Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 14)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>
 Наредба № 1 от 24.10.2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 Наредба № 1 от 19.01.2007 г. за условията и реда за провеждане на контрол на вноса и износа на разплодни животни и биологични продукти - сперма, яйцеклетки и ембриони, получени от разплодни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-02

 Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-14

 Наредба № 1 от 21.03.2007 г. за условията и реда за производство, внос, продажба и поддържане на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-10

 Наредба № 1 от 4.04.2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Наредба № 1 от 5.06.2007 г. за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-22

 Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Наредба № 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 1 от 18.04.2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-17

 Наредба № 1 от 19.12.2008 г. за условията и реда за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-14

 Наредба № 1 от 22.12.2008 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Наредба № 1 от 26.01.2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-27

 Наредба № 1 от 25.01.2012 г. за изискванията към рекламата на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-01

 Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Наредба № 1 от 7.02.2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането (отм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-11

 Наредба № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-18

 Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Наредба № 1 от 1.08.2013 г. за условията и реда за съхраняване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-17

 Наредба № 1 от 11.03.2014 г. за изискванията за производството и/или търговията с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Наредба № 1 от 05.01.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Eкскурзовод"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-11

 Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 20
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Наредба № 1 от 5.01.2017 г. за съхранение, транспортиране и износ на неодобрени активни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Наредба № 1 от 10.01.2018 г. за формата и съдържанието на обособените баланси на управление "Емисионно", управление "Банково" и на консолидирания отчет за финансовото състояние на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-08

 Наредба № 1 от 22.01.2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 1 от 12.03.2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидрокан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Наредба № 1 от 18.07.2018 г. за реда за издаване на разрешения за извършване на търговска дейност с движими културни ценности и за водене на регистъра по чл. 116, ал. 1 от Закона за културното наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Наредба № 1 от 1.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-01

 Наредба № 1 от 3.04.2019 г. за осъществяване на пилотска дейност в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Наредба № 1 от 13.01.2021 г. за ветеринарномедицинските изисквания и мерките за биосигурност към животновъдните обекти за риба и други водни организми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Наредба № 2 от 19.02.1998 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-08

 Наредба № 2 от 7.01.2000 г. за лицензиите и разрешенията, издавани от Българската народна банка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-16

 Наредба № 2 от 21.01.2002 г. за финансово подпомагане на сдруженията за напояване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10

 Наредба № 2 от 5.03.2003 г. за реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на националните, регионалните и областните планове и програми за развитие, устройствените планове и техните изменения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-20

 Наредба № 2 от 26.01.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на предно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови трактори с тясна колея по отношение на предно монтираната защитна конструкция при преобръщане (отм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 2 от 27.02.2004 г. за условията и реда за разпореждане с акцизни стоки, отнети в полза на държавата от данъчните органи по Закона за акцизите и Закона за тютюна и тютюневите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-12

 Наредба № 2 от 19.05.2004 г. за определени епоксидни производни, използвани за производство на материали и предмети, предназначени за контакт с храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-23

 Наредба № 2 от 7.07.2005 г. за категоризиране на туристическите хижи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-30

 Наредба № 2 от 3.01.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към суровините и храните от животински произход за лична консумация при внасянето им от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Наредба № 2 от 6.02.2006 г. за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 2 от 5.04.2006 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-11

 Наредба № 2 от 22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-14

 Наредба № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-09

 Наредба № 2 от 9.01.2008 г. за определяне на ветеринарномедицинските изисквания при търговия и внасяне на продукти от животински произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-22

 Наредба № 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-16

 Наредба № 2 от 5.02.2008 г. за изискванията към събирането, потвърждаването и предоставянето на информация за нежелани лекарствени реакции и към съдържанието и формата на спешните доклади за съобщения за нежелани лекарствени реакции и периодичните доклади
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-04

 Наредба № 2 от 6.10.2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-21

 Наредба № 2 от 2.02.2009 г. за залесяване и инвентаризация на горските култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-19

 Наредба № 2 от 11.02.2009 г. за условията за отглеждане на космат и пернат дивеч в животновъдни обекти, съобразени с неговите физиологически и поведенчески особености
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-20

 Наредба № 2 от 8.06.2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-19

 Наредба № 2 от 11.02.2010 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-15

 Наредба № 2 от 30.01.2012 г. за условията, начините и реда за прилагане на продукти за растителна защита в горските територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Наредба № 2 от 25.02.2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследство за изнасяне и временно изнасяне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба № 2 от 4.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-25

 Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Наредба № 2 от 26.10.2015 г. за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и Националната мрежа на туристическите информационни центрове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-03

 Наредба № 2 от 23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-12

 Наредба № 2 от 19.03.2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Наредба № 2 от 26.03.2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-15

 Наредба № 2 от 1.07.2019 г. за реда за водене на регистъра на народните читалища и на читалищните сдружения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-09

 Наредба № 2 от 5.08.2020 г. за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за пе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Наредба № 2 от 20.01.2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-29

 Наредба № 2 от 9.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Наредба № 3 от 14.08.1998 г. за изискванията за представителност и условията и реда за водене и съхраняване на регистъра на представителните регионални, местни и браншови туристически организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 12.02.1999 г. за начините за определяне размера на лицензионните и други такси по глава единадесета, раздел II от Закона за далекосъобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 14.06.1999 г. за защита на потребителите при обозначаване на цените на стоките и услугите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 16.07.1999 г. за складовия регистър при публичен склад
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 1.09.1999 г. за издаване на индивидуална лицензия за инсталиране и експлоатация на система от телефонни апарати за обществено ползване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 10.01.2001 г. за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-19

 Наредба № 3 от 11.01.2001 г. за фуражните добавки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Наредба № 3 от 27.06.2002 г. за безналичните плащания и националната платежна система (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Наредба № 3 от 15.05.2003 г. за Националната схема за екомаркировка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Наредба № 3 от 26.01.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови колесни трактори с тясна колея по отношение на задно монтираната защитна конструкция при преобръщан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Наредба № 3 от 6.04.2004 г. за измерване тонажа на морските кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-25

 Наредба № 3 от 18.02.2005 г. за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за посевни качества на семената и на лаборатории за определяне здравното състояние на семената и посадъчния материал (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-12

 Наредба № 3 от 4.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Наредба № 3 от 29.09.2005 г. за паричните преводи и платежните системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Наредба № 3 от 2006 г. за отчетите на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 3 от 25.04.2006 г. за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-09

 Наредба № 3 от 6.02.2007 г. за реда за предоставяне на обезпечения в областта на земеделието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Наредба № 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-23

 Наредба № 3 от 16.01.2008 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане и за плащане при преструктуриране и конверсия на винени лозя (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-06

 Наредба № 3 от 4.03.2008 г. за критериите за класификация на лекарствените продукти и изискванията към документацията за извършване на промяна в класификацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-14

 Наредба № 3 от 31.10.2008 г. за маркирането и етикетирането на екземпляри от видовете съгласно Регламент 338/97 за опазване на видовете от дива фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Наредба № 3 от 25.02.2009 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Наредба № 3 от 25.05.2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-24

 Наредба № 3 от 16.07.2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Наредба № 3 от 19.02.2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-28

 Наредба № 3 от 25.02.2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Наредба № 3 от 19.02.2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на нез
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-20

 Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 14)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 1302 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА