Регионално развитие, строителство и архитектура

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 7)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  следваща> последна>>
 Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-18

 Наредба № 8 от 14.09.1987 г. за проучване на авариите в строителството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-04

 Наредба № 8 за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-19

 Наредба № 8 от 28.12.2004 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-18

 Наредба № 8 от 27.04.2020 г. за преместваемите обекти и за информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи на територията на пристанищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-08

 Наредба № 9 от 23.05.2001 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-09

 Наредба № 9 от 12.02.2010 г. за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-02

 Наредба № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-09

 Наредба № 11 от 14.10.2003 г. за условията и реда за финансиране на проектите и дейностите на Социалноинвестиционния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-04

 Наредба № 12 за разглеждане на споровете по извършените от банките корекции на проектосметните документации, генералните сметки, разплащателните и други документи по капиталните вложения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 12 от 3.07.2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 12 от 19.10.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на регистър на лозарските стопанства и специализирана карта на лозята
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Наредба № 13 от 23.07.2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-11

 Наредба № 13 от 15.04.2004 г. за условията, на които трябва да отговаря качеството на тъканите и клетките, предмет на внос от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 14 от 23.07.2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 14 от 11.09.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-24

 Наредба № 15 от 2.06.1986 г. за стопанисване, поддържане и ремонтиране на жилищния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 15 от 6.11.1995 г. за устройство и технически надзор на тръбопроводи за водна пара и гореща вода (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Наредба № 15 от 23.07.2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-11

 Наредба № 16 от 23.07.2001 г. за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-21

 Наредба № 16-1238 от 28.12.2007 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра и условията и реда за придобиване и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-14

 Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Наредба № 18 за задачите, правата и задълженията на главния архитект и главния художник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 18 от 5.10.1999 г. за нормативи за строителство в горите и земите от горския фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-09

 Наредба № 18 от 12.11.2004 г. за енергийните характеристики на обектите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Наредба № 19 от 28.12.2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Наредба № 19 от 12.11.2004 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Наредба № 20 от 18.11.2016 г. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № 21 от 11.05.2007 г. за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Наредба № 21 от 10.10.2019 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-22

 Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Наредба № 34 от 27.08.2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 34 от 24.10.2018 г. за определяне на Методика за начина за разпределяне на разходите при определяне на цени за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и право на преминаване по Закона за електронните съобщителн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Наредба № 38 от 27.08.2003 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 39 от 21.12.2005 г. за обхвата и съдържанието на генералните планове за развитие на пристанищата за обществен транспорт с национално значение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-08

 Наредба № 39 от 10.04.2006 г. за строителство в горите и земите от горския фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-15

 Наредба № 45 за норми за допустимите стойности на вибрациите в жилищните сгради (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-02

 Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-02

 Наредба № 55 от 29.01.2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-21

 Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-05

 Наредба за единен регистър и кадастър на разрешенията за търсене и/или проучване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Наредба за застрояване на ст. София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за критериите за определяне на районите за целенасочено въздействие и териториалния им обхват (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-23

 Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-22

 Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-07

 Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-21

 Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-19

 Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на Регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и на уведомленията за разположени точки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-08

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-08

 Наредба за управлението, наблюдението, оценката, контрола за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на Националната оперативна програма за регионално развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-12

 Наредба за управлението, наблюдението, оценката, контрола за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на регионалните планове за развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-12

 Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-02

 Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-15

 Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-09

 Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на действащи предприятия и съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества или за ограничаване на посл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-12

 Наредба за условията и реда за приемане, финансиране и изпълнение на стратегиите, плановете и програмата за регионално развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-12

 Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект", съответно "инженер", придобита в държава - членка на Европейския съюз, на Ев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър, за достъпа до данните в тях и достъпа до данните в други специализирани информационни системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за простр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Наредба за форматите на данните и за условията и реда за предоставяне на достъп до информацията в Единната информационна точка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Национален план за регионално развитие за периода 2000 - 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Определение от 29.01.2020 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Основни правила за устройство, ръководство и експлоатация на постоянните общежития за работници и служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 1 на МС от 6.01.2005 г. за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 4 на МС от 12.02.1988 г. за по-нататъшно усъвършенствуване устройството на зоните за обществен отдих, вилните зони и земите за земеделско ползуване и за отстраняване нарушенията при изграждане на сгради в тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 4 на МС от 16.01.2014 г. за условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Публична инвестиционна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Постановление № 5 на МС от 20.01.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Постановление № 7 на МС от 14.01.2016 Г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Постановление № 9 на МС от 19.01.2015 г. за приемане на Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и на М
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Постановление № 15 на МС от 16.02.2022 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално съ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Постановление № 18 на МС от 2.02.2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Постановление № 19 на МС от 7.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Постановление № 21 на МС от 29.01.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Постановление № 22 на МС от 10.05.1982 г. за ускорено социално-икономическо развитие на селищните системи от четвърти и пети функционален тип, от граничните райони и от Странджанско-сакарския край през осмата петилетка и до 1990 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 24 на МС от 10.02.2012 г. за предоставяне на средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. за изплащане на задълженията по проект "Укрепване на бреговете на река Арда в района на град Кърджал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Постановление № 24 на МС от 10.02.2015 г. за приемане на Национални правила относно учредяване, регистрация и членство в Европейски групи за териториално сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-22

 Постановление № 24 на МС от 29.01.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Постановление № 27 на МС от 7.02.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Постановление № 28 на МС от 12.02.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Постановление № 33 на МС от 10.04.1990 г. за създаване на предпоставки за преминаване към пазарни условия в строителната дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 36 на МС от 21.02.2006 г. за приемане на Наредба за управлението, наблюдението, оценката, контрола за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на Националната оперативна програма за регионално развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Постановление № 36 на МС от 16.02.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2012 г. за изплащане на парични награди на граждани от с. Бисер, община Харманли, област Хасково, активно участ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Постановление № 38 на МС от 24.02.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 38 на МС от 12.03.2010 г. за предоставяне на средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Постановление № 38 на МС от 4.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяван
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Постановление № 39 на МС от 27.02.2008 г. за приемане на Методика за определяне размера на концесионното плащане при предоставяне на концесия за услуга за морските плажове - обекти на концесия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-27

 Постановление № 40 на МС от 5.12.1988 г. за отнемане на незаконно и нецелесъобразно изградени вили, почивни и представителни домове и за предоставяне на сгради за нуждите на здравеопазването, образованието, почивното дело и туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 46 на МС от 7.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Постановление № 49 на МС от 30.12.1982 г. за решаване някои въпроси на социално-икономическото развитие на столицата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 60 на МС от 14.03.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на община Пловдив за 2012 г. за придобиване право на собственост върху незавършен инфраструктурен обект
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-20

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 7)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 666 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА