Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 14)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Нaредба № ДВ-103 от 21.08.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Наредба № H-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-08

 Наредба № H-6 от 26.04.2024 г. за условията и реда за разплащания с публични средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-30

 Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-01

 Наредба № Iз-1053 от 19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-19

 Наредба № Iз-2895 от 15.11.2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-29

 Наредба № V-12-707 от 15.11.2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-26

 Наредба № Е-РД-04-05 от 8.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Наредба № Е-РД-04-1 от 3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Наредба № Е-РД-04-1 от 12.03.2020 г. за топлоснабдяването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-20

 Наредба № Е-РД-04-1 от 5.04.2022 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации и инсталациите за комбинирано отопление и вентилация по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, усл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-15

 Наредба № Е-РД-04-1 от 4.12.2023 г. за изчисляването на дeлa на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и дела на възобновяеми източници в транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Наредба № Е-РД-04-1 от 5.01.2024 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на средствата по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-16

 Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Наредба № Е-РД-04-2 от 19.04.2019 г. за условията и редa за извършване на оценка на енергийните спестявания, реализирани в резултат на изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност при производството, преноса и разпределението на енергия и за п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Наредба № Е-РД-04-2 от 2.04.2024 г. за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-09

 Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвържд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Наредба № Е-РД-04-3 от 23.05.2024 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри на енергийните обекти, собственост на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи, както и на хи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-04

 Наредба № Е-РД-04-4 от 14.07.2016 г. за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Наредба № Е-РД-16-427 от 02.09.2015 г. за критериите, на които трябва да отговарят всеобхватната оценка, анализът на разходите и ползите и анализът на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство на енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-15

 Наредба № Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-12

 Наредба № Н-1 от 1.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-23

 Наредба № Н-1 от 20.02.2015 г. за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № Н-1 от 17.01.2022 г. за информационната система на съдебното изпълнение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-02

 Наредба № Н-1 от 25.05.2022 г. за условията и реда за подаване на данни и информация в Портала на Европейския съюз (ЕС) по чл. 80 и за достъпа до Базата данни на ЕС по чл. 81 от Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16.04.2014
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-31

 Наредба № Н-1 от 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-24

 Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-28

 Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на минис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-21

 Наредба № Н-12 от 5.08.2019 г. за реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни превозни средства за общес
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-16

 Наредба № Н-13 от 8.09.2006 г. за прилагане на системата Интрастат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-09

 Наредба № Н-17 от 13.12.2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-27

 Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-30

 Наредба № Н-2 от 30.05.2007 г. за техническите и функционалните изисквания към автоматизираните системи за водене на материалната отчетност в търговските обекти за безмитна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-08

 Наредба № Н-2 от 24.03.2009 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

 Наредба № Н-2 от 2.07.2012 г. за определяне като негодно на игрално и комуникационно оборудване и за реда и начина за бракуването и унищожаването му (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Наредба № Н-2 от 30.01.2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-03

 Наредба № Н-2 от 30.06.2016 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-27

 Наредба № Н-2 от 18.02.2020 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Наредба № Н-2 от 26.05.2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19 (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-03

 Наредба № Н-20 от 29.12.2006 г. за изискванията към формата, структурата и съдържанието на финансовите отчети, които се съставят от застрахователните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Наредба № Н-21 от 29.12.2006 г. за изискванията към формата, структурата и съдържанието на финансовите отчети, които се съставят от кредитни и финансови институции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Наредба № Н-21 от 19.12.2023 г. за изискванията към чистите превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-05

 Наредба № Н-3 от 15.03.2011 г. за определяне на методиката за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен период на пътните превозни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-23

 Наредба № Н-3 от 28.11.2011 г. за предоставяне на информация от ведомства и научни институти с бюджетно финансиране и водоползвателите, чиято дейност оказва значимо въздействие върху състоянието на водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Наредба № Н-3 от 4.09.2012 г. за воденето, поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства в електронните регистри на Държавната комисия по хазарта и за предоставяните електронни услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Наредба № Н-3 от 22.05.2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната годи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-22

 Наредба № Н-3 от 31.07.2020 г. за воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Наредба № Н-3 от 12.03.2021 г. за регистрация и контрол на обектите за производство, преработка и/или дистрибуция на храни в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Наредба № Н-3 от 6.04.2023 г. за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Наредба № Н-32 от 19.09.2007 г. за съгласуването на действията и обмяната на информация при разследване на железопътни произшествия и инциденти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Наредба № Н-4 от 21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-02

 Наредба № Н-4 от 3.06.2009 г. за условията и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър) за митнически цели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13

 Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-04

 Наредба № Н-4 от 11.02.2021 г. за подлежащите на вписване обстоятелства, условията и реда за водене и поддържане на регистрите по Закона за хазарта, както и предоставяните електронни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Наредба № Н-4 от 2.06.2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Наредба № Н-5 от 29.09.2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-23

 Наредба № Н-5 от 24.11.2023 г. за утвърждаване на образци по чл. 693а от Търговския закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № Н-6 от 11.04.2023 г. за условията и реда за експлоатацията на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-25

 Наредба № Н-7 от 12.06.2008 г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-18

 Наредба № Н-7 от 19.09.2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-08

 Наредба № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-15

 Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Наредба № РД-02-20-1 от 12.06.2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Наредба № РД-02-20-1 от 5.10.2022 г. за изпълнение на стоманени конструкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-18

 Наредба № РД-02-20-1 от 26.10.2023 г. за изпълнение и приемане на земни работи, земни съоръжения, земна основа и фундаменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-10

 Наредба № РД-02-20-1 от 01.04.2024 г. за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията към тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-19

 Наредба № РД-02-20-2 от 8.06.2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-12

 Наредба № РД-02-20-2 от 28.09.2020 г. за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Наредба № РД-02-20-3 от 18.11.2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на Единна информационна система за ВиК услугите и на регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-31

 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Наредба № РД-02-20-6 от 19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-03

 Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-05

 Наредба № РД-04-01 от 27.10.2017 г. за регистъра на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Наредба № РД-04-2 от 16.07.2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-01

 Наредба № РД-04-3 от 2.03.2018 г. за условията и реда за извършване на внос и износ, превозване, преработване, съхраняване, влагане и използване в производствения процес на смеси, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични вещества, вписан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Наредба № РД-04-3 от 26.04.2021 г. за осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17.05.2017 г. за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, та
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Наредба № РД-04-4 от 27.03.2023 г. за условията и реда за осъществяване на контрол върху дейностите, свързани с производството на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, извършван от междуведомствена комисия, създадена съгласно чл.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-07

 Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-09

 Наредба № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-22

 Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Наредба № РД-16-1082 от 15.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-19

 Наредба № РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-09

 Наредба № РД-16-130 от 24.02.2006 г. за реда за предоставяне на информация на потребителите и за означаване на цените при ремонт на битови уреди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-07

 Наредба № РД-16-267 от 19.03.2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № РД-16-301 от 20.03.2009 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Наредба № РД-16-301 от 10.03.2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условият
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Наредба № РД-16-317 от 27.02.2013 г. за реда за издаване на удостоверения и вписване в регистъра на лицата, които извършват монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Наредба № РД-16-347 от 2.04.2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-16

 Наредба № РД-16-348 от 2.04.2009 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-25

 Наредба № РД-16-511 от 7.06.2006 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-21

 Наредба № РД-16-558 от 8.05.2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 14)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 1383 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА