Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 474 (стр. 5 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 следваща> последна>>
 Постановление № 284 на МС от 12.09.2014 г. за приемане на Наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Министерството на вътрешните работи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-19

 Постановление № 287 на МС от 5.12.2003 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Държавната административна комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-16

 Постановление № 289 на МС от 7.11.2016 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 290 на МС от 18.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при наводнението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-26

 Постановление № 291 на МС от 28.12.2005 г. за приемане на Наредба за за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Постановление № 292 на МС от 20.11.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Постановление № 293 на МС от 14.12.2002 г. за определяне размерите на основното месечно възнаграждение за звание на военнослужещите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-31

 Постановление № 295 на МС от 20.12.2001 г. за определяне на групите пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт, и за определяне размера на намалението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Постановление № 296 на МС от 30.10.2015 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-06

 Постановление № 297 на МС от 22.11.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за отпускане на хуманитарна помощ за сирийските бежанци в съседни на Сирия държави в полза на ревизирания Регионале
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Постановление № 297 на МС от 2.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-10

 Постановление № 299 на МС от 10.11.2011 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Постановление № 300 на МС от 10.11.2011 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Постановление № 302 на МС от 10.11.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по кадастъра (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Постановление № 302 на МС от 15.11.2016 г. за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Постановление № 304 на МС от 11.11.2004 г. за приемане на Методика за реда и начина на определяне размера на осигурителната вноска за трудова злополука и професионална болест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-23

 Постановление № 304 на МС от 17.12.2010 г. за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Постановление № 304 на МС от 17.12.2010 г. за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-18

 Постановление № 304 на МС от 3.12.2019 г. за приемане на Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и за създаване на Портал за работа в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Постановление № 305 на МС от 17.11.2016 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Постановление № 305 на МС от 19.12.2017 г. за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 308 на МС от 12.11.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-23

 Постановление № 309 на МС от 14.12.2018 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-01

 Постановление № 311 на МС от 2.10.2014 Г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-10

 Постановление № 312 на МС от 17.11.2004 г. за приемане на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Постановление № 312 на МС от 24.11.2006 г. за одобряване на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-28

 Постановление № 312 на МС от 21.11.2016 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 314 oт 4.12.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Постановление № 314 на МС от 23.11.2011 г. за приемане на нормативни актове по прилагането на Закона за държавния служител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-13

 Постановление № 316 на МС от 20.12.2017 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 317 на МС от 23.12.2009 г. за одобряване на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсии за януари 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Постановление № 319 на МС от 25.11.2004 г. за приемане на Наредба за изискванията към персонала на туроператорите или туристическите агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-07

 Постановление № 320 на МС от 26.11.2004 г. за изплащане на еднократно допълнително материално стимулиране за 2004 г. в бюджетните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-03

 Постановление № 320 на МС от 4.12.2006 г. за одобряване на Тарифа за таксите, събирани за предоставяне на посреднически услуги от Агенцията по заетостта на чуждестранни работодатели и лицензирани посреднически агенции за наемане на български граждани в др
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Постановление № 320 на МС от 20.12.2018 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 321 на МС от 4.12.2006 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Постановление № 321 на МС от 12.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 322 на МС от 27.12.1994 г. за установяване на намалено работно време (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-23

 Постановление № 322 от 5.12.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-15

 Постановление № 322 на МС от 12.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 17
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 323 на МС от 20.12.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 324 на МС от 6.12.2006 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-15

 Постановление № 326 на МС от 30.12.2009 г. за определяне размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-08

 Постановление № 329 на МС от 28.12.2007 г. за приемане на Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-11

 Постановление № 329 на МС от 29.12.2010 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца - Тетевен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07

 Постановление № 329 на МС от 30.11.2015 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца - Шумен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 330 на МС от 1.12.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Постановление № 332 на МС от 20.12.2012 г. за определяне размера на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 334 на МС от 23.10.2014 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-28

 Постановление № 337 на MС от 14.12.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-23

 Постановление № 339 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Постановление № 340 на МС от 14.12.2011 г. за приемане на Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Постановление № 343 на МС от 17.12.2004 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-30

 Постановление № 345 на МС от 18.12.2006 г. за приемане на Методика за определяне и актуализиране на линията на бедност за страната и за определяне размера на линията на бедност за страната за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Постановление № 346 на МС от 17.12.2004 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите за хора с у
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-21

 Постановление № 347 на МС от 4.09.1997 г. за компенсиране на обезщетенията на кадровите военнослужещи, ползващи отпуск по болест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 349 на МС от 20.12.2006 г. за приемане на Правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Постановление № 350 на МС от 19.12.2019 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Постановление № 353 на МС от 27.12.2012 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Постановление № 353 на МС от 14.12.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Постановление № 357 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-08

 Постановление № 358 на MС от 27.12.2004 г. за увеличаване щатната численост на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Постановление № 362 на МС от 29.12.2004 г. за приемане на Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Постановление № 363 на MС от 29.12.2004 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Постановление № 364 на МС от 27.12.2006 г. за приемане на Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-05

 Постановление № 366 на МС от 27.12.2011 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Постановление № 366 на МС от 21.12.2016 г. за приемане на Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства - нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Постановление № 369 на МС от 22.12.2016 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2017 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Постановление № 372 на МС от 22.12.2016 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Постановление № 374 на МС от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Постановление № 375 на МС от 28.12.2015 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Постановление № 382 на МС от 29.12.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-09

 Постановление № 419 на МС от 17.12.2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

Показани от 401 до 474 (стр. 5 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 следваща> последна>>

Общо: 474 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА