Изпълнителна власт

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 11)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>
 Постановление № 214 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите и за преобразуване на националния център за околна среда и устойчиво развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-27

 Постановление № 214 на МС от 2.09.2019 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Постановление № 215 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-11

 Постановление № 215 на МС от 12.10.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на държавната администрация и административната реформа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-11

 Постановление № 215 на МС от 23.09.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-27

 Постановление № 216 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Постановление № 216 на МС от 12.10.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Постановление № 216 на МС от 2.09.2009 г. за създаване на Център "Фонд за трансплантация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-14

 Постановление № 217 на МС от 29.11.1999 г. за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на икономиката (Загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 218 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Постановление № 219 на МС от 5.09.2008 г. за приемане на Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Национална агенция "Пътна инфраструктура" и на нейната администрация и на Тарифа за таксите, които се събират от Национална агенция "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Постановление № 220 на МС от 3.10.2003 г. за определяне на състава и дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Постановление № 221 на МС от 30.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-15

 Постановление № 221 на МС от 25.09.2002 г. за преобразуване на Главна дирекция "Изпитване и сертификация" в Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Постановление № 222 на МС от 25.07.2014 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Постановление № 226 на МС от 30.10.2000 г. за създаване на Държавна агенция за закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 226 на МС от 15.09.2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Селскостопанската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-23

 Постановление № 227 на МС от 18.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-23

 Постановление № 228 на МС от 23.09.2009 г. за създаване на Съвет за икономическа политика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-25

 Постановление № 229 на МС от 15.10.1998 г. за създаване на Главна дирекция "Морска администрация" към Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 229 на МС от 23.09.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Постановление № 230 на МС от 25.09.2009 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. със средства от техническата помощ на програмата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 231 на МС от 8.09.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Центъра за оценка на риска по хранителната верига
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Постановление № 232 на МС от 28.09.2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на Устройствен правилник на Министерс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Постановление № 233 на МС от 3.11.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-08

 Постановление № 234 на МС от 3.09.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-14

 Постановление № 234 на МС от 3.11.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Постановление № 236 на МС от 21.10.1998 г. за приемане на Правилник за дейността на Междуведомствения съвет по експортно застраховане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 236 на МС от 25.09.2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Постановление № 239 на МС от 26.09.2008 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на държавните предприятия към Селскостопанската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-07

 Постановление № 239 на МС от 13.09.2016 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Постановление № 240 на МС от 15.10.2002 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по кадастъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-23

 Постановление № 240 на МС от 8.09.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-17

 Постановление № 240 на МС от 8.08.2006 г. за приемане на Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" и на неговата администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Постановление № 241 на МС от 23.12.1991 г. за разпределяне функциите на закритото Министерство на външноикономическите връзки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 241 на МС от 26.05.1997 г. за закриване на Комитета по туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 241 на МС от 7.10.2008 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия по въпросите на туризма (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 241 на МС от 15.10.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-26

 Постановление № 242 на МС от 17.09.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Постановление № 243 на МС от 11.09.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Постановление № 243 на МС от 4.09.2015 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-11

 Постановление № 245 на МС от 27.10.1994 г. за уреждане на някои въпроси при назначаване на служебно правителство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 245 на МС от 28.05.1997 г. за закриване на Комитета по горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 245 на МС от 1.11.2002 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за следприватизационен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 246 на МС от 10.10.2007 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция "Aрхиви", за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Държавна агенция "Aрхиви", и за определяне цени на услугите, предоставяни от Държавна аге
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-05

 Постановление № 247 на МС от 29.05.1997 г. за преобразуване на Агенцията за икономическо програмиране и развитие към Министерския съвет в Агенция за икономически анализи и прогнози при Министерството на финансите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-18

 Постановление № 247 на МС от 14.08.2014 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 248 на МС от 27.11.2000 г. за създаване на Център за енергийна ефективност в индустрията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Постановление № 249 на МС от 2.06.1997 г. за закриване на Националния съвет по водите към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 249 на МС от 19.10.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и Устройствен правилник на Агенцията за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-18

 Постановление № 250 на МС от 25.11.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Постановление № 250 на МС от 15.08.2014 г. за преобразуване на Националния комитет по профилактика на синдрома на придобитата имунна недостатъчност и полово предавани болести в Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Постановление № 251 на МС от 29.12.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Почивно дело и квалификация" към министъра на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 252 на МС от 5.11.2001 г. за закриване на Изпълнителната агенция "Дипломатически имоти в страната" към министъра на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 254 на МС от 7.11.2002 г. за закриване на Държавната агенция за младежта и спорта и приемане на Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-13

 Постановление № 255 на МС от 28.10.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-03

 Постановление № 258 на МС от 25.09.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Националната ветеринарномедицинска служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-18

 Постановление № 258 на МС от 28.08.2014 г. за създаване на Енергиен борд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Постановление № 259 на МС от 4.12.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната административна комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 259 на МС от 28.08.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-02

 Постановление № 260 на МС от 12.11.2002 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 262 на МС от 3.12.1998 г. за създаване на Съвет по националния радиочестотен спектър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Постановление № 264 на МС от 14.11.1994 г. за преобразуване на Комитета за младежта и Комитета за физическо възпитание и спорт в Комитет за спорта, младежта и децата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 264 на МС от 22.11.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-05

 Постановление № 265 на МС от 30.12.1999 г. за приемане на устройствени правилници на изпълнителни агенции към министъра на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-12

 Постановление № 265 на МС от 10.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните и създаване на областни дирекции "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Постановление № 266 на МС от 26.11.2002 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 266 на МС от 10.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-19

 Постановление № 266 на МС от 1.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-06

 Постановление № 268 на МС от 30.12.1992 г. за преобразуване на специализирани звена към Главното управление на архивите при Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 268 на МС от 12.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-10

 Постановление № 268 на МС от 26.09.2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Постановление № 269 на МС от 30.12.1999 г. за преобразуване на Комитета по стандартизация и метрология в Държавна агенция по стандартизация и метрология и за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция по стандартизация и метрология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 270 на МС от 15.12.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Националния център за аграрни науки към министъра на земеделието и горите, за преобразуване и закриване на звена към Националния център за аграрни науки (Загл. изм. - ДВ, б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Постановление № 271 на МС от 17.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-09

 Постановление № 272 на МС от 29.11.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-06

 Постановление № 272 на МС от 8.10.2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към Националния статистически институт и за одобряване на промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Националния статистически институт за 2015
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-13

 Постановление № 273 на МС от 19.12.2000 г. за приемане на Правилник за дейността на служба "Военна информация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-19

 Постановление № 274 на МС от 20.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-25

 Постановление № 274 на МС от 28.10.2016 г. за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 275 на МС от 30.12.1992 г. за закриване на Централния институт за научна и техническа информация и създаване на Национален център за информация и документация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-08

 Постановление № 277 на МС от 6.12.2013 г. за създаване на Център за развитие на човешките ресурси и за приемане на Правилник за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Постановление № 279 на МС от 18.10.2006 г. за създаване на Национален комитет за отбелязване присъединяването на Република България към Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-27

 Постановление № 282 на МС от 27.11.2009 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Постановление № 283 на МС от 27.11.2009 г. за приемане на Правилник за организацията на дейността на Съвета за административната реформа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-08

 Постановление № 285 на МС от 28.12.1998 г. за приемане на Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 285 на МС от 21.10.2015 г. за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Икономическия университет - Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Постановление № 287 на МС от 30.12.1998 г. за закриване на Центъра за информационни технологии за противодействие на престъпността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 287 на МС от 5.12.2003 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Държавната административна комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-16

 Постановление № 287 на МС от 3.12.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Медицински инспекторат" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Постановление № 288 на МС от 18.12.2001 г. за създаване и закриване на административни структури към министъра на икономиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 288 на МС от 14.12.2013 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за "Български пощи" - ЕАД, и на общини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Постановление № 289 на МС от 14.12.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Постановление № 290 на МС за одобряване на допълнителен трансфер от централния бюджет по план-сметката на Държавен фонд "Земеделие" за 2013 г. за осигуряване на допълнителни средства за разплащане на субсидии към бенефициенти по схемата на национални допл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Постановление № 291 на МС от 12.12.2002 г. за преобразуване на Агенцията за бежанците при Министерския съвет в Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и за приемане на нейния устройствен правилник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 291 на МС от 18.12.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Постановление № 295 на МС от 10.12.2009 г. за приемане на Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Постановление № 296 на МС от 16.12.1996 г. за възлагане правомощия на Министерството на финансите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 299 на МС от 8.11.2004 г. за създаване на Координационен съвет за информационно общество (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Постановление № 299 на МС от 20.12.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 11)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 1043 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА