Търговци

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 4)
<<първа <предишна 1 2  3  4  следваща> последна>>
 Новата уредба при защитата на търговската тайна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Издаване на дубликат на акции за нуждите на принудителното изпълнение (чл. 515, ал. 2 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Изисквания към съдържанието на търговската фирма
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Николова
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Правомощия на довереното лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Търговската фирма - същност, разграничения и защита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Балабанова
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Процедура за изключване на съдружник от дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Идентифициране на търговската тайна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Вписване в търговския регистър на действителните собственици на юридическите лица по закона за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Подготовка, кворум и мнозинство за вземане на решение за преобразуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Правно положение на банката попечител по Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Неизпълнението на задължението за вноска - основание за изключване от капиталовите търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Някои акценти в съдебната практика относно иска по чл. 71 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Допустим ли е апорт на дружествен дял от ООД в друго търговско дружество?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Балабанова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Отговорността на учредителите в едно невписано търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Чеканска
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Особени правила за публичното предлагане на облигации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Николов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Публичното предлагане на облигации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Николов
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Модели на управление на командитното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Момчил Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Правни последици от прехвърлянето на търговското предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Управление на командитно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Момчил Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Особености на ценните книжа, които могат да бъдат предмет на публично предлагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Николов
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 За правото на обезщетение на търговския представител по чл. 40 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Действия на командитистите от името на командитното дружество без представителна власт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Момчил Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Придобиват ли търговско качество лекарите, участващи в клинични изпитвания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодор Тотев
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Новото в правния режим на юридическите лица с нестопанска цел - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Златарева
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Още за Новата уредба на платежните услуги и платежните системи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Новото в правния режим на юридическите лица с нестопанска цел - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Златарева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Нов Закон за платежните услуги и платежните системи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Въпроси относно някои от последните изменения и допълнения на Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Новият Закон за пазарите на финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Изключването на съдружника в новата съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Прекратяване на членствено правоотношение в сдружение с нестопанска цел поради отпадане вследствие невнасяне на дължим годишен членски внос
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Изпълнение върху налични акции и облигации съгласно чл. 515 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 За същността и приложното поле на чл. 301 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Действие на утвърдения план за стабилизация (чл. 791 от Търговския закон)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Григор Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Търговският регистър с нови функции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Промени в уредбата на публичните акционерни дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Производство по стабилизация на търговец - разглеждане и утвърждаване на плана за стабилизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Григор Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Проверка на преобразуването и доклад на проверителя при дружествените вливания и сливания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа Първично публично предлагане на облигации и допускането им до търговия на регулиран пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Защитата срещу „кражба на фирма“ в Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Производство по стабилизация на търговец - последици от откриване на производството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Григор Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Инструменти за контрол на Надзорния съвет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Минев
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи на акционерното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Откриване на производство по стабилизация на търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Григор Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Производство по стабилизация на търговец - общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Григор Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 За нищожността на „липсващите решения“ на общите събрания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Действие на откритото производство по стабилизация и на утвърдения план за стабилизация спрямо изпълнението на вземанията (доброволно или по реда на ГПК, ДОПК или ЗОЗ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадинка Недкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Правна същност на договорния фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Относно формата на решението за учредяване на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Права на притежателите на дялове върху имуществото на Договорен фонд, включително при ликвидация. Правото на доход
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Особености при прекратяване и възникване на членство при дружествени вливания и сливания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Производство по стабилизация - Органи и участници в производството по стабилизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Производство по стабилизация - Фази на производството по стабилизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Производство по стабилизация - Общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Изменения в уредбата на търговските дружества - Особености на нотариалните удостоверявания в дружественото право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Изменения в уредбата на търговските дружества - Отражение на промените върху регистърните процедури по ЗТР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Изменения в уредбата на търговските дружества - Решения на общите събрания на съдружниците в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Изменения в уредбата на търговските дружества - Разпореждане с дружествени дялове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Изменения в уредбата на търговските дружества - Сделки за прехвърляне на предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Права на притежателите на дялове в договорен фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Промени в правилата за разкриване на регулирана информация по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Търговско представителство на чуждестранно лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Арабистанов
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Платежна сметка за основни операции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Актуални промени в Търговския закон (Държавен вестник, бр. 105 от 30.12.2016 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Задължение за предоставяне на информация при вливания и сливания на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Недостатъци (пороци) при провеждане на общо събрание на юридическо лице с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Вписването на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и техните действителни собственици - гаранция за стабилността на финансовата система
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Някои специфични действия с безналични акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Някои моменти в правното положение на управителя на ООД според практиката на ВКС по чл. 290 ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Дял в капитала и дружествен дял в ООД - същност и разграничение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златка Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Повторното използване на информация от обществения сектор за търговски и нетърговски цели - начин на употреба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Допустимо ли е предмет на предварителен договор по чл. 19 от Закона за задълженията и договорите да бъдат поименни налични акции?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Недействителност на новоучреденото при преобразуване дружество - съдебно производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Основания за предявяване на иск за прогласяване на недействителност на новоучредено при преобразуване дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Разграничение между хипотезата на чл. 273, ал. 2 от Търговския закон и иска по чл. 29 от Закона за търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Балабанова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Правни последици при публично предлагане на ценни книжа, извършено при проспект, който съдържа невярна, непълна или заблуждаваща информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Николов
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Характер на иска на взискателя за прекратяване на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Живот след ликвидацията или какво точно предвижда нормата на чл. 273, ал. 2 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Балабанова
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Прекратяване участието на длъжника в ООД от взискателя - характер и последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Нередовните заявления за вписване в търговския регистър и възможностите за тяхното поправяне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Защита правата на акционерите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Минев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Отговорността на управителите за вреди, причинени на капиталовите търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Репо сделки с безналични акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Членствени правоотношения на търговските дружества при преобразуване чрез вливане и сливане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Запазва ли се ипотеката при преобразуване на ипотекарния длъжник - дружество с ограничена отговорност?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Специфични хипотези на недопустимост на иска по чл. 74 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Забранената финансова подкрепа при придобиване на акции от трети лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Запор и принудително изпълнение върху безналични акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Особености в уредбата и практиката относно клона на чуждестранно юридическо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Ликвидация на непререгистрирано дружество след 31 януари 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Сравнителноправен преглед на вливанията и сливанията на търговски дружества с други сходни правни фигури
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Въпроси на свикването на общо събрание на акционерите с писмени покани
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Даване на безналични акции вместо изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Принудителното изпълнение върху дялове от ООД – основание за прекратяване на дружеството и членственото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Нови моменти в уредбата на Търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Отговорност на Централния депозитар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Съществуват ли дружествени дялове в събирателното дружество?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Отговорност на акционерно дружество за неточност на информация, съдържаща се в проспекта за записване на акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 4)
<<първа <предишна 1 2  3  4  следваща> последна>>

Общо: 399 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА