Трудови отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 30)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Трудова книжка и трудов стаж - Работодателят е длъжен при прекратяване на трудовото правоотношение да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя. Предаването на трудовата книжка следва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - Работодателят е длъжен да издаде трудова книжка на работник или служител, който постъпва за първи път на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Трудовият договор се прекратява писмено
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Договор за допълнителен труд се прекратява с 15-дневно предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Работникът (служителят) има специална закрила при уволнение само когато работодателят прекратява трудовия договор на някое от посочените в чл. 333 КТ основания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Прекратяването на трудовия договор съгласно чл. 331 КТ влиза в хипотезите на масовото уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - За да е налице валидно прекратяване на трудовото правоотношение, работодателят следва да заплати уговореното обезщетение в едномесечен срок от връчването на писмената заповед за прекратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Регламентираното в чл. 331, ал. 2 КТ обезщетение представлява нормативно установен минимум и подлежи на договаряне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Страните по трудовото правоотношение могат да постигнат съгласие да прекратят взаимоотношенията си срещу заплащане на определена сума пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Новият управител може да уволни заварено ръководство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя, когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - При липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата работодателят може да прекрати трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя при спиране на работа за повече от 15 работни дни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - При прекратяване на договора поради намаляване обема на работа е необходимо да е налице трайно, относително във времето намаляване на производствената дейност, което да съществува и към момента на връчване на зап
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - При прекратяване с предизвестие по чл. 328 КТ е необходимо да е налице едно от предвидените в чл. 328, ал. 1 и 2 КТ основания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или 3 и премине на друга работа за неопределено време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по Кодекса на труда или по общественот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - При прекратяване без предизвестие в случаите по чл. 327 КТ е необходимо да е налице предвиденото в текста основание, т.е. причини. Това става задължително с писмен, формален акт. В практиката той най-често е нари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Предизвестието трябва да се отправи. След като е отправено, може да не се спази и трудовият договор да бъде прекратен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Предизвестието може да се оттегли
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Срокът на предизвестието се брои по месеци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - И договорът за определено, и този за неопределено време могат да се прекратят с предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Болничният лист не удължава срока на предизвестието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Работодателят винаги трябва да има законоустановена причина, за да прекрати трудовия договор, докато работникът или служителят има право да прекрати трудовия договор с предизвестие на основание чл. 326 от Кодекса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Трудовият договор се прекратява без предизвестие, когато е налице „невъзможност“ за изпълнение на работата, установена със заключение на ТЕЛК. В този случай прекратяване е възможно, ако няма друга подходяща за съ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Заместването се прекратява при реално връщане на титуляря
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - При уволнение по чл. 325, т. 4 от Кодекса на труда няма предварителна закрила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Договорът се прекратява с изтичането на срока му без предизвестие от страна на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Трудовият договор се прекратява без предизвестие, когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно или бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в зако
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - При прекратяване на договора по взаимно съгласие не се дължи предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Предложение за уволнение по взаимно съгласие може и да не се приеме
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Специална закрила на някои категории работници и служители - Права на трудоустроения работник или служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Специална закрила на някои категории работници и служители - Задължение на работодателя за определяне на работни места за трудоустрояване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Специална закрила на някои категории работници и служители - Закрила на майките с малки деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Специална закрила на някои категории работници и служители - Бременна работничка или служителка ползва права след удостоверяване на състоянието си пред работодателя с надлежен документ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Специална закрила на някои категории работници и служители - Когато трудоустроената бременна работничка или служителка получава на новата си работа по-ниско трудово възнаграждение от трудовото възнаграждение за предишната си работа, тя има право на паричн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Специална закрила на някои категории работници и служители - Работодателят не може да възлага, както и да задължава бременни жени и кърмачки да извършват работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Специална закрила на някои категории работници и служители - За работниците и служителите, ненавършили 18 години, не може да се установява сумирано изчисляване на работното време и да се въвежда ненормиран работен ден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Специална закрила на някои категории работници и служители - Лицата, ненавършили 18 години, се приемат на работа с разрешение на Инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Специална закрила на някои категории работници и служители - Специална закрила на непълнолетните работници и служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Работници и служители, които работят на половин щат в предприятието, имат право на работно облекло
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Наредбата за безплатното работно и униформено облекло не се прилага в случаите, при които осигуряването на безплатно работно и/или униформено облекло е уредено със закон или с друг нормативен акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Работното и униформеното облекло трябва да се различават от специалното работно облекло и личните предпазни средства, които работодателят е длъжен да предоставя безплатно на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Наредбата за безплатното работно и униформено облекло се прилага за работниците и служителите, които работят по трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Работниците и служителите, изпратени за изпълнение на работа в предприятие ползвател, имат право на СБКО, докато работят в него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Социалните придобивки в чл. 294 КТ не са изчерпателно изброени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Социалните придобивки по чл. 294 КТ се получават на собствено правно основание, когато са налице основанията за тяхното получаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Начинът на използване на средствата за социално-битовото и културно обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Средствата за СБКО не могат да се приравняват по своята същност на трудово възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Здравословни и безопасни условия на труд - От момента на установяване на инвалидността работникът или служителят има право на отпуск по чл. 319 от Кодекса на труда в размер не по-малко от 26 работни дни годишно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Здравословни и безопасни условия на труд - Работниците нямат право да постъпват на работа или да продължат да работят на работните места, при които са налице противопоказни условия на труд, определени от здравен орган
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Здравословни и безопасни условия на труд - Когато получат експертно решение на ТЕЛК, с което е освидетелствано здравословното състояние на техен работник, работодателите са длъжни да отстранят работниците от противопоказните условия на труд, определени в
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Здравословни и безопасни условия на труд - Отказът на работника да се яви за инструктаж или да удостовери провеждането му представлява виновното неизпълнение на трудовите му задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Здравословни и безопасни условия на труд - Аварийните пътища и изходи имат за цел при възникване на опасност да се осигури възможност за бързо и безопасно евакуиране на работещите от всички работни места. Те трябва да се поддържат винаги в изправност, сво
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Здравословни и безопасни условия на труд - В помещение, в което работят повече от 50 души и което се явява място с голямо струпване на хора, съществува изискване да се извършва не по-рядко от веднъж годишно измерване степента на осветеност и нивото на общ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Здравословни и безопасни условия на труд - Само в предприятия, в които има наети по трудово правоотношение работници или служители работодателите са длъжни да осигурят обслужване на работниците от служба по трудова медицина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Здравословни и безопасни условия на труд - Предприятието ползвател има задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и на работниците, изпратени му от предприятието, което осигурява временна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Здравословни и безопасни условия на труд - Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и разходите във връзка с тези дейности са задължения на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - Разместването на почивни и празнични дни е задължително за работодателите в цялата страна. При такова разместване не се касае за отработване на празник, а за смяна на почивен и работен ден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - За допълнителни възнаграждения с постоянен характер се считат и допълнителните възнаграждения, които се изплащат постоянно, заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение, и са в зависимост единствено от отрабо
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - Трудовите норми се разработват и утвърждават от работодателя. Количеството качествена продукция, изискуема за определено време, се определя също едностранно от работодателя. При неизпълнение на трудовите норми по вина на работника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - Заплащане на добавка към възнаграждението за отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - Каква е основната разлика между подневното и сумираното отчитане на работното време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - Приравняването на нощните часове в дневни се извършва през всеки месец, в който е положен нощен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - При уговаряне на сделна система на заплащане работодателят взема мнението на работниците или служителите за определяне на трудовите норми, като следва да се съобрази с нормалната интензивност на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - Без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен по чл. 272 и 210 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - При сменен режим на работа със смени, в които има нощен труд, е необходимо да се преизчисляват нощните часове в дневни. Целта е свързана с определяне на допълнително трудово възнаграждение за положен нощен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - Ползване на отпуск при сумирано отчитане на работното време може да бъде само през стандартните работни дни по календар (понеделник - петък) и лицето не може да ползва платен отпуск през почивни дни (събота и неделя, официални пра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - Работодателят изчислява работното време на конкретния работник или служител в края на отчетния период. Когато нормата работно време за периода на отчитане е превишена, за съответния работник или служител ще бъде налице извънреден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - Заплащане на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по основното трудово правоотношение и при непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - Заплащане на допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Професионална квалификация - Основни изисквания за включване на предприятие в обучение чрез работа (дуално обучение)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Професионална квалификация - При сключване на договор по реда на чл. 229 КТ все още не съществува трудово правоотношение. То ще възникне занапред, въз основа на друг трудов договор между вас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Професионална квалификация - Времето за обучение, провеждано в школи, не е отработено време и за него не се дължи заплащане на извънреден труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Обезщетения по трудовото правоотношение - Изплащане на парично обезщетение за от временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Обезщетения по трудовото правоотношение - При прекратяване на трудов договор по чл. 331 КТ, когато правото на обезщетение за безработица се придобива след изтичането на три години от предходно упражняване на това право, срокът и размерът му се определят п
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Обезщетения по трудовото правоотношение - Кодексът на труда регламентира отговорност на работодателя и виновните длъжностни лица за незаконно задържане на трудовата книжка на работника или служителя след прекратяване на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Обезщетения по трудовото правоотношение - Работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно за вредите, причинени на работника или служителя поради неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите му документи, удостоверяващи факти, свър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Обезщетения по трудовото правоотношение - Работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя, ако не го допуснат на работа, след като е бил възстановен с влязло в сила съдебно решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Обезщетения по трудовото правоотношение - Изплатените парични обезщетения за безработица се възстановят от лицата, чието уволнение е отменено като незаконно за периода на полученото обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Обезщетения по трудовото правоотношение - Съгласно практиката на ВКС работодателят не дължи обезщетение за неползван платен годишен отпуск за периода на незаконното уволнение при следващо прекратяване на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Обезщетения по трудовото правоотношение - Обезщетението за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение се вписва в трудовата книжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Обезщетения по трудовото правоотношение - Коригиращият коефициент по чл. 18, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата не се прилага към обезщетението по чл. 224 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Обезщетения по трудовото правоотношение - Обезщетението за неизползвания платен годишен се изчислява по реда на чл. 177 от Кодекса на труда към деня на прекратяване на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Обезщетения по трудовото правоотношение - Работещите на допълнителен трудов договор имат право на обезщетение за неползван платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Обезщетения по трудовото правоотношение - Размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск не се намалява, ако работникът (служителят) е ползвал по-продължителен отпуск по болест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Обезщетения по трудовото правоотношение - Работодателят дължи на подлежащия на трудоустрояване работник или служител обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня, в който получи предписанието за трудоустрояване, до неговото изпълнени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Обезщетения по трудовото правоотношение - На работник или служител, който се премества на работа в друго населено място, по споразумение с работодателя могат да се заплатят разноски за пътуване и пренасяне на покъщнина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Обезщетения по трудовото правоотношение - При командироване работникът или служителят има право да получи, освен брутното си трудово възнаграждение, още и пътни, дневни и квартирни пари, при условия и в размери, определени от Министерския съвет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Обезщетения по трудовото правоотношение - Времето, през което работникът или служителят не е работил поради незаконно недопускане или отстраняване от работа, се зачита за осигурителен стаж. Обезщетенията при незаконно недопускане на работа и при временно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Обезщетения по трудовото правоотношение - Когато работникът се явява на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложената му работа, работодателят или непосредственият ръководител има право да го отстрани от работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Обезщетения по трудовото правоотношение - Работодателят дължи обезщетение на работник или служител, когото незаконно е отстранил временно от работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Обезщетения по трудовото правоотношение - Ако обезщетението по чл. 331 от Кодекса на труда не бъде платено в едномесечния срок, работникът или служителят има право да се яви на работа, а работодателят е длъжен да го допусне да изпълнява трудовата си функц
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Обезщетения по трудовото правоотношение - Отказът на работника или служителя да подпише допълнително споразумение за преназначаване на друга длъжност не е основание за работодателя да не го допуска до работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Обезщетения по трудовото правоотношение - Работник или служител, когото незаконно не са допуснали на работа, има право на обезщетение, независимо от промяната на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Обезщетения по трудовото правоотношение - Работодателят дължи обезщетение на работника или служителя при незаконно недопускане на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Имуществена отговорност - За реализиране на дисциплинарната и имуществена отговорност на работника или служителя следва да бъдат издадени отделни заповеди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Имуществена отговорност - В случай че не е подписан договор за бригадна отговорност, се прилагат правилата на солидарната отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 30)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 2960 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА