Изпълнителна власт

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 12)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Единен класификатор на длъжностите в администрацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-21

 Закон за Агенция за чуждестранна помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Закон за администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-12

 Закон за дипломатическата служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за закриване на Агенцията за чуждестранна помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Закон за закриване на Националната служба по зърното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Закон за Икономически и социален съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Закон за Консултативен съвет за национална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-11

 Закон за Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-24

 Закон за Националната агенция за приходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за Националния архивен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Закон за публичните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-08

 Закон за Селскостопанската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Закон за ратифициране на изменение на Устава на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Закон за събиране на държавните вземания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-13

 Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за управление при кризи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Заповед № I-12 от 11.01.1994 г. за създаване на Национален съвет по селско стопанство към Министерството на земеделието като консултативен орган
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № Із-2121 от 23.10.2013 г. за определяне на числеността на държавните служители с висше образование, на държавните служители със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-21

 Заповед № Із-2699 от 30.12.2013 г. за определяне числеността на държавните служители с висше образование, на държавните служители със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Заповед № Р-16 от 10.07.1991 г. за определяне основните функции и задачи на Главното управление по печата и книгоиздаването и за създаване на Национална агенция за международен стандартен книжен номер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-45 от 1.03.1994 г. за създаване на Национална служба за защита на природата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-52 от 16.03.1994 г. за преименуване на Лабораторно-информационния комплекс към Министерството на околната среда в Национален център по околна среда и устойчиво развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 8121з-212 от 24.02.2015 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-07

 Инструкция № I-121 от 29.07.1992 г. за реда на взаимодействие между органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, Министерството на селскостопанското развитие, земеползването и възстановяването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 3 от 17.11.2000 г. за взаимодействие между органите на Министерство на вътрешните работи и Данъчната администрация при Министерство на финансите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Единен класификатор на длъжностите в администрацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Наредба № Н-5 от 13.05.2014 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия за заемане на длъжности в задграничните представителства на Репу
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-10

 Наредба № 1 от 21.04.2011 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-21

 Наредба № 2 от 7.05.1996 г. за набиране, разходване, отчитане и контрол на средствата по извънбюджетната приходно-разходна сметка за усъвършенстване на контролната дейност към Главната инспекция по труда (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Наредба № 3 от 22.04.1997 г. за управление и контрол на дейността на Националната служба по заетостта към Министерството на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 4 от 24.03.2008 г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-23

 Наредба № 8 от 20.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г. в сектора на пчеларството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-24

 Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Наредба № 31 от 3.09.1996 г. за възнагражденията на експертите, привлечени за работа в дирекция "Съвет по законодателството" (Загл. изм. - ДВ, бр. 7 от 2000 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 8121з-142 от 22.02.2016 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-25

 Наредба № 8121з-310 от 17.07.2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-20

 Наредба № 8121з-311 от 17.07.2014 г. за реда за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Наредба № 8121з-344 от 25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Наредба за Административния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-29

 Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до Електронния регистър с данни за лицата, за които Консултативният съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина е установявал български произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-21

 Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Наредба за стипендиантската програма в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Наредба за условията и реда за издаване, връщане и съхранение на дипломатически и служебни паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-18

 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Националната статистическа програма за 2022 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Постановление № 1 на МС от 8.01.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенция "Митници" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Постановление № 2 на МС от 13.01.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-21

 Постановление № 3 на МС от 13.01.2016 г. за създаване на Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-15

 Постановление № 4 на МС от 21.01.2000 г. за закриване на Комитета по пощи и далекосъобщения и за приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 4 на МС от 6.01.2006 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ и на Наредба за заплащането на правната помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Постановление № 4 на МС от 16.01.2014 г. за условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Публична инвестиционна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Постановление № 5 на МС от 26.01.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за чуждестранни инвестиции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-14

 Постановление № 5 на МС от 20.01.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Постановление № 5 на МС от 21.01.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-28

 Постановление № 7 на МС от 21.01.1991 г. за определяне основните функции и задачи на министерства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 8 на МС от 18.01.2012 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Постановление № 8 на МС от 27.01.2020 г. за закриване на Координационния съвет по участието на Република България в дейността на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Постановление № 9 на МС от 10.02.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 9 на МС от 16.01.2002 г. за структурни промени в системата на Министерството на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 9 на МС от 19.01.2007 г. за създаване на Съвет за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 10 на МС от 21.01.2002 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Агенцията за застрахователен надзор, на Устройствен правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация и на Тарифа за таксите, събирани от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 11 на МС от 18.01.1995 г. за структурни промени в системата на земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 11 на МС от 3.02.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката и определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Постановление № 12 на МС от 21.01.2002 г. за преобразуване на редакция "Нормативни актове" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Постановление № 12 на МС от 4.02.2022 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-08

 Постановление № 13 от 21.01.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 13 на МС от 21.01.2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Постановление № 14 на МС от 29.01.1996 г. за създаване на Национална инспекция за контрол на зърното и зърнените фуражи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 14 на МС от 22.01.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 14 на МС от 22.01.2016 г. за приемане на Наредба за Административния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Постановление № 14 на МС от 11.02.2022 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване, връщане и съхранение на дипломатически и служебни паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-18

 Постановление № 18 на МС от 26.01.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по далекосъобщения и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 19 на МС от 21.02.2000 г. за преобразуване на Агенцията за българите в чужбина в Държавна агенция за българите в чужбина и за приемане на нейния устройствен правилник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 20 на МС от 1.02.2002 г. за закриване на Изпълнителна агенция "Национална съобщителна система" и за приемане на Устройствен правилник на Агенция "Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 20 на МС от 25.02.2022 г. за приемане на устройствени правилници на Министерството на икономиката и индустрията и на Министерството на иновациите и растежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-03

 Постановление № 22 на МС от 25.02.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за държавни вземания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 22 на МС от 29.01.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Центъра за енергийна ефективност в индустрията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Постановление № 24 на МС от 5.02.2002 г. за закриване на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси и за приемане на Устройствен правилник на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Постановление № 28 на МС от 26.01.2017 г. за приемане на Наредба за стипендиантската програма в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-03

 Постановление № 28 на МС от 20.02.2023 г. за създаване на Съвет за икономически анализи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-24

 Постановление № 35 на МС от 28.02.2019 г. за създаване на Национален комитет по международно хуманитарно право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 38 на МС от 22.02.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Постановление № 44 от 2.03.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Института по публична администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-11

 Постановление № 53 на МС от 11.03.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Медицински одит"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Постановление № 53 на МС от 20.03.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Постановление № 53 на МС от 27.03.2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Медицински надзор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Постановление № 55 на МС от 28.03.2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Постановление № 55 на МС от 13.04.2023 г. за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина и на Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до Електронния регист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-21

 Постановление № 57 на МС от 14.03.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Постановление № 59 на МС от 21.03.2024 г. за създаване на Национален координационен механизъм по правата на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-26

 Постановление № 62 на МС от 29.03.2019 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Постановление № 63 на МС от 25.04.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по околна среда (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-10

 Постановление № 25 на МС от 7.02.2003 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за социално подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-25

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 12)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 1127 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА