Трудови отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1001 до 1100 (стр. 11 от 37)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 12  13  14  15  16  следваща> последна>>
 Коментар по трудови отношения - Обезщетение при уволнение на работник или служител с предизвестие - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Намаляване на обезщетението на работника или служителя, когато е допринесъл за настъпването на трудовата злополука - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Имуществена отговорност на работодателя за морални вреди, причинени на работника или служителя от трудова злополука или професионална болест - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Тежкото дисциплинарно нарушение в практиката на Върховния касационен съд - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Правилникът за вътрешния трудов ред - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Право на учебен отпуск по чл. 169 от Кодекса на труда имат само учащите се работници и служители „без откъсване от производството“ - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Отпуск за отглеждане на малко дете от близки или в приемно семейство - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Новата уредба на ползването на официалните празници - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Удължен платен годишен отпуск - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Изпълнение на длъжност в институциите на Европейския съюз - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Права на работника или служителя, който изпълнява временна работа - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Задължения на работника или служителя, който изпълнява временна работа - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Несъвместимости за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Допълнителни условия по трудовото правоотношение, възникнало от избор и конкурс - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Провеждане на конкурс по Кодекса на труда - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Допускане до конкурс - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Обявяване на конкурс - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Определяне на срока в трудовия договор за изпитване - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Презумпцията за сключен безсрочен трудов договор - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Уговаряне в трудовия договор и на други условия, които не са уредени в повелителни разпоредби на закона - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Постъпване на работа след възникване на трудовото правоотношение - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Задължения на работодателя през времето от сключването на трудовия договор до началото на неговото изпълнение - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Недействителност на колективния трудов договор - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Искове за неизпълнение на колективния трудов договор - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Вписване на колективния трудов договор - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Съдействие на държавните органи, органите на местното самоуправление и на работодателите за осъществяване на дейността на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Нови моменти в критериите за представителност на синдикалните и работодателските организации - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Представители на синдикалните организации като органи за информиране и консултиране - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Права и задължения на представителите на работниците и служителите по чл. 7а КТ - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Права на общото събрание (събранието на пълномощниците) на работниците и служителите - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Организиране на дейността на органите за тристранно сътрудничество - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Състав на Националния съвет за тристранно сътрудничество - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по трудови отношения - Форми на социалния диалог в трудовите отношения - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Новата правна уредба на командироването и изпращането на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие, когато не може да изпълнява работата си поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Въвеждане на работно време с променливи граници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Митове и факти в трудовото право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Кой може да обработва личните данни на работниците и служителите в предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда „ТП“ отговор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Митове и факти в трудовото право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Новата наредба за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Практически проблеми на трудовото право, произтичащи от системата на неговите източници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Промени в Кодекса на труда предвиждат почивните дни около празниците да не се разместват и отработват
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Новият проект за изменение и допълнение на Кодекса на труда
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МС
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове за 2015 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Подобряване на условията на труд на бременните работнички или служителки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Дисциплинарно уволнение. Органи, които могат да налагат дисциплинарни наказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Практически проблеми на трудовото право, свързани с контрола за спазване и административнонаказателната отговорност за нарушения на трудовото законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Отпуски при произвеждане на избори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Кога държавният служител може да бъде временно отстранен от работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Обезщетенията по чл. 222, ал. 1 и 3 от Кодекса на трудапри работа по основен и допълнителен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Как се разпределят средствата за социално-битово и културно обслужване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Практически проблеми на трудовото право, свързани с предварителната закрила при уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Прекратяване на трудовия договор без предизвестие с педагогически специалисти съгласно чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Права и обезщетения при прекратяване на трудов договор – 5/2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Зидарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Права и обезщетения при прекратяване на трудов договор – 4/2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Зидарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Права и обезщетения при прекратяване на трудов договор – 3/2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Зидарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Права и обезщетения при прекратяване на трудов договор – 2/2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Зидарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Права и обезщетения при прекратяване на трудов договор – 1/2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Зидарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Удължаване на работното време и вписване на данните в специалната книга за удължено работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Правна уредба на споровете за прекратяване на трудови и служебни правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Допустимо ли е да възникне изборно трудово правоотношение при избор на председател на сдружение с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Прекратяване на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Дисциплинарните наказания по КТ също може да се заличават
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Ползване на отпуски за обучение по реда на Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Практически проблеми на трудовото право, свързани с прекратяването на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Новите моменти в статута на държавния служител съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Казанджиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Правилата на Кодекса на труда може да се налагат и принудително
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Колко време мога да получавам обезщетение за временна неработоспособност след уволнението ми?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Определяне размера на средствата за социално-битово и културно обслужване в бюджетната сфера
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Недействителност на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кругер Милованов
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Социалните придобивки в чл. 294 КТ не са изчерпателно изброени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 В Кодекса на труда е регламентирана правна възможност работодателите да прилагат и развиват социална политика в предприятията и организациите, чрез която да осигуряват и частично да задоволяват социално-битовите и културните потребности на работниците и с
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Социалните придобивки по чл. 294 КТ се получават на собствено правно основание, когато са налице основанията за тяхното получаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ за работниците и служителите в системата на народната просвета
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Работодателят може да въвежда непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Практически проблеми на трудовото право, свързани с трудовото възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Националният институт за помирение и арбитраж успешно завърши изпълнението на проект “Разрешаване на спорове”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жасмина Саръиванова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – По искане на работника или служителя възнаграждението за времето на ползването на платения годишен отпуск се изплаща преди началото на ползването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – Неползваният до 01.01.2010 г. платен годишен отпуск за предходни календарни години не се погасява по давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – До 31 януари на съответната година работодателят трябва да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – Работодателят има право да отложи ползването на не повече от половината от полагащия се за календарната година платен годишен отпуск за следващата календарна година поради важни произво
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – Работникът или служителят не губи правото си да ползва неизползваната част от платения си годишен отпуск в случай на прекъсване поради болест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – В Кодекса на труда и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове не е предвидена възможност молбите и заповедите за ползване на платения годишен отпуск да бъдат отправян
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – Платеният годишен отпуск вече не се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – Как се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Относно размера на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Относно ползването, прекъсването и отлагането на платения годишен отпуск през 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Трудовите правоотношения се запазват при промяна на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Практически проблеми на трудовото право, свързани с професионалната квалификация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Общото събрание и Събранието на пълномощниците по чл. 6 КТ поначало са постоянно действащи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Изследване на сключените и действащите колективни трудови договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искрена Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Липсата на отговор от страна на Инспекцията по труда не ограничава възможността на работниците и служителите за оспорване на уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Работата в лечебни заведения, свързана с обслужване на болни, почистване на помещения и изпиране на бельо, е забранена за лица, ненавършили 18 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Преглед на практиката на европейския и на българския съд относно времето на дежурство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Гарантирани вземания на работниците и служителите - Работодател или длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, носи административнонаказателна отг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Гарантирани вземания на работниците и служителите - Гарантираните вземания се изплащат или се отказват с разпореждане на директора на фонда. Разпореждането се издава в едномесечен срок от подаване на заявлението-декларация и се изпраща на съответното ТП н
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Показани от 1001 до 1100 (стр. 11 от 37)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 12  13  14  15  16  следваща> последна>>

Общо: 3608 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА