Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  следваща> последна>>
 Постановление № 184 на МС от 19.07.2019 г. за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2019/2020 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Постановление № 184 на МС от 10.05.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-12

 Постановление № 185 на МС от 22.07.2016 Г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по реда на Закона за закрила на детето за разглеждане на документите за издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца и за подновяване на издаден
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Постановление № 185 на МС от 21.07.2022 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Постановление № 186 на МС от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи за персонал по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Постановление № 187 на МС от 12.10.2023 г. за одобряване на допълнителен трансфер за Българското национално радио за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-17

 Постановление № 188 на МС от 4.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Постановление № 188 на МС от 20.07.2015 г. за приемане на Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 189 на МС от 4.07.2011 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Българо-германски център за професионално обучение"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-12

 Постановление № 189 на МС от 8.07.2014 г. за приемане на Наредба за студентските стажове в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-15

 Постановление № 189 на МС от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 190 на МС от 30.07.2004 г. за приемане на Наредба за основните норми за радиационна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-20

 Постановление № 190 на МС от 30.07.2009 г. за назначаване на комисия за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на Министерството на извънредните ситуации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Постановление № 190 на МС от 28.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление № 68 на М
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-05

 Постановление № 191 на МС от 9.08.2007 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Постановление № 191 на МС от 29.07.2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Постановление № 193 на МС от 16.08.2005 г. за подпомагане на лицата или семействата, пострадали от наводненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-23

 Постановление № 193 на МС от 28.08.2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение и реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Постановление № 193 на МС от 12.10.2023 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-17

 Постановление № 194 на МС от 6.08.2009 г. за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на Министерството на държавната администрация и административната реформа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Постановление № 195 на МС от 26.09.2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 195 на МС от 6.08.2009 г. за закриване на Държавната агенция за младежта и спорта и за приемане на Устройствен правилник на Министерството на физическото възпитание и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Постановление № 197 на МС от 5.08.2008 г. за материално стимулиране на служителите, изпълняващи функции по усвояване на средства по структурните фондове и предприсъединителните програми на Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-04

 Постановление № 198 на МС от 3.09.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Постановление № 199 на МС от 28.08.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства за изграждане на нови и ремонт и модернизиране на съществуващи физкултурни салони в общински училища и обособяването им в многофункционални спортни зали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Постановление № 200 на МС от 4.08.2004 г. за приемане на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-20

 Постановление № 200 на МС от 23.06.2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Постановление № 202 на МС от 31.08.2007 г. за приемане на Наредба за реда, условията и критериите за признаването на организациите на военноинвалидите и на военнопострадалите за национално представителни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-11

 Постановление № 202 на МС от 21.09.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Постановление № 203 на МС от 14.08.1996 г. за определяне на допълнително месечно пожизнено възнаграждение на академици и член-кореспонденти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-02

 Постановление № 204 на МС от 15.08.1996 г. за определяне на възнагражденията на дипломираните експерт-счетоводители за заверка на счетоводните отчети на предприятията с държавно участие над 50 на сто
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 204 на МС от 5.09.2007 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

 Постановление № 204 на МС от 23.06.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-29

 Постановление № 205 на МС от 30.08.2012 г. за приемане на наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Постановление № 206 на МС от 30.08.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Постановление № 206 на МС от 23.10.2023 г. за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-27

 Постановление № 207 на МС от 3.10.1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-21

 Постановление № 207 на МС от 6.08.2004 г. за приемане на Наредба за принципите, инспекцията и удостоверяването на добрата лабораторна практика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-24

 Постановление № 208 на МС от 5.09.2007 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-21

 Постановление № 208 на МС от 10.08.2015 г. за закриване на домове за медико-социални грижи за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 209 на МС от 6.08.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-24

 Постановление № 209 на МС от 11.09.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт и по бюджета на Министерството на правосъдието за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Постановление № 209 на МС от 10.08.2015 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. със средства от мярка "Техническа помощ" и на персонал на местните ин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-17

 Постановление № 211 на МС от 6.08.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за договаряне на лекарствата, стойността на които се заплаща напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-20

 Постановление № 211 на МС от 4.10.2005 г. за приемане на Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Постановление № 211 на МС от 5.09.2007 г. за прехвърляне на бюджетни кредити от централния бюджет за 2007 г. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-18

 Постановление № 211 на МС от 11.09.2012 г. за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на мобилизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Постановление № 212 на МС от 6.10.2000 г. за определяне на лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на техните специфични функции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Постановление № 212 на МС от 14.08.2006 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, по Зак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-22

 Постановление № 212 на МС от 2.11.2023 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-07

 Постановление № 213 на МС от 1.11.1991 г. за трудовоправното положение на екипажите на риболовните кораби, които работят по договори с чуждестранни физически и юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 213 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-17

 Постановление № 214 на МС от 12.11.1993 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и за компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 214 на МС от 27.08.2009 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в Съвместните технически секретариати и в Информационните звена по програмите за трансгранично сътрудничество, в които Републи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 214 на МС от 13.09.2012 г. за приемане на Правилник за организацията на дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Постановление № 214 на МС от 24.07.2014 г. за определяне размера на месечното възнаграждение на държавните служители - стажанти по Закона за Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 215 на МС от 23.09.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-27

 Постановление № 216 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Постановление № 216 на МС от 5.09.2007 г. за подпомагане на лицата и/или семействата, пострадали от наводненията в община Цар Калоян и от пожарите в област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-18

 Постановление № 217 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 217 на МС от 3.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 408 на Министерския
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-07

 Постановление № 218 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Постановление № 219 на МС от 17.10.2005 г. за приемане на Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект", съответно "инженер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-25

 Постановление № 219 на МС от 5.09.2008 г. за приемане на Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Национална агенция "Пътна инфраструктура" и на нейната администрация и на Тарифа за таксите, които се събират от Национална агенция "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Постановление № 220 на МС от 4.11.1992 г. за определяне статута на националните центрове при закритата Медицинска академия и за уреждане на други правоотношения, свързани със закриването й
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 224 на МС от 21.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Постановление № 224 на МС от 8.07.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

 Постановление № 226 на МС от 10.09.2019 г. за създаване на Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция и приемане на Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Постановление № 228 на МС от 24.09.2012 г. за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Постановление № 228 на МС от 2.09.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "Оптимизация на училищната мрежа", "Осигуряване на съвременна образователна среда" и "Без свободен ч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Постановление № 229 на МС от 25.09.2012 г. за приемане на нормативни актове по прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-05

 Постановление № 229 на МС от 20.11.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за месец юни 2023 г. за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са пр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-24

 Постановление № 231 на МС от 27.08.2020 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Държавната комисия по хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Постановление № 233 на МС от 31.08.2015 г. за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Постановление № 233 на МС от 15.07.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Постановление № 235 на МС от 31.07.2014 г. за определяне на условията за изплащане и размерите на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-05

 Постановление № 235 на МС от 13.09.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Постановление № 236 на МС от 24.11.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 юли до 14 септември 2023 г. за отглеждането и обучението на децата,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Постановление № 238 на МС от 28.09.2012 г. за приемане на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-05

 Постановление № 239 на МС от 8.09.2006 г. за определяне размера на еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2006 - 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-12

 Постановление № 239 на МС от 28.09.2007 г. за приемане на Правилник за условията и реда за работа на Централната комисия по етика към Министерския съвет по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Постановление № 239 на МС от 26.09.2008 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на държавните предприятия към Селскостопанската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-07

 Постановление № 240 на МС от 21.11.2000 г. за утвърждаване списък на поделенията на районните здравноосигурителни каси със седалища по общини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 241 на МС от 4.08.2014 г. за приемане на Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-12

 Постановление № 241 от 24.09.2019 г. за приемане на Методика за определяне на линията на бедност за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Постановление № 242 на МС от 23.10.2013 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Постановление № 242 на МС от 17.09.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Постановление № 243 на МС от 10.09.2004 г. за приемане на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-21

 Постановление № 243 на МС от 4.09.2015 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-11

 Постановление № 243 на МС от 20.09.2016 г. за приемане на Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Постановление № 245 на МС от 20.12.1995 г. за осигуряване на допълнителни средства от фонд "Целева социална защита" за други плащания на общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 246 на МС от 10.10.2007 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция "Aрхиви", за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Държавна агенция "Aрхиви", и за определяне цени на услугите, предоставяни от Държавна аге
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-05

 Постановление № 246 на МС от 15.11.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Постановление № 247 на МС от 14.08.2014 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 247 на МС от 3.09.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Постановление № 248 на МС от 14.08.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при наводнението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-19

 Постановление № 249 на МС от 31.10.2013 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-08

 Постановление № 249 на МС от 3.09.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националния осигурителен институт за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Постановление № 250 на МС от 11.10.2012 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Постановление № 250 на МС от 27.09.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "Оптимизация на училищната мрежа", "Ученически олимпиади и състезания", "Осигуряване на съвременна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  следваща> последна>>

Общо: 568 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА