Изпълнителна власт

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 12)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>
 Постановление № 25 на МС от 18.02.2005 г. за утвърждаване на Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 29 на МС от 9.03.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за осигурителен надзор и на Правилник за дейността на Съвета по допълнително социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 31 на МС от 26.02.1991 г. за закриване на Комитета по цените и за образуване на Национална комисия по цените
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 32 на МС от 16.02.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-24

 Постановление № 33 на МС от 17.03.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 34 на МС от 21.02.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-10

 Постановление № 35 на МС от 4.03.1996 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Комисията по ценните книжа и фондовите борси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 36 на МС от 14.02.2001 г. за изграждане на Комплексна автоматизирана система за управление при извънредно, военно положение и/или положение на война (КАС)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 38 на МС от 27.03.2000 г. за приемане на Правилник за устройството и задачите на Националния институт за паметниците на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 38 на МС от 15.02.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето и на Правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-11

 Постановление № 39 на МС от 15.02.2001 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта и на Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта по Закона за застра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 40 на МС от 22.02.2002 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на търговията към министъра на икономиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 43 на МС от 25.02.2002 г. за преобразуване на Държавната агенция по енергийна ефективност към Министерския съвет в Агенция по енергийна ефективност към министъра на енергетиката и енергийните ресурси и за приемане на Устройствен правилник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Постановление № 43 на МС от 2.03.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-06

 Постановление № 43 на МС от 6.03.2008 г. за преобразуване чрез вливане на Центъра за енергийна ефективност в индустрията в Агенцията по енергийна ефективност и за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Постановление № 44 на МС от 2.03.2006 г. за преобразуване на Агенцията по туризъм към министъра на културата и дирекция "Национална туристическа политика" на Министерството на културата в Държавна агенция по туризъм и за приемане на Устройствен правилник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 47 на МС от 5.03.2002 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по заетостта към министъра на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 47 на МС от 24.02.2003 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за метрология и технически надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 47 на MС от 1.03.2004 г. за приемане на Единен класификатор на длъжностите в администрацията и на Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Постановление № 48 на МС от 26.02.2003 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета за криминологични изследвания към министъра на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 50 на МС от 20.08.1987 г. за уреждане на въпроси, свързани със структурните промени в управлението на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 52 на МС от 17.02.1997 г. за преобразуване на Комитета за физическо възпитание и спорт и закриване на Комитета за младежта и децата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 53 на МС от 3.04.1991 г. за определяне на основните функции и задачи на Министерството на земеделието и хранителната промишленост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 54 на МС от 1.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Постановление № 56 на МС от 12.03.2004 г. за създаване на Агенция по обществени поръчки към министъра на икономиката и за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Постановление № 58 на МС от 11.03.2002 г. за създаване на Съвет за икономическа политика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-06

 Постановление № 58 на МС от 14.03.2009 г. за целево предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. по бюджета на Висшия съдебен съвет за нуждите на Прокуратурата на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Постановление № 58 на МС от 6.04.2010 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-13

 Постановление № 59 на МС от 21.03.2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Постановление № 60 на МС от 27.03.2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Постановление № 61 на МС от 26.03.1996 г. за създаване на Национален комитет по профилактика на синдрома на придобитата имунна недостатъчност и полово предавани болести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 61 на МС от 25.04.2000 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 62 на МС от 5.04.2005 г. за приемане на План за тържествено отбелязване през 2005 г. на 60-годишнината от създаването на Организацията на обединените нации и 50-годишнината от приемането на България за член на ООН, финансовото осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

 Постановление № 63 на МС от 23.03.2007 г. за приемане на Правилник за организацията, структурата и функциите на Специалната куриерска служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-03

 Постановление № 64 на МС от 25.04.2000 г. за преобразуване на Агенцията за малки и средни предприятия към Министерството на промишлеността и за приемане на Правилник за прилагане на Закона за малките и средните предприятия и на Тарифа за таксите, които се
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-02

 Постановление № 65 на МС от 14.03.2003 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Постановление № 67 на МС от 26.04.2000 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по ценните книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 67 на МС от 23.03.2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването и на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Медицински одит"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Постановление № 68 на МС от 8.04.1999 г. за закриване на Националния център за изследвания и информационни системи в материалното стопанство "ИНФОМА" - София, и на Главната инспекция по лицензиране и контрол на производството на вино, спирт и спиртни напи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 68 на МС от 29.03.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-27

 Постановление № 68 на МС от 13.04.2020 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Постановление № 69 на МС от 2.05.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Главното управление на архивите при Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 69 на МС от 19.03.2001 г. за приемане на Правилник за функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 69 на МС от 29.03.2002 г. за преобразуване на Главна дирекция "Автомобилна администрация" в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 70 на МС от 2.05.2000 г. за приемане на Устройствен правилник за структурата и дейността на Главната дирекция за контрол върху хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 70 на МС от 14.04.2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз и за създаване на Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-31

 Постановление № 71 на МС от 2.05.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на редакция "Нормативни актове" към министъра на държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 71 на МС от 19.04.2005 г. за създаване на Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и в Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 73 на МС от 3.05.2000 г. за създаване на Координационен съвет за информационно общество (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-19

 Постановление № 73 на МС от 27.03.2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-25

 Постановление № 73 на МС от 5.05.2022 г. за преобразуване на Държавната агенция за българите в чужбина към Министерския съвет в Изпълнителна агенция за българите в чужбина към министъра на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 74 на МС от 7.04.1993 г. за създаване на извънбюджетно звено "Административно-стопанско обслужване на Спортната палата" (бул. Васил Левски 75 - София) към Комитетаза физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 74 на МС от 4.05.2000 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Национална съобщителна система" към министъра на транспорта и съобщенията и за приемане на устройствени правилници на изпълнителни агенции към министъра на транспорта и съобщен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 74 на МС от 27.03.2015 г. за създаване на Национален икономически съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-04

 Постановление № 75 на МС от 11.05.1992 г. за закриване и преобразуване на специализирани звена към Министерството на труда и социалните грижи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 76 на МС от 04.04.2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор "Транспорт" по Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 76 на МС от 2.04.2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет в Националния статистически институт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-13

 Постановление № 77 на МС от 9.05.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-27

 Постановление № 77 на МС от 5.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 77 на МС от 16.05.2023 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-19

 Постановление № 78 на МС от 9.05.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за бежанците при Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 78 на МС от 9.04.2002 Г. за преобразуване на Главна дирекция "Контрол на развъдната дейност в животновъдството" в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 80 на МС от 9.05.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 82 на МС от 15.05.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Института по публична администрация и европейска интеграция към министъра на държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-18

 Постановление № 83 на МС от 22.04.2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-09

 Постановление № 84 на МС от 24.04.2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-13

 Постановление № 85 на МС от 17.05.2000 г. за приемане на устройствени правилници на изпълнителни агенции към министъра на земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-26

 Постановление № 85 на МС от 30.04.2020 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Постановление № 86 на МС от 14.04.1995 г. за утвърждаване структурата и числеността и одобряване на функционалната характеристика на областната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 86 на МС от 30.04.2020 г. за създаване на Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-01

 Постановление № 87 на МС от 12.03.1997 г. за създаване на органи по разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 88 на МС от 18.04.1995 г. за преобразуване на Комитета за спорта, младежта и децата в Комитет за младежта и децата и в Комитет за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 88 на МС от 23.04.2002 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия за енергийно регулиране и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 89 на МС от 26.05.2000 г. за приемане на Наредба за условията и реда за водене на Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Постановление № 89 на МС от 19.05.2022 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" и на Устройствен правилни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-20

 Постановление № 92 на МС от 27.04.1995 г. за функциите и задачите на Държавния протокол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 92 на МС от 26.05.2000 г. за преобразуване на Главната инспекция по труда към Министерството на труда и социалната политика в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социалната политика и за приемане на не
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 93 на МС от 17.05.1999 г. за закриване на Центъра за архивна информация към Главното управление на архивите при Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 95 на МС от 13.03.1997 г. за намаляване числеността на персонала на Министерството на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 95 на МС от 24.04.2003 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-27

 Постановление № 95 на МС от 18.05.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и за закриване на Изпълнителната агенция по хидромелиорации към министъра на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Постановление № 98 на МС от 5.06.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 98 на МС от 21.04.2015 г. за условията и реда за определяне на управляващи и сертифициращи органи по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, програмите на Европейския съюз за териториално сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 100 на МС от 13.04.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 100 на МС от 31.05.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-03

 Постановление № 101 на МС от 1.06.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция "Гражданска защита"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-10

 Постановление № 102 на МС от 1.06.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 102 на МС от 7.05.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Постановление № 102 на МС от 31.05.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-06

 Постановление № 104 на МС от 2.06.1999 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета за регионално развитие към Министерския съвет и на областните съвети за регионално развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Постановление № 104 на МС от 31.05.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-06

 Постановление № 105 на МС от 25.04.2001 г. за преобразуване на редакция "Нормативни актове" към министъра на държавната администрация в Център за преводи и редакции към министъра на държавната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Постановление № 105 на МС от 28.04.2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции и на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-05

 Постановление № 106 на МС от 19.06.2000 г. за приемане на Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-01

 Постановление № 106 на МС от 8.05.2007 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Постановление № 106 на МС от 29.04.2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Постановление № 107 на МС от 17.06.1992 г. за създаване на Комитет по въпросите на младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 108 на МС от 21.05.2002 г. за закриване на център "Винарска изба Eвксиноград"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 108 на МС от 17.05.2003 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за финансово разузнаване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 12)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 1127 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА