Трудови отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 10)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Директива 2001/86/ЕO на Съвета от 8 октомври 2001 година за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Директива 2003/88/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-29

 Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на колективните уволнения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Договор № РД-НС-01-2 от 29.12.2014 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-20

 Договор № РД-НС-01-4 от 29.12.2014 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-20

 Европейска социална харта (ревизирана)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за закриване на Социалноинвестиционния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Закон за инспектиране на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-21

 Закон за независимите оценители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-08

 Закон за признаване на професионални квалификации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за ратифициране на Акта за изменение на Устава на Международната организация на труда, приет от Международната конференция на труда на 85-ата сесия през юни 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора между Република България и Федерална република Германия за сътрудничество в борбата с трансграничната злоупотреба при обезщетения и вноски за социална сигурност от заетост и с нерегистрираната заетост, както и при нелегал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Закон за ратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-21

 Закон за ратифициране на Конвенция № 105 относно премахването на принудителния труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 144 относно тристранните консултации за насърчаване прилагането на международните трудови норми, приета от Международната конференция на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 146 на Международната организация на труда, отнасяща се за годишния платен отпуск на моряците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 147 на Международната организация на труда относно търговското корабоплаване (минимални норми)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 163 относно благосъстоянието на моряците по море и в пристанищата от 1987 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 177 относно надомния труд, 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26

 Закон за ратифициране на Конвенция № 179 на Международната организация на труда, отнасяща се за набирането и назначаването на моряци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 180 на Международната организация на труда относно работното време на моряците и окомплектоване на корабите с екипажи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 182 относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд, приета от Генералната конференция на Международната организация на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 183 на Международната организация на труда относно закрилата на майчинството, 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз и на Меморанду
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-10

 Закон за ратифициране на Морската трудова конвенция, 2006 г., на Международната организация на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Закон за ратифициране на Рамковото споразумение за командироването на служители между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедера
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-22

 Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Закон за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на лекарските асистенти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за уреждане на колективните трудови спорове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-13

 Закон за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-07

 Закон за частната охранителна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Заповед № Iз-1077 от 7.07.2006 г. за утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-01

 Заповед № Iз-113 от 26.01.2010 г. за утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР съгласно приложението (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-01

 Заповед № Iз-679 от 2.04.2013 г. за определяне на числеността на държавните служители с висше образование, на държавните служители със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-12

 Заповед № РД-01-681 от 12.10.2016 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Заповед № РД-01-898 от 9.11.2015 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-24

 Заповед № РД-06-44 от 22.11.2022 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-02

 Заповед № ЧР-з-338 от 3.08.2015 г. за утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Заповед № ЧР-з-685 от 21.12.2018 г. относно утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Заповед № 41 на МТСП от 12.04.2000 г. относно образеца на служебна книжка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Заповед № 45 от 24.02.1995 г. на Министерство на труда и социалните грижи за определяне отличителните параметри на новия образец на трудова книжка на начална дата за използването му
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 54 от 26.02.1996 г. за определяне размери на дневните и квартирни пари по приложение № 1 към Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-11

 Заповед № 8121з-1429 от 23.112017 г. за определяне размерите на допълнителните възнаграждения за полагане на труд през нощта между 22,00 ч. и 06,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разполо­жение, условията и реда за тяхното из
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-08

 Заповед № 8121з-2105 от 15.12.2023 г. относно определяне на размера на допълнително възнаграждение за нощен труд на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-05

 Изменения на Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (Кодекс SТСW)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Изменения на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Изменения от 2018 г. на Кодекса на Морската трудова конвенция от 2006 г. (20.10.2020 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-20

 Изменения от Манила на Кодекса към Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW), 1978 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Инструкция № 0-4 за уреждане на трудовия стаж на жените-майки и осиновителки, членки на ТКЗС или неработещи, при бременност, раждане и отглеждане на деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № Iз-1015 от 4.07.2006 г. за дисциплината и дисциплинарната практика в МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Инструкция № Iз-547 от 11.03.2013 г. за условията и реда за дейността на дирекция "Специална куриерска служба" на Министерството на вътрешните работи по осигуряване на военна пощенска свръзка при бедствия, при въвеждане на режим "военно положение" или "по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-23

 Инструкция № 1 от 11.03.2002 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие, през 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 5.04.2004 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие, през 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-23

 Инструкция № 1 от 5.04.2006 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие, през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Инструкция № 1 от 24.10.2007 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-06

 Инструкция № 1 от 20.11.2008 г. за образуване на средствата за работна заплата в държавните горски стопанства и в държавните ловни стопанства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-11

 Инструкция № 1 от 20.05.2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Инструкция № 2 от 21.03.2003 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие, през 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-04

 Инструкция № 3 за планиране, отчитане и заплащане труда на работниците-надомници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 7 за вписване на запорните съобщения в трудовата книжка и паспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 8 от 15.06.2005 г. за образуване на средствата за работна заплата в държавните дивечовъдни станции през 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-24

 Инструкция № 85 от 24.07.2006 г. за образуване на средствата за работна заплата в държавните дивечовъдни станции през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-08

 Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в Мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Инструкция № 8121з-532 от 9.09.2014 г. за съставяне, водене, съхраняване и ползване на личните кадрови дела на служителите от Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Класификатор на длъжностите в администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Кодекс за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (КОДЕКС SТСW)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Кодекс за професионална етика на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-19

 Кодекс на международното частно право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Кодекс на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Конвенция № 1 относно работното време (индустрия), 1919 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 3 за закрилата на майчинството, 1919 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 6 относно нощния труд на децата (индустрия), 1919 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 9 относно настаняването на работа на моряците, 1920 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 13 относно оловния карбонат (бояджийство), 1921 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 14 относно седмичната почивка (индустрия), 1921 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 16 относно медицинския преглед на младежите (морски труд), 1921 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 20 за нощния труд (хлебопекарни), 1925 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 22 за договора за наемане на работа на моряците, 1926 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 32 за закрилата на докерите срещу злополуките (ревизирана), 1932 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 43 относно стъкларските предприятия за плоско стъкло, 1934 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 45 за подземните работи (жени), 1935 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 49 относно стъкларските предприятия за шишета, 1935 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 52 относно платените отпуски, 1936 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 73 относно медицинския преглед на моряците, 1946 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 77 относно медицинския преглед на младежите (индустрия), 1946 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 78 относно медицинския преглед на младежите (неиндустриални дейности), 1946 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 79 относно нощния труд на младежите (неиндустриални дейности), 1946 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 80 за ревизия на заключителните разпоредби, 1946 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 81 относно инспекцията по труда, 1947 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 87 за свободата на сдружаване и закрила на правото на организиране, 1948 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 94 относно трудовите клаузи (публични договори), 1949 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 95 за закрила на работната заплата, 1949 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 100 за равенството във възнаграждението, 1951 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 105 относно премахването на принудителния труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 106 относно седмичната почивка (търговия и канцеларски служби), 1957 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 111 относно дискриминацията в труда и професиите, 1958 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 10)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 926 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА