Регионално развитие, строителство и архитектура

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  следваща> последна>>
 Постановление № 338 на МС от 15.12.2006 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2006 г. за изпълнение на договора, сключен между Република България, от една страна, и "Бизнес Парк София" - ЕООД, и "Линднер" - АД, Декен, Боден, Тренвандзисте
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Постановление № 339 на МС от 2.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Постановление № 341 на МС от 16.12.2004 г. за образуване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Публични инвестиционни проекти" - ЕАД - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-21

 Постановление № 342 на МС от 15.12.2006 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Постановление № 342 на МС от 30.10.2014 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики и по други бюджетни програми по бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-07

 Постановление № 364 на МС от 29.12.2004 г. за приемане на Наредба за управлението, наблюдението, оценката, контрола за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на регионалните планове за развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Постановление № 369 на МС от 22.12.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г. по бюджетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на общини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Постановление № 379 на МС от 28.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Постановление № 388 на МС от 10.12.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-22

 Постановление № 434 на МС от 18.12.2014 г. за определяне на органите и реда за управление и контрол на средствата от Фонд "Солидарност" на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Постановление № 451 на МС от 30.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на закритото Министерство на инвестиционното проектиране за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Правила за защита на подземните метални съоръжения от корозия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правила и нормативи за планиране на населените места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за дейността и структурата на държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Правилник за дейността и структурата на държавното предприятие "Строителство и възстановяване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Правилник за дейността и структурата на държавното предприятие "Строителство и възстановяване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Правилник за дейността на Помирителната комисия към Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-09

 Правилник за дейността на противосвлачищните станции в Народна републка България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за организацията и вътрешния ред на работа на Държавния фонд за реконструкция и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за организацията и дейността на областните съвети за развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Правилник за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Правилник за организацията и дейността на Съвета за регионално развитие към Министерския съвет и на областните съвети за регионално развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Правилник за прилагане на Закона за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Правилник за прилагане на класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСС-2001)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за реда за водене на регистрите при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Европейските групи за териториално сътрудничество със седалище в Република България и на българските юридически лица, които членуват в такива груп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Правилник за реда за водене на регистрите при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Европейските обединения за териториално сътрудничество със седалище в Република България и на българските юридически лица, които членуват в Европе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-22

 Правилник за структурата и дейността на Държавно предприятие "Съобщително строителство и възстановяване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Правилник за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Правилник за устройството и реда на работата на комисията по оправомощаване на лица, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството, функциите и дейността на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Правилник за функциите, задачите и състава на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране към министъра на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Разпореждане № 46 на МС от 22.07.1980 г. за подобряване координацията на инвестиционния процес и ускоряване на строителството на българската част на хидротехническия комплекс "Никопол - Турну Мъгуреле" на р. Дунав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 393 на МС от 1.06.1963 г. за осигуряване на правилен и пълен отчет на земята в НРБ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 2 на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство от 28.07.1981 г. за одобряване териториалноустройствените планове на селищни системи и общи градоустройствени планове на окръжните градове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 6 от 16.06.2020 г. на КС на Рб по Конституционно дело № 10 от 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-20

 Решение № 12 на КС на РБ от 28.11.2013 г. по Конституционно дело № 9 от 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-06

 Решение № 14 на КС нс РБ от 15.10.2020 г. по Конституционно дело № 2 от 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Решение № 19 на МС от 15.01.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Марица" Оризово - Капитан Андреево, участък "Харманли - Любимец" от км 73+400 до км 89+100", етапна връзка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Решение № 38 на МС от 18.01.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Изместване на съществуващ път III - 868 Девин - Михалково от км 41+780 до км 59+408 (км 61+735 по новото трасе) къ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Решение № 44 на МС от 25.01.2005 г. за определяне на обекти с национално значение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-01

 Решение № 59 на МС от 1.02.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Марица", участък Любимец - Капитан Андреево от км 89+100 до км 108+260 - реконструкция на електропровод 20
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-08

 Решение № 60 на МС от 1.02.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 5, участък "Карнобат - пътен възел "Бургас-запад" от км 325+280 до км 360+568
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-08

 Решение № 63 на МС от 3.02.2006 г. за обявяване на с. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, за град
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Решение № 127 на МС от 28.02.2020 г. за промени на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Решение № 153 на МС от 24.02.2012 г. за обявяване Списък на курортите в Република България и определяне на техните граници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Решение № 157 на МС от 22.03.2019 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Решение № 172 на МС от 26.03.2010 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II - Софийски околовръстен път - южна дъга", участък от км 42+800 (пътен възел "Младост") до км 44+720 (край
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-16

 Решение № 195 на МС от 27.03.2007 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Видин-север и пристанищен терминал Фериботен комплекс - Видин, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-10

 Решение № 219 на МС от 23.03.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма" ЛОТ 4 от км 423+800 до км 438+500, етапна връзка при км 438+500, изместване на жп линията Сандански -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-27

 Решение № 223 на МС от 23.03.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за ск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Решение № 251 на МС от 17.04.2015 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-24

 Решение № 279 на МС от 6.04.2012 г. за допълнително отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Хемус" Софийски околовръстен път - пътен възел "Яна", участък от км 0+000 до км 8+460", в землището на с. Д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Решение № 288 на МС от 26.04.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас Лот 4, участък "Ямбол - Карнобат" от км 276 + 200 до
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-15

 Решение № 293 на МС от 18.05.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Хемус", участък Белокопитово - Каспичан от км 342+200 до км 350+000 - реконструкция на техническа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Решение № 294 на МС oт 21.04.2005 г. за приемане на Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-17

 Решение № 306 на МС от 7.05.2020 г. за приемане на Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие 2013 - 2025 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-12

 Решение № 311 на МС от 4.05.2007 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път I-9 Бургас - Малко Търново от км 364+134 до км 367+ 666, включително преработка на обход на гр. Малко Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-15

 Решение № 329 на МС от 25.04.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма" ЛОТ 4 от км 423+800 до км 438+500, изместване на жп линията Сандански - Кулата и реконструкция на нап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-26

 Решение № 349 на МС от 28.05.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Нов граничен мост на река Дунав при Видин - Калафат" на територията на община Видин, област Видин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-04

 Решение № 362 на МС от 12.06.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма" ЛОТ 2 "Дупница - Благоевград" от км 322+000 до км 359+483,52" на територията на област Кюстендил и об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-14

 Решение № 385 на КРС от 29.10.2020 г. за актуализиране на Списъка на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-10

 Решение № 394 на МС от 5.07.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция на път ІІІ-293 "Александрия - Коритен - Северняк - граница с Република Румъния от км 44+442 до км 45+685,08"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Решение № 405 на МС от 29.05.2009 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Разширение и реконструкция на летище Безмер в източна и западна посока" на територията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-26

 Решение № 406 на КРС от 31.10.2019 г. за актуализиране на Списък на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-15

 Решение № 422 на МС от 29.05.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за ск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Решение № 427 на МС от 29.05.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Марица" от км 5+000 до км 71+011.31 - изместване на линейна техническа инфраструктура и селскостопански пътищ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Решение № 440 на МС от 1.06.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-12

 Решение № 454 на МС от 10.11.1995 г. за инвентаризация и паспортизация на административния сграден фонд на територията на София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 454 на МС от 11.08.2017 г. за приемане на изменение на Общия устройствен план на Столична община - част "Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт" за "Трети метродиаметър" на Софийския метрополитен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-18

 Решение № 460 на МС от 20.06.2011 г. за приемане на План за управление на Природен парк "Златни пясъци"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Решение № 464 на МС от 23.06.2011 г. за приемане на План за управление на Природен парк "Шуменско плато"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Решение № 488 на МС от 15.06.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV ВЕЦ "Девин" - ВЕЦ "Цанков камък", подобект "ВЛ 20 kV "Лясково - Михалково" на територията на о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-22

 Решение № 502 на МС от 23.08.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Път Е-79 "Даскалово - Дупница" от км 287+450 до км 305+220 - преоткосиране, пътен възел "Боснек" при км 299+173,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-20

 Решение № 536 на МС от 25.08.2008 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II - 44 "Севлиево - Габрово", обход на с. Поповци - II етап, от км 25+339 до км 26+295", на територията на община Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-02

 Решение № 536 на МС от 15.07.2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Марица" Оризово - Капитан Андреево от км 114+000 до км 117+345.10 и реконструкция на ел. кабел 20 kV, кабел С
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Решение № 538 на МС от 29.06.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Път I-5 (E 85), участък "Кърджали - Маказа" от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка "Фотиново" от км 0+000 до км 2+368
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-10

 Решение № 546 на МС от 21.07.2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Хемус", участък Белокопитово - Каспичан от км 342+240 до км 350+000 и временна връзка с път I-7 п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Решение № 555 на МС от 15.06.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Пътна връзка от бул. "Брюксел" към нов пътнически терминал на летище София"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-21

 Решение № 559 на МС от 5.07.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV ТЕЦ "Бобов дол" - подстанция "Самоков", подобект "ВЛ 110 kV подстанция "Марек" - подстанция "Са
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Решение № 560 на КРС от 21.12.2018 г. за приемане на Списък на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-15

 Решение № 591 на МС от 7.08.2006 г. за обявяване на населеното място с. Мартен, община Русе, област Русе, за град
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-15

 Решение № 610 на МС от 4.07.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 2, участък "Стара Загора - Нова Загора" от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-13

 Решение № 619 на МС от 19.07.2012 г. за отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II - Софийски околовръстен път - южна дъга", участък "Симеоновско шосе" - бул. България от км 44+720 до км 45+220" на т
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-27

 Решение № 625 на МС от 18.10.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Интермодален терминал в Южен - Централен район на планиране в България - Пловдив" на територията на община "Родоп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-19

 Решение № 627 на МС от 25.08.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч", Фаза 2:
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-02

 Решение № 629 на МС от 20.07.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, гнайсошисти и амфиболити, от находище "Ерковище" - участъци "Вр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-27

 Решение № 640 от 18.01.2017 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-02

 Решение № 645 на МС от 30.08.2006 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Софийски околовръстен път - южна дъга", участък "Симеоновско шосе - бул. "България" от км 44+720 до км 49+291.40"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-06

 Решение № 650 на МС от 12.07.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 4, участък "Ямбол - Карнобат" от км 276+2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-18

 Решение № 650 на МС от 30.07.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Люлин" от км 0+000 до км 19+135,21 - реконструкция на електропроводи, газопроводи, водопроводи, оптични кабел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Решение № 651 на МС от 8.10.2007 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Софийски околовръстен път - южна дъга", участък "Симеоновско шосе - бул. България от км 44+720 до км 45+200" на те
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Решение № 654 на МС от 12.07.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 3, участък "Нова Загора - Ямбол" от км 24
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-01

 Решение № 661 на МС от 16.10.2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-13

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  следваща> последна>>

Общо: 608 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА