Регионално развитие, строителство и архитектура

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  следваща> последна>>
 Постановление № 295 на МС от 10.12.2009 г. за приемане на Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Постановление № 295 на МС от 18.09.2014 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-26

 Постановление № 296 на МС от 10.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. за финансиране изграждането на обход на гр. Габрово - фаза І
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Постановление № 296 на МС от 13.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 202
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Постановление № 297 на МС от 13.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски град
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Постановление № 302 на МС от 10.11.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по кадастъра (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Постановление № 302 на МС от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 - 2027 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 303 на МС от 9.11.2015 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалности от регулираната професия "Инженер в геодезията, картографията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 Постановление № 303 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 306 на МС от 14.12.2007 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2007 г. за финансиране изграждането на елементи на техническата инфраструктура - В и К проводи - собственост на община Варна, необходими за реализация на инвест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Постановление № 306 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 307 на МС от 14.12.2007 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2007 г. за финансиране изграждането на елементи на транспортната техническа инфраструктура - пътен участък от републикански път II-37 "Пирдоп - Панагюрище", нео
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Постановление № 308 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за изграждане на Автомагистрала "Хемус"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 311 на МС от 21.12.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Постановление № 317 на МС от 24.11.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за приемане, финансиране и изпълнение на стратегиите, плановете и програмата за регионално развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-03

 Постановление № 322 от 5.12.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Постановление № 325 на МС от 6.12.2006 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Постановление № 326 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 327 на МС от 12.12.2019 г. за извършване на промени на утвърдените с чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. показатели по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 328 на МС от 12.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 329 на МС от 12.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 335 на МС от 13.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 337 на МС от 15.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 202
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Постановление № 338 на МС от 15.12.2006 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2006 г. за изпълнение на договора, сключен между Република България, от една страна, и "Бизнес Парк София" - ЕООД, и "Линднер" - АД, Декен, Боден, Тренвандзисте
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Постановление № 339 на МС от 2.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Постановление № 341 на МС от 16.12.2004 г. за образуване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Публични инвестиционни проекти" - ЕАД - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-21

 Постановление № 342 на МС от 15.12.2006 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Постановление № 342 на МС от 30.10.2014 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики и по други бюджетни програми по бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-07

 Постановление № 347 на МС от 26.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 202
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Постановление № 354 на МС от 2.11.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-04

 Постановление № 355 на МС от 29.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-02

 Постановление № 357 на МС от 4.11.2022 г. за приемане на Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройств
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Постановление № 364 на МС от 29.12.2004 г. за приемане на Наредба за управлението, наблюдението, оценката, контрола за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на регионалните планове за развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Постановление № 369 на МС от 22.12.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г. по бюджетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на общини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Постановление № 376 на МС от 5.11.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-30

 Постановление № 379 на МС от 28.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Постановление № 383 на МС от 12.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-16

 Постановление № 388 на МС от 10.12.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-22

 Постановление № 391 на МС от 1.12.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски гради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Постановление № 412 на МС от 1.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Постановление № 434 на МС от 18.12.2014 г. за определяне на органите и реда за управление и контрол на средствата от Фонд "Солидарност" на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Постановление № 451 на МС от 30.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на закритото Министерство на инвестиционното проектиране за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Постановление № 455 на МС от 19.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Постановление № 461 на МС от 20.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Постановление № 486 на МС от 31.12.2021 г. за извършване на промени на утвърдените с чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. показатели по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-04

 Правила за защита на подземните метални съоръжения от корозия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правила и нормативи за планиране на населените места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за дейността и структурата на държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Правилник за дейността и структурата на държавното предприятие "Строителство и възстановяване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Правилник за дейността и структурата на държавното предприятие "Строителство и възстановяване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Правилник за дейността на Помирителната комисия към Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-09

 Правилник за дейността на противосвлачищните станции в Народна републка България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за организацията и вътрешния ред на работа на Държавния фонд за реконструкция и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за организацията и дейността на областните съвети за развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Правилник за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Правилник за организацията и дейността на Съвета за регионално развитие към Министерския съвет и на областните съвети за регионално развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Правилник за прилагане на Закона за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-23

 Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Правилник за прилагане на класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСС-2001)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за реда за водене на регистрите при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Европейските групи за териториално сътрудничество със седалище в Република България и на българските юридически лица, които членуват в такива груп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Правилник за реда за водене на регистрите при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Европейските обединения за териториално сътрудничество със седалище в Република България и на българските юридически лица, които членуват в Европе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-22

 Правилник за структурата и дейността на Държавно предприятие "Съобщително строителство и възстановяване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Правилник за устройството и дейността на Военно-географската служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Правилник за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Правилник за устройството и реда на работата на комисията по оправомощаване на лица, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството, функциите и дейността на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Правилник за функциите, задачите и състава на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране към министъра на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Разпореждане № 46 на МС от 22.07.1980 г. за подобряване координацията на инвестиционния процес и ускоряване на строителството на българската част на хидротехническия комплекс "Никопол - Турну Мъгуреле" на р. Дунав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 393 на МС от 1.06.1963 г. за осигуряване на правилен и пълен отчет на земята в НРБ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Регистър на Камарата на архитектите в България - 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-11

 Регистър на Камарата на архитектите в България - 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-26

 Решение № 2 на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство от 28.07.1981 г. за одобряване териториалноустройствените планове на селищни системи и общи градоустройствени планове на окръжните градове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 6 от 16.06.2020 г. на КС на Рб по Конституционно дело № 10 от 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-20

 Решение № 10 на КС на РБ от 26.07.2022 г. по Конституционно дело № 21 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Решение № 12 на КС на РБ от 28.11.2013 г. по Конституционно дело № 9 от 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-06

 Решение № 14 на КС нс РБ от 15.10.2020 г. по Конституционно дело № 2 от 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Решение № 15 на КС на РБ от 28.11.2022 г. по Конституционно дело № 10 от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Решение № 17 на КС на РБ от 4.11.2021 г. по Конституционно дело № 11 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-12

 Решение № 19 на МС от 15.01.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Марица" Оризово - Капитан Андреево, участък "Харманли - Любимец" от км 73+400 до км 89+100", етапна връзка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Решение № 38 на МС от 18.01.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Изместване на съществуващ път III - 868 Девин - Михалково от км 41+780 до км 59+408 (км 61+735 по новото трасе) къ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Решение № 44 на МС от 25.01.2005 г. за определяне на обекти с национално значение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-01

 Решение № 59 на МС от 1.02.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Марица", участък Любимец - Капитан Андреево от км 89+100 до км 108+260 - реконструкция на електропровод 20
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-08

 Решение № 60 на МС от 1.02.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 5, участък "Карнобат - пътен възел "Бургас-запад" от км 325+280 до км 360+568
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-08

 Решение № 63 на МС от 3.02.2006 г. за обявяване на с. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, за град
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Решение № 127 на МС от 28.02.2020 г. за промени на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Решение № 153 на МС от 24.02.2012 г. за обявяване Списък на курортите в Република България и определяне на техните граници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Решение № 157 на МС от 22.03.2019 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Решение № 172 на МС от 26.03.2010 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II - Софийски околовръстен път - южна дъга", участък от км 42+800 (пътен възел "Младост") до км 44+720 (край
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-16

 Решение № 195 на МС от 27.03.2007 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Видин-север и пристанищен терминал Фериботен комплекс - Видин, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-10

 Решение № 219 на МС от 23.03.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма" ЛОТ 4 от км 423+800 до км 438+500, етапна връзка при км 438+500, изместване на жп линията Сандански -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-27

 Решение № 223 на МС от 23.03.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за ск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Решение № 251 на МС от 17.04.2015 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-24

 Решение № 279 на МС от 6.04.2012 г. за допълнително отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Хемус" Софийски околовръстен път - пътен възел "Яна", участък от км 0+000 до км 8+460", в землището на с. Д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Решение № 288 на МС от 26.04.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас Лот 4, участък "Ямбол - Карнобат" от км 276 + 200 до
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-15

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  следваща> последна>>

Общо: 665 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА