Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 525 (стр. 6 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 следваща> последна>>
 Постановление № 353 на МС от 14.12.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Постановление № 357 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-08

 Постановление № 358 на MС от 27.12.2004 г. за увеличаване щатната численост на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Постановление № 362 на МС от 29.12.2004 г. за приемане на Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Постановление № 363 на MС от 29.12.2004 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Постановление № 364 на МС от 27.12.2006 г. за приемане на Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-05

 Постановление № 366 на МС от 27.12.2011 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Постановление № 366 на МС от 21.12.2016 г. за приемане на Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства - нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Постановление № 368 на МС от 4.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. за изплащане на еднократна финансова подкрепа за отопление на лица и семейства от уязвими групи за преод
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Постановление № 369 на МС от 22.12.2016 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2017 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Постановление № 371 на МС от 17.12.2020 г. за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 372 на МС от 22.12.2016 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Постановление № 374 на МС от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Постановление № 375 на МС от 28.12.2015 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Постановление № 382 на МС от 29.12.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 392 на МС от 18.11.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Постановление № 393 на МС от 22.11.2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата, които се предоставят на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Постановление № 397 на МС от 22.12.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Постановление № 404 на МС от 22.12.2020 г. за приемане на Правилник за структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на органите за управление на Държавно предприятие "Държавна петролна компания"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Постановление № 410 на МС от 1.12.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за допълнително финансиране на общинските училища за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от про
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-07

 Постановление № 419 на МС от 17.12.2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Постановление № 422 на МС от 2.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. за финансиране на мярката "Запази ме плюс"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-07

 Постановление № 441 на МС от 16.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Постановление № 451 на МС от 22.12.2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-24

Показани от 501 до 525 (стр. 6 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 следваща> последна>>

Общо: 525 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА