Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 2101 до 2200 (стр. 22 от 26)
<<първа <предишна  17  18  19  20  21 22 23  24  25  26  следваща> последна>>
 Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

 Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно в Република България или преминават транзитно през ст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

 Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-14

 Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за означаване вида на материалите, използвани в основните части на обувките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-27

 Наредба за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за опазване на околната среда в морските води
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-08

 Наредба за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Наредба за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и условията за използването им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-18

 Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-21

 Наредба за определяне на границите на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност, на изискванията към представяните доказателства, особените случаи, методите и начините за определяне на коефициентите и нетния паричен поток
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба за определяне на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-24

 Наредба за определяне на критериите за степента на риска при участие в операции и мисии извън територията на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-12

 Наредба за определяне на позитивен лекарствен списък в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-27

 Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цените на универсални пощенски услуги, предоставяни от "Български пощи" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба за определяне на процедурните правила и техническите параметри за работа на далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-18

 Наредба за определяне на процедурните правила и техническите параметри за работа на радиослужба "Радиоразпръскване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-16

 Наредба за определяне на реда за получаване на съдействие и организиране на прикриването на служители на Министерството на вътрешните работи в държавни органи, организации и юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-03

 Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Наредба за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-28

 Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-05

 Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-29

 Наредба за определяне на условията, реда и цените за доставка на плазма на производителите на лекарства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-29

 Наредба за определяне размера на възнаграждението за извънреден труд на кадровите военнослужеши
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за организация на дейностите по подготовка и представяне на доклади в Комисията на Европейския съюз за прилагане на нормативни актове от правото на Европейските общности в областта на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-07

 Наредба за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-02

 Наредба за организацията на дейността по използване на служители под прикритие в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-15

 Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-09

 Наредба за освобождаване на малки количества ядрен материал от прилагането на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за осигурителните каси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Наредба за осигуряване безопасността на изследователските ядрени инсталации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Наредба за осигуряване безопасността при управление на отработено ядрено гориво
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-19

 Наредба за отговорността и за прекратяването на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент Дъблин и Регламент Евродак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-21

 Наредба за откриване на нови експериментални даляни или други специализирани обекти за стопански риболов в акваторията на Черно море
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за отменяне на Наредба № 4 от 1999 г. за военния отчет на техниката от националното стопанство (ДВ, бр. 75 от 1999 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-08

 Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Наредба за отчитане, съхраняване, превозване на ядрен материал и прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие (Загл. изм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-28

 Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-08

 Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-08

 Наредба за оценка на имуществото на държавните и общинските предприятия при образуването и преобразуването на еднолични търговски дружества с държавно имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за оценка на обектите, подлежащи на приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-14

 Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-16

 Наредба за периодичността на списанията и бюлетините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Наредба за планиране и готовност за действие при радиационна авария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Наредба за планирането на социалните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Наредба за плащанията с инвестиционни бонове и счетоводното им отчитане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за подаване на заявки и издаване на сертификати за допълнителна закрила на лекарствени продукти и продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Наредба за подготовка на наборници и запасни специалисти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за ползване на студентските общежития и столове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-25

 Наредба за ползването на повърхностните води
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестицион
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Наредба за правилата за класифициране на винените сортове лози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

 Наредба за правилата за производство на пенливи и искрящи вина и реда за използване на разрешените подслаждащи средства, ароматни и вкусови добавки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за правилата и изискванията за производството на регионални вина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-22

 Наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Наредба за предварително опакованите количества продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-09

 Наредба за пределно допустимите размери (норми) на естествените фири при манипулация, транспорт и съхраняване на химически продукти и суровини за тях в предприятията от отрасъл химическа и целулозно-хартиена промишленост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за предоставяне на преходна закрила с патенти в съответствие със Спогодбата за търговски отношения между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за предоставянето на информация на потребителите за храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Наредба за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Наредба за придобиване и отнемане на статут на държавен културен институт с национално значение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Наредба за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за придобиване на допълнителни инвестиционни бонове за компенсиране на заработени до 31.12.1997 г., но незаплатени работни заплати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за придружителните документи при превоз на грозде, местни и вносни вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства за професионална квалификация по медицинска професия и за специализация в областта на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-13

 Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-03

 Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Наредба за прилагане на Указа за установяване на трудов стаж по съдебен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за прилагане на фиксираните цени на вътрешните и международните пощенски услуги, предоставяни от "Български пощи" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за прилагане на фиксираните цени на вътрешните и международните телефонни, телеграфни и радиофикационни услуги и излъчване на радио- и телевизионни програми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за прилагане на цените на топлинната енергия и на природния газ за вътрешния пазар (Загл. изм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г., бр. 63 от 2000 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 2101 до 2200 (стр. 22 от 26)
<<първа <предишна  17  18  19  20  21 22 23  24  25  26  следваща> последна>>

Общо: 2543 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА