Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 6)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Наредба № H-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Наредба № H-6 от 26.04.2024 г. за условията и реда за разплащания с публични средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-30

 Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-01

 Наредба № I-167 от 17.08.2004 г. за определяне на категориите служители, осъществяващи правомощията си в униформено облекло, неговия вид и модел, реда за предоставянето му, както и другите принадлежности, свързани с изпълнението на служебните задължения н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-18

 Наредба № I-171 от 2.07.2001 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и небанковите финансови институции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Наредба № I-183 от 4.12.2002 г. за условията и реда за взаимодействието между контролните органи на Министерството на вътрешните работи и лечебните заведения при оказване на помощ на пострадали при пътнотранспортни произшествия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-24

 Наредба № Iз-2061 от 5.10.2012 г. за регистрацията и отчета на бронираната, колесната, верижната техника, влекачите и специалната техника на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-16

 Наредба № Iз-2205 от 26.10.2012 г. за условията и реда за извършване на контрол върху дейностите с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № Е-РД-04-05 от 8.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Наредба № Е-РД-04-1 от 5.01.2024 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на средствата по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-16

 Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвържд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Наредба № Е-РД-04-4 от 14.07.2016 г. за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Наредба № Н-1 от 8.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Наредба № Н-1 от 1.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Наредба № Н-1 от 20.02.2015 г. за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № Н-1 от 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-24

 Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-28

 Наредба № Н-10 от 23.11.2018 г. за условията и реда за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Наредба № Н-11 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на Общността (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Наредба № Н-12 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-20

 Наредба № Н-12 от 16.05.2018 г. за издаване, водене на отчет, сдаване и унищожаване на служебните карти на военнослужещите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № Н-12 от 5.08.2019 г. за реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни превозни средства за общес
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-16

 Наредба № Н-13 от 8.09.2006 г. за прилагане на системата Интрастат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Наредба № Н-14 от 31.10.2001 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на извършените услуги в болничните бази по балнеология, рехабилитация и профилактика към Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-19

 Наредба № Н-14 от 27.09.2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Наредба № Н-17 от 13.12.2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-27

 Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-30

 Наредба № Н-2 от 24.03.2009 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

 Наредба № Н-2 от 30.01.2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-03

 Наредба № Н-2 от 30.06.2016 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-27

 Наредба № Н-20 от 29.12.2006 г. за изискванията към формата, структурата и съдържанието на финансовите отчети, които се съставят от застрахователните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Наредба № Н-21 от 29.12.2006 г. за изискванията към формата, структурата и съдържанието на финансовите отчети, които се съставят от кредитни и финансови институции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Наредба № Н-23 от 21.10.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители от Служба "Военно разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Наредба № Н-3 от 15.03.2011 г. за определяне на методиката за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен период на пътните превозни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-23

 Наредба № Н-3 от 8.07.2016 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната годин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Наредба № Н-3 от 22.05.2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната годи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-22

 Наредба № Н-4 от 21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-02

 Наредба № Н-4 от 3.06.2009 г. за условията и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър) за митнически цели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13

 Наредба № Н-4 от 11.02.2021 г. за подлежащите на вписване обстоятелства, условията и реда за водене и поддържане на регистрите по Закона за хазарта, както и предоставяните електронни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Наредба № Н-5 от 27.06.2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд "Култура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Наредба № Н-5 от 29.12.2022 г. за определяне на правилата за извършване на плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-15

 Наредба № Н-5 от 29.09.2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-23

 Наредба № Н-6 от 29.06.2006 г. за реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-17

 Наредба № Н-7 от 19.09.2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Наредба № Н-7 от 4.10.2017 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-14

 Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-03

 Наредба № Н-9 от 14.08.2006 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Наредба № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-15

 Наредба № Н-9 от 10.06.2019 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-14

 Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Наредба № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Наредба № РД-07-6 от 20.06.2019 г. за реда за осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по назначаване, специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № РД-16-1117 от 1.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № РД-16-511 от 7.06.2006 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-21

 Наредба № Т-РД-04-1 от 22.01.2021 г. за реда за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-29

 Наредба № 1 за касовия план на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 26.08.1994 г. за противопожарната охрана в обектите на банките и небанковите финансови институции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-17

 Наредба № 1 от 19.03.1998 г. за условията и реда за издаване на разрешения за производство, внос и поддържане на технически помощни средства, приспособления и съоръжения за инвалиди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-22

 Наредба № 1 от 28.03.2001 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни юридически лицан (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Наредба № 1 от 13.12.2002 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на младежта и спорта на дейностите на спортни организации и за експлоатация на спортни обекти и съоръжения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Наредба № 1 от 27.02.2004 г. за предоставяне на данни от органите на данъчната администрация на Агенцията по кадастъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-06

 Наредба № 1 от 28.01.2005 г. за реда за извършване на оценка на декларирани движими паметници на културата, собственост на юридически и физически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

 Наредба № 1 от 6.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Наредба № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Наредба № 1 от 7.02.2007 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Наредба № 1 от 26.01.2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-27

 Наредба № 1 от 17.01.2011 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-23

 Наредба № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-18

 Наредба № 1 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на спортни дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-07

 Наредба № 1 от 8.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 20
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Наредба № 1 от 30.03.2017 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Наредба № 1 от 10.01.2018 г. за формата и съдържанието на обособените баланси на управление "Емисионно", управление "Банково" и на консолидирания отчет за финансовото състояние на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-08

 Наредба № 1 от 1.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-01

 Наредба № 1 от 7.07.2020 г. за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на одитните комитети в предприятията от обществен интерес
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-21

 Наредба № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-26

 Наредба № 1 от 12.07.2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-12

 Наредба № 1 от 27.07.2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-04

 Наредба № 1 от 6.10.2023 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-13

 Наредба № 2 от 01.02.1990 г. за условията и реда за изкуствено прекъсване на бременност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 24.01.1996 г. за организацията и дейността на клубове за пенсионерите и инвалидите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 6.11.1997 г. за условията и реда за предоставяне на спешна социална помощ на лица и семейства с ниски доходи и на социално-образователни заведения на бюджетна издръжка по Програма В7-5000 на Европейския съюз за спешно социално подпомагане н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 5.03.1998 г. за условията и реда за разходване на средствата по Временния обезпечителен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 1.02.1999 г. за условията и реда за обезпечаване с технически помощни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 11.02.1999 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни физически лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-12

 Наредба № 2 от 7.01.2000 г. за лицензиите и разрешенията, издавани от Българската народна банка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Наредба № 2 от 27.04.2000 г. за видовете имунизации в Република България и сроковете за извършването им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-20

 Наредба № 2 от 6.02.2004 г. за определяне на списък на заразните и паразитните болести, които подлежат на задължително съобщаване, регистрация и отчет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Наредба № 2 от 27.02.2004 г. за условията и реда за разпореждане с акцизни стоки, отнети в полза на държавата от данъчните органи по Закона за акцизите и Закона за тютюна и тютюневите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-12

 Наредба № 2 от 5.11.2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Агенцията по вписванията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Наредба № 2 от 21.03.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-18

 Наредба № 2 от 6.02.2006 г. за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Наредба № 2 от 11.02.2010 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-15

 Наредба № 2 от 25.02.2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследство за изнасяне и временно изнасяне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба № 2 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-24

 Наредба № 2 от 29.07.2016 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-17

 Наредба № 2 от 19.03.2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 6)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 549 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА