Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 568 (стр. 6 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 следваща> последна>>
 Постановление № 321 на МС от 4.12.2006 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Постановление № 321 на МС от 12.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 322 на МС от 27.12.1994 г. за установяване на намалено работно време (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-23

 Постановление № 322 от 5.12.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Постановление № 322 на МС от 12.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 17
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 323 на МС от 20.12.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 324 на МС от 6.12.2006 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-15

 Постановление № 325 на МС от 26.11.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в перио
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Постановление № 326 на МС от 30.12.2009 г. за определяне размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-08

 Постановление № 328 на МС от 14.10.2021 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-24

 Постановление № 329 на МС от 28.12.2007 г. за приемане на Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-11

 Постановление № 329 на МС от 29.12.2010 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца - Тетевен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07

 Постановление № 329 на МС от 30.11.2015 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца - Шумен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 330 на МС от 1.12.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Постановление № 331 на МС от 26.11.2020 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Постановление № 332 на МС от 20.12.2012 г. за определяне размера на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 334 на МС от 23.10.2014 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-28

 Постановление № 337 на MС от 14.12.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-23

 Постановление № 339 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Постановление № 340 на МС от 14.12.2011 г. за приемане на Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Постановление № 343 на МС от 17.12.2004 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-30

 Постановление № 343 на МС от 7.12.2020 г. за приемане на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Постановление № 344 на МС от 20.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 188 на Министерския
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-26

 Постановление № 345 на МС от 18.12.2006 г. за приемане на Методика за определяне и актуализиране на линията на бедност за страната и за определяне размера на линията на бедност за страната за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Постановление № 346 на МС от 17.12.2004 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите за хора с у
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-21

 Постановление № 346 на МС от 26.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Постановление № 347 на МС от 4.09.1997 г. за компенсиране на обезщетенията на кадровите военнослужещи, ползващи отпуск по болест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 349 на МС от 20.12.2006 г. за приемане на Правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Постановление № 349 на МС от 27.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г. за изплащане на еднократна финансова подкрепа за отопление за компенсиране на увеличените цени на енерг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Постановление № 350 на МС от 19.12.2019 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Постановление № 353 на МС от 27.12.2012 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Постановление № 353 на МС от 14.12.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Постановление № 355 на МС от 3.11.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Постановление № 357 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-08

 Постановление № 358 на MС от 27.12.2004 г. за увеличаване щатната численост на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Постановление № 362 на МС от 29.12.2004 г. за приемане на Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Постановление № 363 на MС от 29.12.2004 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Постановление № 364 на МС от 27.12.2006 г. за приемане на Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-05

 Постановление № 366 на МС от 27.12.2011 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Постановление № 366 на МС от 21.12.2016 г. за приемане на Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства - нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Постановление № 367 на МС от 16.11.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Постановление № 368 на МС от 4.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. за изплащане на еднократна финансова подкрепа за отопление на лица и семейства от уязвими групи за преод
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Постановление № 369 на МС от 22.12.2016 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2017 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Постановление № 369 на МС от 16.11.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 юли - 14 септември 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, кои
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Постановление № 371 на МС от 17.12.2020 г. за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Постановление № 372 на МС от 22.12.2016 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Постановление № 373 на МС от 24.11.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-29

 Постановление № 374 на МС от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Постановление № 375 на МС от 28.12.2015 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Постановление № 382 на МС от 29.12.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Постановление № 383 на МС от 30.11.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г. за изплащане на еднократна финансова помощ за отопление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-02

 Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 392 на МС от 18.11.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Постановление № 392 на МС от 1.12.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 15 септември - 31 октомври 2022 г. за отглеждането и обучението на децата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Постановление № 393 на МС от 22.11.2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата, които се предоставят на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Постановление № 397 на МС от 22.12.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Постановление № 397 на МС от 1.12.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Постановление № 403 на МС от 7.12.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2022 г. за компенсиране на разходите за месец септември 2022 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на ме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-13

 Постановление № 404 на МС от 22.12.2020 г. за приемане на Правилник за структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на органите за управление на Държавно предприятие "Държавна петролна компания"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Постановление № 409 от 7.12.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2022 г. за компенсиране на разходите за октомври 2022 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общинск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Постановление № 410 на МС от 1.12.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за допълнително финансиране на общинските училища за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от про
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-07

 Постановление № 410 от 7.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-13

 Постановление № 419 на МС от 17.12.2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Постановление № 422 на МС от 2.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. за финансиране на мярката "Запази ме плюс"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-07

 Постановление № 424 на МС от 14.12.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Постановление № 441 на МС от 16.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Постановление № 451 на МС от 22.12.2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-24

 Постановление № 497 на МС от 29.12.2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

Показани от 501 до 568 (стр. 6 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 следваща> последна>>

Общо: 568 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА