Регионално развитие, строителство и архитектура

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 7)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>
 Наредба № Е-РД-04-3 от 23.05.2024 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри на енергийните обекти, собственост на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи, както и на хи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-04

 Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Наредба № РД-02-20-1 от 19.01.2017 г. за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Наредба № РД-02-20-1 от 12.06.2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Наредба № РД-02-20-1 от 3.04.2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-19

 Наредба № РД-02-20-1 от 5.03.2020 г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън насел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Наредба № РД-02-20-1 от 5.10.2022 г. за изпълнение на стоманени конструкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-18

 Наредба № РД-02-20-1 от 26.10.2023 г. за изпълнение и приемане на земни работи, земни съоръжения, земна основа и фундаменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-10

 Наредба № РД-02-20-10 от 5.07.2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-08

 Наредба № РД-02-20-16 от 5.08.2011 г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-23

 Наредба № РД-02-20-19 от 29.12.2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-13

 Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-04

 Наредба № РД-02-20-2 от 27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-20

 Наредба № РД-02-20-2 от 21.12.2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Наредба № РД-02-20-2 от 8.06.2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-12

 Наредба № РД-02-20-2 от 28.09.2020 г. за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Наредба № РД-02-20-2 от 24.10.2022 г. за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-04

 Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-04

 Наредба № РД-02-20-3 от 29.09.2016 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-11

 Наредба № РД-02-20-3 от 18.11.2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на Единна информационна система за ВиК услугите и на регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Наредба № РД-02-20-3 от 2 декември 2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Наредба № РД-02-20-3 от 1.02.2021 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти - открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-31

 Наредба № РД-02-20-6 от 19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-03

 Наредба № РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-09

 Наредба № РД-02-21-1 от 09.07.2015 г. за Държавната нивелачна мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Наредба № РД-02-21-1 от 27.01.2022 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-04

 Наредба № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-22

 Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Наредба № РД-16-294 от 1.04.2008 г. за обследване за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Наредба № РД-16-295 от 1.04.2008 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Наредба № РД-16-296 от 1.04.2008 г. за енергийните характеристики на обектите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Наредба № РД-16-346 от 2.04.2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Наредба № 1 от 9.05.1989 г. за обновяване на жилищата и жилищните структурни единици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 от 13.06.1991 г. за екологичните изисквания към териториалноустройственото планиране и инвестиционните проекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 10.01.1995 г. за изграждане на среда в населените места с оглед ползването й от инвалиди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-16

 Наредба № 1 от 10.09.1996 г. за проектиране на плоско фундиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 5.01.1999 г. за проектиране на топлоизолацията на сгради (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Наредба № 1 от 7.07.2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-14

 Наредба № 1 от 11.05.2004 г. за състава, задачите и работата на педагогическите съвети към поправителните домове в местата за лишаване от свобода (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Наредба № 1 от 4.04.2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Наредба № 1 от 16.04.2007 г. за обследване на аварии в строителството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-19

 Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Наредба № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-18

 Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Наредба № 1 от 27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 20
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Наредба № 1 от 6.10.2023 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-13

 Наредба № 2 от 10.08.1994 г. за проектиране на заведения за социални грижи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Наредба № 2 от 7.08.1995 г. за удостоверяване на професионалната компетентност на експертите, извършващи оценки на въздействието върху околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 10.04.1998 г. за застрояване в земеделските земи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Наредба № 2 от 10.07.2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Наредба № 2 от 5.03.2003 г. за реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на националните, регионалните и областните планове и програми за развитие, устройствените планове и техните изменения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно- транспортните системи на урбанизираните територии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-14

 Наредба № 2 от 21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-02

 Наредба № 2 от 8.05.2006 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за премахване на незаконно строителство, за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите на Дирекцията за национале
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-20

 Наредба № 2 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Наредба № 2 от 23.07.2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Наредба № 2 от 6.10.2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-21

 Наредба № 2 от 8.06.2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-19

 Наредба № 2 от 30.07.2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-10

 Наредба № 2 от 17.02.2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Наредба № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 20.02.1995 г. за проектиране на системи за газоснабдяване в населените места и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-07

 Наредба № 3 от 30.06.1998 г. за условията и реда за прилагане на Закона за възлагане на държавни и общински поръчки в Строителните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 21.07.2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

 Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-13

 Наредба № 3 от 26.10.2006 г. за транслитерация на българските географски имена на латиница
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-21

 Наредба № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Наредба № 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Наредба № 4 от 14.08.2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-18

 Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Наредба № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

 Наредба № 4 от 27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Наредба № 4 от 10.01.2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, основно обновяване, ремонт, преустройство и експлоатация на обектите на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-28

 Наредба № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Наредба № 4 от 05.11.2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-09

 Наредба № 4 от 25.05.2016 г. за придобиване на квалификация по професията "Маркшайдер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-07

 Наредба № 4 от 1.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наредба № 5 за набиране и разходване на средствата по фонд "Жилищно строителство" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-23

 Наредба № 5 от 10.05.1999 г. за структурата на записа в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационните планове и плановете на почвените категории
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Наредба № 5 от 23.07.2009 г. за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-21

 Наредба № 5 от 31.07.2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-02

 Наредба № 6 от 12.06.1995 г. за транскрипция и правопис на чужди географски имена на български език
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-14

 Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-02

 Наредба № 7 от 8.06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-03

 Наредба № 7 от 5.11.2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 7)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 666 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА