Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 6)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  следваща> последна>>
 Постановление № 57 от 28.03.2017 г. за приемане на Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Постановление № 57 на МС от 2.04.2020 г. за приемане на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Постановление № 58 на МС от 11.03.2002 г. за създаване на Съвет за икономическа политика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-06

 Постановление № 58 на МС от 6.03.2013 г. за осигуряване на средства за крайни декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности за приемане на цифрово телевизионно радиоразпръскване и за провеждане на национална информационна кампания за в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 59 на МС от 6.04.2010 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-13

 Постановление № 60 на МС от 11.03.2002 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и на лицата, р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 60 на МС от 14.03.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за изплащане на еднократна добавка към пенсиите за април 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Постановление № 62 на МС от 17.04.1992 г. за функциониране и субсидиране на социалния отдих
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 63 на МС от 11.04.1991 г. за образуване на социални учебно-професионални заведения за квалификация и преквалификация на лица с намалена трудоспособност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 64 на МС от 29.03.2019 г. за приемане на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Постановление № 65 на МС от 4.06.1990 г. за създаване на благоприятни условия за дейността на специализираните фирми и другите организации за трудоустроени лица и инвалиди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 65 на МС от 14.03.2003 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Постановление № 65 на МС от 29.03.2019 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Постановление № 66 на МС от 15.04.1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-02

 Постановление № 66 на МС от 4.04.1994 г. за създаване на Клинична болница "Лозенец" като държавно здравно заведение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-08

 Постановление № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Постановление № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 68 на МС от 27.03.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Постановление № 69 на МС от 20.03.2003 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и на лицата, р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-12

 Постановление № 69 на МС от 4.05.2018 г. за уреждане на отношенията във връзка с преобразуването на административните структури по § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незакон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Постановление № 69 на МС от 5.05.2022 г. за здравно осигуряване на лицата с временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Постановление № 71 на МС от 10.05.2018 г. за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Постановление № 72 на МС от 8.04.1994 г. за определяне на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Постановление № 72 на МС от 1.04.2016 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Постановление № 73 на МС от 12.05.2023 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

 Постановление № 74 на МС от 3.04.1996 г. за определяне вещевото доволствие на офицерите, сержантите и служителите от гражданската администрация и помощния персонал в Министерството на вътрешните работи и преходните запаси от облекла и материали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 74 на МС от 4.03.1997 г. за изплащане на обезщетения на съпругите (съпрузите) на кадровите военнослужещи, на които трудовите правоотношения са прекратени поради това, че са ги последвали при преместването им от едно населено място в друго
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-25

 Постановление № 74 на МС от 28.03.2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-05

 Постановление № 74 на МС от 21.03.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Постановление № 77 на МС от 2.04.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 януари до 29 февруари 2024 г. за отглеждане, възпитание и обучение на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-05

 Постановление № 79 на МС от 5.05.2022 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Националния компенсационен жилищен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Постановление № 79 на МС от 3.04.2024 г. за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на персонала в бюджетните организации, включително за увеличаване на възнагражденията на персонала
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-05

 Постановление № 80 на MС от 3.05.2005 г. за приемане на Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават Краткосроч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Постановление № 80 на МС от 12.04.2007 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-17

 Постановление № 82 на МС от 26.04.2017 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Постановление № 82 на МС от 18.04.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Постановление № 83 на МС от 22.04.2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-09

 Постановление № 84 на МС от 26.04.2010 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-04

 Постановление № 84 на МС от 11.03.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Постановление № 84 на МС от 3.04.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 януари до 29 февруари 2024 г. за отглеждането и обучението на децата,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-05

 Постановление № 85 на МС от 5.04.2013 г. за еднократно подпомагане на лица и семейства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-12

 Постановление № 86 на МС от 18.04.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за поддържане на Списъка на регулираните професии в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 86 на МС от 3.05.2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 87 на МС от 12.03.1997 г. за създаване на органи по разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 87 на МС от 5.05.2010 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-14

 Постановление № 88 на МС от 15.05.1991 г. за определяне на лекторските и други възнаграждения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 88 на МС от 4.05.2020 г. за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-08

 Постановление № 89 на МС от 11.05.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства за субсидирана заетост към Националния план за действие по заетостта по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-18

 Постановление № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-07

 Постановление № 90 на МС от 19.05.2005 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Постановление № 91 на МС от 21.04.2003 г. за утвърждаване на Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-17

 Постановление № 91 на МС от 19.05.2005 г. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите на ветераните от войните по повод 60-годишнината от края на Втората световна война
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Постановление № 92 на МС от 19.04.2006 г. за приемане на Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 93 на МС от 1.06.2018 г. за приемане на Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-08

 Постановление № 93 на МС от 27.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Републ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Постановление № 94 на МС от 18.05.2010 г. за изплащане на обезщетения на съпругите/съпрузите на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения, и н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-17

 Постановление № 94 на МС от 24.04.2014 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Постановление № 94 на МС от 27.06.2023 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-30

 Постановление № 97 на MС от 31.05.2005 г. за приемане на Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-04

 Постановление № 97 на МС от 16.05.2008 г. за приемане на Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-23

 Постановление № 97 на МС от 19.04.2013 г. за приемане на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Постановление № 98 на МС от 21.04.2015 г. за условията и реда за определяне на управляващи и сертифициращи органи по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, програмите на Европейския съюз за териториално сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 99 на МС от 31.05.2005 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза на работоспособността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-07

 Постановление № 100 на МС от 30.04.1998 г. за изплащане на еднократно парично обезщетение във връзка с ликвидацията или финансовото оздравяване на търговски дружества с преобладаващо държавно или общинско участие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 100 на МС от 17.05.2004 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-25

 Постановление № 100 на МС от 28.04.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-07

 Постановление № 101 на МС от 10.05.2003 г. за одобряване на Тарифа за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-20

 Постановление № 101 на МС от 7.05.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Постановление № 103 на МС от 3.06.1991 г. за практическото обучение на студентите от висшите учебни заведения и полувисшите институти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 103 на МС от 18.05.2002 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 104 на МС от 30.05.2012 г. за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2012 г. за подпомагане на лицата и/или семействата, пострадали от земетресението на 22 май 2012 г. в областит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Постановление № 105 на МС от 31.05.2012 г. за реда за дългосрочно командироване на служители от държавната администрация в задграничните представителства на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-08

 Постановление № 105 на МС от 30.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерския съвет и на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за авансово финансиране на разходи за лица, търсещи временна закрила в Република Българи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-26

 Постановление № 106 на МС от 22.06.2018 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Постановление № 107 на МС от 19.05.2008 г. за приемане на Наредба за електронните административни услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Постановление № 107 на МС от 28.05.2020 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Постановление № 108 на МС от 29.05.1995 г. за определяне размера на порционните пари в Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и в другите военизирани ведомства, организации и звена
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 110 на МС от 11.06.2012 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2012 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-19

 Постановление № 111 на МС от 23.05.2003 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Постановление № 111 на МС от 15.05.2007 г. за приемане на Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Постановление № 111 на МС от 25.06.2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификац
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Постановление № 112 на МС от 24.06.1992 г. за създаване на фонд "Здравна информация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 112 на МС от 13.05.2009 г. за създаване на Национален съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19

 Постановление № 112 на МС от 23.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи за персонал по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-26

 Постановление № 113 на МС от 10.05.2013 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2013 - 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-20

 Постановление № 113 на МС от 25.06.2018 г. за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2018/2019 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Постановление № 115 на МС от 3.06.2004 г. за приемане на Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Постановление № 115 на МС от 13.05.2019 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Постановление № 116 на МС от 22.06.2017 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-27

 Постановление № 118 на МС от 2.06.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за изпълнението на националната програма "България за всички" по повод Европейск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-10

 Постановление № 118 на МС от 18.05.2013 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2013 - 2014 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Постановление № 119 на МС от 31.08.2023 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-05

 Постановление № 120 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-27

 Постановление № 120 на МС от 29.06.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Постановление № 121 на МС от 2.06.2008 г. за закриване на Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" към министъра на икономиката и енергетиката и на Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки към министъра на икономиката и енергети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Постановление № 121 на МС от 25.05.2009 г. за преминаване на Института по розата и етеричномаслените култури - Казанлък, и Института по тютюна и тютюневите изделия - с. Марково, област Пловдив, към Селскостопанската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Постановление № 121 на МС от 9.05.2011 г. за закриване на Център "Фонд за трансплантация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Постановление № 123 на МС от 25.06.2012 г. за приемане на Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-03

 Постановление № 124 на МС от 24.06.2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" към министъра на транспорта и съобщенията и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-29

 Постановление № 124 на МС от 28.06.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 6)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 575 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА