Закони

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 476 (стр. 5 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 следваща> последна>>
 Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Закон за регистър БУЛСТАТ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-05

 Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Закон за резерва на въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Закон за рибарството и аквакултурите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-09

 Закон за сделките с компенсаторни инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-08

 Закон за сдружения за напояване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Закон за Селскостопанската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Закон за семейни помощи за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-17

 Закон за Сметната палата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Закон за собствеността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Закон за социалните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-17

 Закон за социално подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Закон за специалните разузнавателни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Закон за статистиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-24

 Закон за стоковите борси и тържищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-09

 Закон за счетоводството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-05

 Закон за събранията, митингите и манифестациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-02

 Закон за съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-02

 Закон за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-02

 Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-02

 Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Закон за творческите фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за териториалното деление на столичната община и големите градове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-10

 Закон за техническите изисквания към продуктите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Закон за топологията на интегралните схеми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Закон за транслитерацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за тълкуване на чл. 47 от Закона за чужденците в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-22

 Закон за убежището и бежанците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-16

 Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Закон за управление на агрохранителната верига
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-21

 Закон за управление на етажната собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-17

 Закон за управление на отпадъците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-05

 Закон за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-09

 Закон за уреждане на задължения на "Булгаргаз" - ЕАД, към държавата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за уреждане на колективните трудови спорове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-13

 Закон за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-08

 Закон за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-07

 Закон за уреждане на стари задължения по банкови кредити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-03

 Закон за уреждане правата на купувачи на недвижими имоти с частни договори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за уреждане правата на лицата, които са заели или получили държавни дворни места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за уреждане правните последици на бракове, сключени в нарушение на чл. 7 от Семейния кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-24

 Закон за устройство на територията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за устройството и застрояването на Столичната община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-10

 Закон за устройството на Черноморското крайбрежие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Закон за физическото възпитание и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-10

 Закон за филмовата индустрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-12

 Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-12

 Закон за фуражите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-21

 Закон за хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-17

 Закон за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Закон за храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Закон за Центъра за оценка на риска по хранителната верига
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Закон за частната охранителна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Закон за частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-18

 Закон за чистотата на атмосферния въздух
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Закон за чужденците в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за юридическите лица с нестопанска цел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-18

 Наредба-закон за амнистия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба-закон за запазване на българското поданство от лица, напуснали страната поради преследване от властта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба-Закон за правата на трети лица при конфискация на имущества, постановена от Народния съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба-Закон за привеждане в изпълнение на конфискациите, постановени от Народния съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба-закон за съдене от народен съд виновниците за въвличане българия в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Търговски закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

Показани от 401 до 476 (стр. 5 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 следваща> последна>>

Общо: 476 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА