Закони

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 5)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  следваща> последна>>
 Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Закон за закриване на Агенцията за чуждестранна помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Закон за закриване на Медицинската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за закриване на Националната служба по зърното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Закон за закриване на Социалноинвестиционния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Закон за закрила и развитие на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-09

 Закон за закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-20

 Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Закон за занаятите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Закон за защита на животните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-23

 Закон за защита на класифицираната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Закон за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Закон за защита на личните данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Закон за защита на потребителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-19

 Закон за защита на растенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-21

 Закон за защита на търговската тайна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-05

 Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-05

 Закон за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Закон за защита от домашното насилие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Закон за защита от шума в околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Закон за защита при бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Закон за защитените територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за здравето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за здравното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-05

 Закон за изменение на Закона за ратифициране на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлените образци от 6 ноември 1925 г. в редакцията й от 28 ноември 1960 г. и на Допълнителния акт от Стокхолм от 14 юли 1967 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за измерванията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Закон за изплащане на задълженията, уговорени в злато
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Закон за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета от 16.01.2019 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-18

 Закон за Икономически и социален съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-14

 Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13

 Закон за имуществото на Българската комунистическа партия, Българския земеделски народен съюз, Отечествения фронт, Димитровския комунистически младежки съюз, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма и Българските професионални съюзи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за индустриалните паркове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за инспектиране на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Закон за информация относно необслужвани кредити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-29

 Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-21

 Закон за ипотечните облигации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-18

 Закон за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Закон за Камарата на строителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Закон за киберсигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-02

 Закон за Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за Конституционен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-05

 Закон за Консултативен съвет за национална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-11

 Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Закон за концесиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Закон за кооперациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

 Закон за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за кредитиране на студенти и докторанти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-24

 Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Закон за кредитните институции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Закон за културното наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Закон за лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Закон за лечебните растения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за лицата и семейството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за личната помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Закон за лова и опазване на дивеча
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-20

 Закон за малките и средните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Закон за марките и географските означения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Закон за маслодайната роза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Закон за медиацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Закон за медицинските изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Закон за международните договори на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за международния търговски арбитраж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-24

 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-19

 Закон за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за мерките срещу финансирането на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Закон за местното самоуправление и местната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Закон за меценатството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Закон за Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-09

 Закон за митниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-18

 Закон за младежта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Закон за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-13

 Закон за народните читалища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Закон за наследството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-23

 Закон за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за насърчаване на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за насърчаване на научните изследвания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Закон за Националната агенция за приходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Закон за Националната служба за охрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Закон за националната стандартизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-17

 Закон за Националния архивен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Закон за независимите оценители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-08

 Закон за независимия финансов одит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Закон за непродължаване на Договора за дружба, сътрудничество и взаимна помощ между Народна Република България и Съюза на съветските социалистически републики от 12 май 1967 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за нормативните актове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Закон за нотариусите и нотариалната дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-18

 Закон за някои права на лицата, които са били президенти на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-07

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 5)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  следваща> последна>>

Общо: 476 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА