Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 2401 до 2500 (стр. 25 от 26)
<<първа <предишна  20  21  22  23  24 25 26  следваща> последна>>
 Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-15

 Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Наредба за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за условията и реда за издаване на военни карти за самоличност и за обявяване на тяхната невалидност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-14

 Наредба за условията и реда за издаване на експортни лицензии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-29

 Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-23

 Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-07

 Наредба за условията и реда за издаване на разрешение на приватизационен фонд за вземане на заем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-05

 Наредба за условията и реда за издаване, връщане и съхранение на дипломатически и служебни паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-18

 Наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Държавна агенция "Национална сигурност", които ползват жилище при условията на свободно договаряне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Министерството на вътрешните работи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-19

 Наредба за условията и реда за използване на средствата от оздравителния фонд по Закона за финансово оздравяване на държавни предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за условията и реда за изпълнение на Протокола за опазване на околната среда към Договора за Антарктика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Наредба за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-10

 Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Наредба за условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наредба за условията и реда за опазването, съхраняването, достъпа и използването на ценни електронни документи в държавните архиви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Наредба за условията и реда за оправомощаване на лица за осъществяване технически надзор на съоръжения с повищена опасност и реда за водене на регистър на съоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-21

 Наредба за условията и реда за определяне на зони с особен статут около ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за условията и реда за определяне на мерките за защита на информационните и комуникационните системи на стратегическите обекти от значение за националната сигурност и за осъществяването на контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Наредба за условията и реда за определяне цените на цигарите от местно производство и от внос на вътрешния пазар и за продажбата им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции - собственост на държавата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за условията и реда за освобождаване на малки количества ядрен материал от прилагането на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията и боеприпасите, и контрола над тях в Държавна агенция "Технически операции"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и за контрола над тях в Държавната комисия по сигурността на информацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-06

 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-25

 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Националната служба за охрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-07

 Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-29

 Наредба за условията и реда за отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране, бракуване, унищожаване и отчитане на визови стикери и на бланки за поставяне на визи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-07

 Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Наредба за условията и реда за поддържане на Списъка на регулираните професии в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища пор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-21

 Наредба за условията и реда за предоставяне на информация за стоки и услуги, които представляват риск за потребителите, и за реда за осъществяване на сътрудничество между производителите, дистрибуторите, лицата, предоставящи услуги, и контролните органи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидира
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-04

 Наредба за условията и реда за предоставяне на услугата "линии под наем"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-06

 Наредба за условията и реда за преизчисляване на обезщетенията и задълженията, които се връщат от бившите собственици при възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за условията и реда за преобразуване на пенсионноосигурителни дружества, доброволни пенсионни фондове и пенсионни фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за придобиване и изплащане на държавни дългосрочни облигации, емитирани в резултат на структурната реформа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-05

 Наредба за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции - собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции - собственост на държавата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за признаване на право за упражняване на регулирана професия, за която се изисква притежаването на общи търговски или общи професионални знания и умения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект", съответно "инженер", придобита в държава - членка на Европейския съюз, на Ев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Наредба за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-12

 Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за условията и реда за провеждане на инспекции в лечебните заведения, осъществяващи дейности по Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-08

 Наредба за условията и реда за провеждане на мобилизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Наредба за условията и реда за провеждане на преговори с потенциални купувачи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-14

 Наредба за условията и реда за продажба на държавни резерви и военновременни запаси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-14

 Наредба за условията и реда за продължаване обучението на студентите от закрития Славянски университет във висшите училища на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-15

 Наредба за условията и реда за работа на координаторите на Информационната система на вътрешния пазар и за поддържане на Списъка на компетентните органи в Република България, които подлежат на регистрация в системата в сферата на услугите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторни записи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторните инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Наредба за условията и реда за разпределяне и разходване на средствата от Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Наредба за условията и реда за разпределяне на имуществото на Агенцията за авторско право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба за условията и реда за разрешаване въвеждането на опасни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-12

 Наредба за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Наредба за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-17

 Наредба за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за условията и реда за регистриране и разрешаване на външнотърговските сделки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за регистриране на експертите за осъществяването на контрола на В и К операторите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-17

 Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-11

 Наредба за условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка "Отговорност на туроператора"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Наредба за условията и реда за стимулиране на безвъзмездните кръводарители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за условията и реда за събиране на пазарната информация за земеделски продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-20

 Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Наредба за условията и реда за създаване на гаранционен фонд на доброволен пенсионен фонд с инвестиционни бонове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за създаване на гаранционен фонд на публичните складове за съхранение на зърно и неговите функции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Наредба за условията и реда за създаване на компенсационни фондове и техните функции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър, за достъпа до данните в тях и достъпа до данните в други специализирани информационни системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Наредба за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Наредба за условията и реда за съхраняване със задължение за поверителност от председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения на образци на криптографски ключове в случай на използването им от далекосъобщителни оператори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Наредба за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения, в обекти и при дейности с източници на йонизиращи лъчения и при превоз на радиоактивни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Показани от 2401 до 2500 (стр. 25 от 26)
<<първа <предишна  20  21  22  23  24 25 26  следваща> последна>>

Общо: 2543 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА