Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 2301 до 2400 (стр. 24 от 26)
<<първа <предишна  19  20  21  22  23 24 25  26  следваща> последна>>
 Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-05

 Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-05

 Наредба за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-05

 Наредба за реда и начина на взаимодействие между Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на земеделието, Комисията за защита на конкуренц
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-12

 Наредба за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър и делата на търговците по служебен път
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Наредба за реда, условията и критериите за признаването на организациите на военноинвалидите и военнопострадалите за национално представителни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-11

 Наредба за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба за секретните патенти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-28

 Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Наредба за системата от критерии за разработване на програмите за финансово оздравяване и преструктуриране на държавните предприятия, фирми и търговски дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-29

 Наредба за служебното положение на държавните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Наредба за снабдяване с основни хранителни и нехранителни стоки във време на война
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и здравноосигурителните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Наредба за специално ползване на пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Наредба за специфичните изисквания за извършване на хранително банкиране и контрола върху тази дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-05

 Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Наредба за специфичните изисквания към храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, особено при спортисти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-27

 Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-11

 Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Наредба за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Наредба за статистическите изследвания на структурата на насаждения с определени овощни видове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за статистическите изследвания, провеждани в свиневъдството, говедовъдството, биволовъдството, овцевъдството, козевъдството и в производството на месо, мляко и млечни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за стимулите и санкциите при използуване на водите от социалистическите организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за стипендиантската програма в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Наредба за стоките, имитиращи храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-03

 Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-08

 Наредба за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-24

 Наредба за структурата на капитала и съотношението му с балансовите активи и пасиви на пенсионноосигурителните дружества, за условията за ползване на заеми от тях и за поддържането на минимални ликвидни средства от пенсионноосигурителните дружества и от д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за студентските стажове в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на активни имплантируеми медицински изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-02

 Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на ин витро диагностичните медицински изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-02

 Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-02

 Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-03

 Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Наредба за трудовите и осигурителните отношения на българските граждани, изпратени на работа в чужбина от български работодатели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-27

 Наредба за трудовото възнаграждение на екипажите на риболовни кораби, които работят по договори с чуждестранни физически и юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за трудоустрояване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Наредба за търговете и конкурсите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Наредба за управление на държавните здравни заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за управление на еднолични търговски дружества с държавно имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за управление на минните отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-08

 Наредба за управлението и дейността на фонд "Материална база, квалификация и стимулиране на служителите по цените" към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за управлението и реда за разходване, отчитане и контрол на средствата по фонд "Отбрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за усвояване на военни изделия и за създаване и поддържане на мощности за военновременна дейност на националното стопанство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Наредба за условията и редa за извършване на превоз на радиоактивни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-14

 Наредба за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за условията и реда за водене на Регистър на Националния архивен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-06

 Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на държавната Комисия по ценните книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за вписване на лабораториите в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване и реда за извършване на проверки на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер и комуникационното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Наредба за условията и реда за връщане на кооперации и кооперативни съюзи на тяхно иззето, одържавено или преразпределено имущество след 10.09.1944 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за въвеждане и прилагане на автономни мерки за суспендиране на митата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-30

 Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наредба за условията и реда за възлагане на дейности по чл. 7, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Наредба за условията и реда за възмездяване и остойностяване на разходите по вземане, диагностика и преработка на кръв и кръвни съставки, за стимулирането, организирането и провеждането на дейностите, свързани с кръводаряването, и за реда и цените за запл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-04

 Наредба за условията и реда за дейността на животновъдните стопанства в планинските и другите необлагодетелствани райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба за условията и реда за договаряне на лекарствата, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели, стойността на които се заплаща напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-13

 Наредба за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба за условията и реда за достъп на привилегировани потребители и независими производители на електрическа енергия до електропреносната и електроразпределителните мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за достъп на привилегировани потребители и предприятия за добив на природен газ до газопреносната и/или газоразпределителните мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-02

 Наредба за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващите лозя, попълването и управлението на Националния резерв от права на засаждане на винени сортове лози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Наредба за условията и реда за извършване на експертно изследване на иззети наркотични вещества и прекурсори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Наредба за условията и реда за извършване на надзор на пазара
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-16

Показани от 2301 до 2400 (стр. 24 от 26)
<<първа <предишна  19  20  21  22  23 24 25  26  следваща> последна>>

Общо: 2543 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА