Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 14)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Наредба № 15 от 3.08.2007 г. за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Наредба № 15 от 4.10.2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Наредба № 15 от 7.04.2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-18

 Наредба № 15 от 17.04.2009 г. за условията за издаване на разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване и на активни вещест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-08

 Наредба № 15 от 8.05.2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 15 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № 15 от 13.04.2011 г. за аеронавигационното информационно обслужване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Наредба № 15 от 1.10.2012 г. за реда за предоставяне на обезпечения за издаване на лицензии за внос и износ, сертификати за предварително фиксиране и удостоверения за възстановяване за селскостопански продукти от или за трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-26

 Наредба № 15 от 24.07.2015 г. за търговия на предбазови, базови и сертифицирани семена картофи от съответните класи на пазара на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-26

 Наредба № 16 от 18.05.2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти по специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 16 от 1.04.2003 г. за общите изисквания към ветеринарните проверки при въвеждане на продукти на митническата територия на страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Наредба № 16 от 21.04.2004 г. за производство и търговия с посевен и посадъчен материал от декоративни растения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-11

 Наредба № 16 от 7.07.2004 г. за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Наредба № 16 от 13.10.2004 г. за правилата за разпределение и процедурите по предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-11

 Наредба № 16 от 29.09.2005 г. за електронните платежни инструменти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Наредба № 16 от 17.11.2005 г. за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за класификация на кланични трупове по скалите на Съюза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 16 от 3.02.2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Наредба № 16 от 14.09.2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-23

 Наредба № 16 - 28 от 22.01.2008 г. за съдържанието, условията, реда и начина за предоставяне на информация за произведените, изкупените и продадени количества енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници и произведените, изкупените и продаде
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-22

 Наредба № 16 - 27 от 22.01.2008 г. за условията и реда за извършване на оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-05

 Наредба № 16 от 30.05.2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-26

 Наредба № 16 от 20.05.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. "Колективни дейности" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Наредба № 16 от 16.07.2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-13

 Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-17

 Наредба № 16 от 4.10.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. "Пилотни проекти" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, ф
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Наредба № 16 от 29.03.2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който щ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-08

 Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Наредба № 16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Наредба № 16-437 от 4.05.2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Наредба № 17 от 22.02.2001 г. за установяване размера на вложенията на банките по чл. 30 от Закона за банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Наредба № 17 от 23.07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Наредба № 17 от 7.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 33
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Наредба № 17 от 4.10.2004 г. за лицензиране на превозвачи за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Наредба № 17 от 3.06.2005 г. за правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Наредба № 17 от 17.11.2005 г. за ветеринарномедицинските изисквания към карантинните депа за събиране за износ на едри и дребни преживни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Наредба № 17 от 3.02.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта шап по двукопитните животни и за условията и реда за прилагането им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-20

 Наредба № 17 от 14.09.2007 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, или семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-09

 Наредба № 17 от 16.06.2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-15

 Наредба № 17 от 21.05.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. "Пилотни проекти" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Наредба № 17 от 22.01.2013 г. за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-19

 Наредба № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-14

 Наредба № 18 от 10.06.2004 г. за условията и реда за извършване на диагностика, преработка и съхранение на кръв и кръвни съставки и качеството на кръвта от внос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-01

 Наредба № 18 от 10.11.2004 г. за задължителното застраховане по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за застраховането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-24

 Наредба № 18 от 12.11.2004 г. за енергийните характеристики на обектите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Наредба № 18 от 3.12.2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Наредба № 18 от 3.06.2005 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-22

 Наредба № 18 от 20.10.2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-11

 Наредба № 18 от 14.12.2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Наредба № 18 от 10.02.2006 г. за здравните изисквания към животни компаньони при придвижването и транспортирането им с нетърговска цел (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Наредба № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-09

 Наредба № 18 от 17.10.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.6. "Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативната програма за развити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-27

 Наредба № 18 от 04.11.2016 г. за съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на производство на аквакултури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Наредба № 19 от 12.08.1996 г. за Централния депозитар за ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 19 от 10.05.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при внос на някои животни, сперма, яйцеклетки и ембриони (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Наредба № 19 от 29.09.2003 г. за санитарно-хигиенни изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Наредба № 19 от 5.05.2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-26

 Наредба № 19 от 12.11.2004 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Наредба № 19 от 8.12.2004 г. за пенсионните резерви и резервите за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Наредба № 19 от 9.12.2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Наредба № 19 от 14.12.2005 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта син език по преживните животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-14

 Наредба № 19 от 10.02.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Наредба № 19 от 6.11.2007 г. за ограничаване и ликвидиране на някои екзотични болести по животните и мерките срещу везикулозната болест по свинете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Наредба № 19 от 20.10.2016 г. за кредитните посредници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Наредба № 19 от 8.11.2016 г. за биологично изпитване на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Наредба № 20 от 29.11.2002 г. за издаване на сертификати по чл. 9, ал. 2 от Закона за кредитните институции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-15

 Наредба № 20 от 30.09.2003 г. за нормата за максимално допустимо количество на ерукова киселина в маслата и мазнините, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 20 от 14.05.2004 г. за окачествяване на кланични трупове от овце по скалата (S)EUROP (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19

 Наредба № 20 от 12.11.2004 г. за обстоятелствата и реда за вписване на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, и получаване на информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-22

 Наредба № 20 от 17.06.2005 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-20

 Наредба № 20 от 14.12.2005 г. за условията за производство, съхранение, отпускане, транспортиране, деконтаминация, детоксикация и унищожаване на медикаментозни фуражи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-21

 Наредба № 20 от 10.02.2006 г. за изискванията към дейностите, извършвани на всички етапи от събирането до обезвреждането на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, както и тяхната употреба, пускане на пазара и транзитно преминаване (
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-24

 Наредба № 20 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 20 от 2009 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Наредба № 20 от 24.09.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.4. "Дребномащабен крайбрежен риболов" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от Оперативната програма за раз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-06

 Наредба № 20 от 8.09.2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Наредба № 20 от 24.04.2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-14

 Наредба № 21 от 19.02.1998 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Наредба № 21 от 14.05.2004 г. за окачествяване на кланични трупове от свине по скалата (S)EUROP (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19

 Наредба № 21 от 12.11.2004 г. за обследване за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Наредба № 21 от 16.03.2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и здравноосигурителните дружества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Наредба № 21 от 5.07.2005 г. за безопасността на риболовните кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Наредба № 21 от 14.12.2005 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-08

 Наредба № 21 от 10.02.2006 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-17

 Наредба № 21 от 11.05.2007 г. за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Наредба № 21 от 10.12.2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Наредба № 21 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подобряване икономическата стойност на горите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 21 от 24.09.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "Безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Наредба № 22 от 16.07.1998 г. за централен кредитен регистър на банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Наредба № 22 от 13.10.2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Наредба № 22 от 14.05.2004 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при птици и реда за водене на регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-04

 Наредба № 22 от 5.10.2005 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-03

 Наредба № 22 от 14.12.2005 г. за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-23

 Наредба № 22 от 10.02.2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наредба № 22 от 8.05.2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 22 от 10.12.2007 г. за реда за предоставяне управлението на рибните ресурси в изкуствени водни обекти - държавна собственост, на сдружения за любителски риболов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 14)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 1302 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА