Закони

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 5)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  следваща> последна>>
 Закон за военноинвалидите и военнопострадалите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Закон за военното разузнаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-27

 Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-03

 Закон за възстановяване собствеността върху конфискуваните с Указ № 88 на Президиума на Народното събрание от 12 март 1953 г. (необнародван) недвижими и движими имоти, принадлежащи на Католическата църква в пределите на Народна република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за възстановяване собствеността върху недвижими имоти на български граждани от турски произход, направили постъпки за заминаване в Република Турция и други страни през периода май - септември 1989 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за възстановяване собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за соб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-11

 Закон за външната търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за вътрешния одит в публичния сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Закон за гарантиране на влоговете в банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-05

 Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Закон за генетично модифицирани организми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Закон за геодезията и картографията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Закон за герб на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за гражданската регистрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Закон за гражданското въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Закон за данък върху добавената стойност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Закон за данък върху застрахователните премии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-07

 Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-17

 Закон за движението по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Закон за дейностите по предоставяне на услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за деноминация на лева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за денонсиране на Конвенцията от 5.07.1890 г. за създаването на Международен съюз за публикуване на митнически тарифи и на Протокола от 16 декември 1949 г. за изменение на конвенцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за денонсиране на Спогодбата между Народна република България и Съюза на съветските социалистически републики за социално обезпечаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за денонсиране на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Република Кипър за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за денонсиране на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Социалистическа федеративна република Югославия за сътрудничество в областта на здравеопазването, социалните грижи и плановото изграждане на населени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за денонсиране на Споразумението за Международната организация за спътникови телекомуникации ИНТЕЛСАТ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-24

 Закон за дипломатическата служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

 Закон за договорите за финансово обезпечение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-22

 Закон за допитване до народа за премахване на Монархията и провъзгласяване на Народна република и за свикване на Велико Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-16

 Закон за достъп до обществена информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Закон за достъп до пространствени данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за Държавен вестник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Закон за Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Закон за Държавна агенция "Разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Закон за държавната собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за държавната финансова инспекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Закон за държавните имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за държавните помощи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Закон за държавните резерви и военновременните запаси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-17

 Закон за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-09

 Закон за държавния бюджет на Република България за 1994 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за държавния бюджет на Република България за 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за държавния бюджет на Република България за 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за държавния бюджет на Република България за 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за държавния бюджет на Република България за 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за държавния бюджет на Република България за 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-04

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-02

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-30

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-21

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-23

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-16

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-16

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-23

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-24

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-09

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-09

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-13

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Закон за държавния дълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-18

 Закон за държавния печат и националното знаме на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-29

 Закон за държавния протокол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-11

 Закон за държавния служител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-28

 Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-09

 Закон за експортното застраховане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Закон за електронната идентификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Закон за електронната търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-10

 Закон за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-09

 Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-09

 Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Закон за електронното управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-02

 Закон за енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за енергийната ефективност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за енергията от възобновяеми източници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Закон за животновъдството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Закон за жилищностроителните кооперации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-09

 Закон за задълженията и договорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-01

 Закон за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-30

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 5)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  следваща> последна>>

Общо: 476 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА