поддържането и съхранението на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби и бордовото оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Наредба № 7 от 29.06.2006 г. за взаимодействието на регистър БУЛСТАТ с други регистри и информационни системи и за достъпа до данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-11

 Наредба № 7 от 4.07.2006 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Наредба № 7 от 22.12.2006 г. за големите експозиции на банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Наредба № 7 от 13.03.2008 г. за условията и реда за упражняване на контрол върху дейността на развъдните организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Наредба № 7 от 23.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на информация за пуснатите на пазара биоциди и/или химични препарати, класифицирани като опасни въз основа на физико-химичните и токсикологичните си свойства, и на информация за всеки случай
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-13

 Наредба № 7 от 1.07.2008 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Наредба № 7 от 5.08.2008 г. за условията и реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-15

 Наредба № 7 от 30.03.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области" по Приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативната програма за развитие на сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Наредба № 7 от 23.03.2010 г. за условията и реда за регистрация на земеделска техника, горска техника и машини за земни работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Наредба № 7 от 23.06.2011 г. за условията и реда за прилагане на извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Наредба № 7 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, прер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Наредба № 7 от 24.04.2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-14

 Наредба № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Наредба № 7 от 5.05.2016 г. за прилагане на подмярка 2.1.2. "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на се
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-13

 Наредба № 7 от 19.07.2017 г. за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-22

 Наредба № 7 от 28.12.2017 г. за реда за одобряване типа на земеделски и горски превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Наредба № 7 от 22.11.2018 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството и за одобрен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Наредба № 7 от 21.11.2019 г. за водене на регистрите по чл. 16, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Наредба № 7 от 9.10.2020 г. за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Наредба № 7 от 18.02.2021 г. за условията и реда за издаване на стикер за удостоверяване регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Наредба № 7 от 31.03.2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

 Наредба № 8 от 15.07.1997 г. за капиталовата адекватност на банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Наредба № 8 от 22.12.1997 г. за реда за набиране, разходване и отчитане на средствата по фонд "Стандартизация и метрология" към Комитета по стандартизация и метрология при МС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8 от 12.03.2001 г. за качество, класификация, съхранение и предлагане на пазара на месо и субпродукти от домашни птици (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-07

 Наредба № 8 за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-19

 Наредба № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Наредба № 8 от 3.10.2002 г. за безмитна търговия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-01

 Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-15

 Наредба № 8 от 12.12.2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-27

 Наредба № 8 от 9.06.2004 г. за условията и реда, при които се осъществява дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

 Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-13

 Наредба № 8 от 23.12.2004 г. за капиталовата адекватност на банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Наредба № 8 от 28.01.2006 г. за условията и реда за отпечатване и разпространяване на билети за любителски риболов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-16

 Наредба № 8 от 25.04.2006 г. за платените услуги, извършвани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

 Наредба № 8 от 30.06.2006 г. за реда за изграждане, внедряване, използване и развитие на автоматизираните информационни системи в съдебната власт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-18

 Наредба № 8 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 Наредба № 8 от 30.03.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, пре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-15

 Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Наредба № 8 от 24.04.2014 г. за капиталовите буфери на банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-14

 Наредба № 8 от 5.05.2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Наредба № 8 от 4.12.2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-29

 Наредба № 8 от 21.11.2019 г. за условията и реда за управление на риболовния флот на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Наредба № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-27

 Наредба № 8 от 05.11.2020 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация при ограничаване и ликвидиране на болестите по животните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-13

 Наредба № 8 от 23.02.2021 г. за условията и реда за контрол върху продуктите за растителна защита, търговията, преопаковането, съхранението и употребата им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Наредба № 8 от 31.03.2021 г. за условията и реда за провеждане на неинтервенционални проучвания на лекарствени продукти на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Наредба № 8 от 27.04.2021 г. за капиталовите буфери, комбинираното изискване за буфер, ограниченията върху разпределенията и препоръката за допълнителен собствен капитал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-14

 Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-01

 Наредба № 9 от 15.02.2001 г. за реда за разрешаване на дейностите по чл. 73 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-09

 Наредба № 9 от 18.04.2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 9 от 19.12.2002 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за загуби от обезценка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове, на стойността на нетните активи на фондовете, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Наредба № 9 от 28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Наредба № 9 от 22.06.2005 г. за условията и реда за одобряване и регистрация на предприятията за преработка на восък и производство на восъчни основи, както и на предприятията за производство и търговия с пчелен мед и пчелни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-01

 Наредба № 9 от 29.07.2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-05

 Наредба № 9 от 28.01.2006 г. за мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Наредба № 9 от 2.05.2007 г. за условията и реда за подпомагане на производителите на енергийни култури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Наредба № 9 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Наредба № 9 от 3.04.2008 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Наредба № 9 от 23.04.2008 г. за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарствени продукти, показали несъответствие с изискванията за качество, безопасност и ефикасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-13

 Наредба № 9 от 31.03.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5. "Риболов във вътрешни водоеми" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Наредба № 9 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.4. "Мерки, насочени към опазване здравето на животните" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-01

 Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Наредба № 9 от 5.06.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. "Акваекологични мерки" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакулт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-12

 Наредба № 9 от 19.11.2013 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 - 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-21

 Наредба № 9 от 26.05.2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Наредба № 9 от 26.07.2017 г. за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Наредба № 9 от 5.12.2019 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Наредба № 9 от 26.02.2021 г. за интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрола върху интегрираното производство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Наредба № 10 за съдебните и арбитражните експертизи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 10 от 4.05.2000 г. за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при производството и продажбата на рибни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 10 от 27.07.2000 г. за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обособени VSAT мрежи с управляваща станция на територията на Република България без конкурс или търг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 10 от 10.02.2003 г. за извършване на превози на пътници и товари между български пристанища от кораби, плаващи под чуждо знаме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-25

 Наредба № 10 от 17.02.2003 г. за фуражите със специално предназначение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Наредба № 10 от 26.11.2003 г. за вътрешния контрол в банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Наредба № 10 от 26.11.2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Наредба № 10 от 16.12.2003 г. за износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и за водене на митническите регистри по чл. 10а от Валутния закон (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 10 от 24.02.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Наредба № 10 от 19.09.2005 г. за реда на контрол и отчетност на складовете за съхранение наизкупено при намеса на пазара зърно (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 14)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 1302 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА