Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 14)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Наредба № 13 от 7.04.2005 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Наредба № 13 от 27.10.2005 г. за условията и реда за подаване на досиета и упражняване на контрол на съответствието на географски означения на земеделски и хранителни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Наредба № 13 от 3.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на граничен ветеринарномедицински контрол при внасяне, изнасяне и транзитно преминаване на животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-13

 Наредба № 13 от 2.08.2007 г. за условията и реда за извършване на дейностите по селекция, репродукция и търговия с чистопородни животни от вида "говеда" и "биволи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 13 от 3.04.2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Наредба № 13 от 8.05.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4. "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Ри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Наредба № 13 от 16.07.2009 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-02

 Наредба № 13 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.2. "Публична помощ за временно прекратяване на риболовни дейности" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-08

 Наредба № 13 от 27.06.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4 "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Ри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Наредба № 13 от 18.08.2016 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за БАЕ кодове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-02

 Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Наредба № 13 от 30.11.2021 г. за условията и реда за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-10

 Наредба № 13 от 1.09.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г. в секторите "Плодове и зеленчуци" и "Мляко и млечни продукти"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-12

 Наредба № 14 от 19.07.2000 г. за защита и хуманно отношение към селскостопанските животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Наредба № 14 от 6.04.2001 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие, през 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 14 от 18.05.2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в земеделски стопанства по специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Републик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 14 от 1.04.2003 г. за определяне на населените места в селски и планински райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-16

 Наредба № 14 от 15.05.2003 г. за презграничните преводи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Наредба № 14 от 8.04.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на емисиите на замърсители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 14 от 14.09.2004 г. за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-02

 Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 14 от 27.10.2005 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни, храстови и ловни видове в природата и отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеждане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-14

 Наредба № 14 от 3.02.2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-30

 Наредба № 14 от 2.08.2007 г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност, търговия и участие в конно-спортни състезания на регистрирани еднокопитни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 14 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони" от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-19

 Наредба № 14 от 2.07.2008 г. за реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-20

 Наредба № 14 от 8.05.2009 г. за ограниченията за употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти при животни, от които се добиват суровини и храни, предназначени за консумация от хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19

 Наредба № 14 от 4.02.2010 г. за съдържанието на одиторския доклад за надзорни цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Наредба № 14 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. "Акваекологични мерки" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и акваку
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-12

 Наредба № 14 от 11.09.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-24

 Наредба № 14 от 15.10.2012 г. за летищата и летищното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-07

 Наредба № 14 от 28.07.2014 г. за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните метод
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-15

 Наредба № 14 от 9.12.2021 г. за хигиената на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-15

 Наредба № 14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-07

 Наредба № 15 за използуване и контрол на тахографите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 15 от 18.05.2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие и разнообразяване на икономическите дейности, предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи по специалната предприсъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 15 от 12.12.2002 г. за контрол върху сделките с безналични държавни ценни книжа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-23

 Наредба № 15 от 1.04.2003 г. за ветеринарномедицинските изисквания при внос на птици и яйца за люпене (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Наредба № 15 от 8.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности свобода (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-09

 Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Наредба № 15 от 2.09.2004 г. за условията и реда за осигуряване на универсалната далекосъобщителна услуга и качеството, на което тя отговаря (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Наредба № 15 от 28.09.2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-22

 Наредба № 15 от 10.11.2005 г. за реда и условията за регистрация на земеделската и горската техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-09

 Наредба № 15 от 3.02.2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-09

 Наредба № 15 от 3.08.2007 г. за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Наредба № 15 от 4.10.2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Наредба № 15 от 7.04.2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-18

 Наредба № 15 от 17.04.2009 г. за принципите и изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване и на активни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № 15 от 8.05.2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-09

 Наредба № 15 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № 15 от 13.04.2011 г. за аеронавигационното информационно обслужване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Наредба № 15 от 1.10.2012 г. за реда за предоставяне на обезпечения за издаване на лицензии за внос и износ, сертификати за предварително фиксиране и удостоверения за възстановяване за селскостопански продукти от или за трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-26

 Наредба № 15 от 24.07.2015 г. за търговия на предбазови, базови и сертифицирани семена картофи от съответните класи на пазара на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-26

 Наредба № 15 от 17.01.2024 г. за предаване и приемане на отпадъци от кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Наредба № 16 от 18.05.2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти по специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 16 от 1.04.2003 г. за общите изисквания към ветеринарните проверки при въвеждане на продукти на митническата територия на страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Наредба № 16 от 21.04.2004 г. за производство и търговия с посевен и посадъчен материал от декоративни растения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-11

 Наредба № 16 от 7.07.2004 г. за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Наредба № 16 от 13.10.2004 г. за правилата за разпределение и процедурите по предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-11

 Наредба № 16 от 29.09.2005 г. за електронните платежни инструменти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Наредба № 16 от 17.11.2005 г. за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за класификация на кланични трупове по скалите на Съюза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-09

 Наредба № 16 от 3.02.2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

 Наредба № 16 от 14.09.2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-23

 Наредба № 16 - 28 от 22.01.2008 г. за съдържанието, условията, реда и начина за предоставяне на информация за произведените, изкупените и продадени количества енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници и произведените, изкупените и продаде
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-22

 Наредба № 16 - 27 от 22.01.2008 г. за условията и реда за извършване на оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-05

 Наредба № 16 от 30.05.2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № 16 от 20.05.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. "Колективни дейности" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Наредба № 16 от 16.07.2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-13

 Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-17

 Наредба № 16 от 4.10.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. "Пилотни проекти" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, ф
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Наредба № 16 от 29.03.2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-30

 Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който щ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-08

 Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Наредба № 16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Наредба № 16-437 от 4.05.2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Наредба № 17 от 22.02.2001 г. за установяване размера на вложенията на банките по чл. 30 от Закона за банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Наредба № 17 от 23.07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Наредба № 17 от 7.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 33
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Наредба № 17 от 4.10.2004 г. за лицензиране на превозвачи за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Наредба № 17 от 3.06.2005 г. за правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Наредба № 17 от 17.11.2005 г. за ветеринарномедицинските изисквания към карантинните депа за събиране за износ на едри и дребни преживни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Наредба № 17 от 3.02.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта шап по двукопитните животни и за условията и реда за прилагането им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-20

 Наредба № 17 от 14.09.2007 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, или семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-09

 Наредба № 17 от 16.06.2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-15

 Наредба № 17 от 21.05.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. "Пилотни проекти" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Наредба № 17 от 22.01.2013 г. за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-19

 Наредба № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-14

 Наредба № 18 от 10.06.2004 г. за условията и реда за извършване на диагностика, преработка и съхранение на кръв и кръвни съставки и качеството на кръвта от внос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-01

 Наредба № 18 от 10.11.2004 г. за задължителното застраховане по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за застраховането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-24

 Наредба № 18 от 12.11.2004 г. за енергийните характеристики на обектите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Наредба № 18 от 3.12.2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Наредба № 18 от 3.06.2005 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-22

 Наредба № 18 от 20.10.2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-11

 Наредба № 18 от 14.12.2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Наредба № 18 от 10.02.2006 г. за здравните изисквания към животни компаньони при придвижването и транспортирането им с нетърговска цел (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Наредба № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-09

 Наредба № 18 от 17.10.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.6. "Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативната програма за развити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-27

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 14)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 1375 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА