Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 2201 до 2300 (стр. 23 от 26)
<<първа <предишна  18  19  20  21  22 23 24  25  26  следваща> последна>>
 Наредба за прилагане на чл. 10, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Наредба за прилагане на чл. 5, ал. 2 от Закона за амнистия и връщане на отнети имущества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-01

 Наредба за приложение на Правилника за реда по железните пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-12

 Наредба за принципите, инспекцията и удостоверяването на добрата лабораторна практика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-24

 Наредба за приобщаващото образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Наредба за приходите и разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Националният фонд "Българска гора"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04

 Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-07

 Наредба за провеждане на конкурси за финансиране на проекти и програми от фонд "Рехабилитация и социална интеграция" към МС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и на концесии за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Наредба за провеждането на конкурси за доставка на стоки и извършване на услуги в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за продажба и покупка на чуждестранна валута и за влоговете на местни лица във валута
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Бълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Наредба за проспектите за набиране на капитала и за публично предлагане на акции на приватизационен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-13

 Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-21

 Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2018/2019 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-05

 Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за работното време, почивките и отпуските
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Наредба за радиационна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Наредба за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Наредба за радиационна защита при дейности с радиационни дефектоскопи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-08

 Наредба за разглеждане на спорове по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-15

 Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-08

 Наредба за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за различните или специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, начина на тяхното отчитане и деклариране, както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност за вътрешн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-10

 Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за размера на обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за разновидностите специални вина и правилата за тяхното производство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за разрешените енологични практики и обработки и контрола по тяхното извършване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за регистрация и контрол на задграничните дружества с българско държавно участие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за регистрация на ръководните органи на местните поделения на признатите от Министерския съвет изповедания в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за регистриране на наименованията на артистичните групи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-22

 Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-22

 Наредба за реда за воденето и съдържанието на регистъра на дружествата, на които е издадена лицензия за доброволно здравно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда за достъп до Националната визова информационна система на Република България и до Визовата информационна система на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Наредба за реда за заплащане на таксите по Закона за безопасно използване на ядрената енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Наредба за реда за извършване на метрологичен контрол и за знаците, които удостоверяват резултатите от него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-19

 Наредба за реда за издаване на лицензии за внос на земеделски продукти в рамките на тарифни квоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

 Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-05

 Наредба за реда за издаване на разрешение за извършване на дейност като приватизационен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда за издаване на разрешение за придобиване на акции на друг приватизационен фонд, за преобразуване и за прекратяване на приватизационните фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда за използване на документите от Националния архивен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Наредба за реда за използване на държавните дългосрочни облигации, емитирани по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., за погасяване на задълженията към държавата, възникнали по реда на същия закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-01

 Наредба за реда за лицензиране на публичните складове за зърно, регистрация на зърнохранилищата и деклариране на другите обекти за съхранение на зърно и за контрола върху тяхната дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Наредба за реда за набиране, управление и разходване на средствата по фонд "Укрепване на здравето" към Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за реда за налагане на имуществени санкции по Закона за народното здраве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Наредба за реда за осъществяване на разрешените от Комитета по санкциите на ООН сухопътни транзитни превози през територията на Сърбия и Черна гора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Наредба за реда за плащане на вноската при превишение на Националната млечна квота
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Наредба за реда за подаване на заявления за обезщетяване чрез инвестиционни бонове от лицата по § 6, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за реда за подаване на предложения за приватизация на държавни и общински предприятия и обособени техни части по реда на чл. 35 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда за предоставяне и изплащане на държавни парични награди на лица с особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Наредба за реда за предоставяне и унищожаване на отнети в полза на държавата вещи по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-01

 Наредба за реда за предоставяне на посреднически услуги от Агенцията по заетостта на чуждестранни работодатели за наемане на работа на български граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-17

 Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-25

 Наредба за реда за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи, предоставени за управление на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Наредба за реда за регистрация на доставчиците на удостоверителни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-24

 Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Наредба за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

 Наредба за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-10

 Наредба за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "Радиоактивни отпадъци"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-10

 Наредба за реда за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерките за тяхната защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Наредба за реда за утвърждаване и за начина на използване и съхраняване на еталоните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и за начина за използване и съхраняване на еталоните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-16

 Наредба за реда за участие в приватизацията на притежателите на държавни дългосрочни облигации, емитирани по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., и на Постановление № 244 на Министерския съвет от 1991 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за реда и методиката за определяне на коефициента по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане и за определяне на механизма за заявяване на средства от централния бюджет и за изплащане на застрахователни обезщетения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба за реда и начина за внос и износ на опасни химични вещества, препарати и продукти на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-04

 Наредба за реда и начина за извършване на метрологичен надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-28

 Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Наредба за реда и начина за издаване на лицензии за извършване на проверка на средства за измерване и за издаване на лицензии за извършване на ремонт на средства за измерване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-05

 Наредба за реда и начина за инвентаризация, проучвания, извършване и поддържане на необходимите възстановителни мероприятия на площи с увредени почви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба за реда и начина за нанасяне на специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-27

Показани от 2201 до 2300 (стр. 23 от 26)
<<първа <предишна  18  19  20  21  22 23 24  25  26  следваща> последна>>

Общо: 2543 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА